Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK o podnětu poukazujícím na možné plagiátorství prof. Martina Kováře

 

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu. Nejde tu nyní již jen o podezření, ale o stanovisko kompetentního orgánu. Je dokladem toho, že standardní mechanismy nastavené právě pro tyto situace dobře fungují. Komise, jak je ze zveřejněných materiálů patrné, rozhodla po důkladném zkoumání předmětných textů bez ohledu na postavení prošetřovaného autora vědeckého díla a rozhodně se vypořádala s pokusy ji ovlivnit. Vyslala tak signál, že fakultní samospráva plní svou roli. Podobně i autoři podnětu prokázali nemalou odvahu a občanskou statečnost, když riskovali střet s vysoce postaveným akademikem.

Plagiátorství je zásadním prohřeškem proti etice vědecké práce. Je přečinem o to závažnějším, pokud se ho dopustí profesor Univerzity Karlovy, jenž by měl z povahy věci (spolu)garantovat kvalitu oboru. Není omluvitelné ani dobou vzniku plagiátu (zásady historikovy práce jsou v tomto dlouhodobě neměnné), ani údajnými specifiky oboru. Je třeba rozhodně odmítnout tezi, že v Praze působící kvalitní historik světových dějin je jakkoliv znevýhodněn. Po roce 1989, tj. před třiceti lety, se otevřel široký prostor k poctivé vědecké práci. Ostatně vypovídají o tom pracovní úspěchy mnoha akademických pracovníků a pracovnic našeho ústavu, kteří si v domácí i zahraniční vědecké obci vydobyli vynikající pověst, působili jako hostující profesoři na renomovaných zahraničních univerzitách, byla jim udělena prestižní zahraniční stipendia (např. Fulbright nebo Humboldt Fellowship) apod. O kvalitě jejich práce svědčí také rozvíjející se spolupráce s renomovanými zahraničními institucemi na poli vědeckém i pedagogickém.

Rozhodně není kvůli pochybení jednotlivce na místě paušální znevažování práce ústavu, volání po plošných revizích, které zavánějí principem kolektivní viny již odmítnutým Akademickým senátem FF UK, či snaha akademiky kádrovat, zda využívají konkrétní metodologii. Ústav světových dějin důsledně garantuje principy vědecké práce, které spočívají v přínosu vědeckému poznání, a to ve formě jak nových poznatků založených na studiu pramenů, tak originální a tvůrčí formulace badatelských otázek. Ústav je a bude nadále prostorem, v němž je možné rozvíjet různé badatelské a metodologické přístupy, které relevantně k vědeckému poznání přispívají. Vycházím přitom z přesvědčení, že pluralita přístupů a názorů je jedním ze základních předpokladů každé vědecké debaty.

prof. Václav Horčička, ředitel Ústavu světových dějin FF UK

Úvod > Nástěnka > Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK