Státní závěrečná zkouška

Podoba státní závěrečné zkoušky se odvyjí od dané specializace:

Civilizace a kultura středověké Evropy
1. Obhajoba diplomové práce

2. Ústní část:

Skládá se ze tří okruhů:

1) Metodologie a historiografie oboru, otázka je formulována s přihlédnutím k tématu diplomové práce.

2) Specializace, otázka je formulována s přihlédnutím k tématu diplomové práce.

3) Obecné dějiny, otázka je formulována podle vylosovaného okruhu z okruhů uvedených níže:

 1. Východní, jihovýchodní a střední Evropa v období stěhování národů.
 2. Vznik a formování slovanských států.
 3. Byzanc a jihovýchodní Evropa do křížových výprav, formování byzantského univerza.
 4. Ruské země pod nadvládou Tatarů, formování jednotného ruského státu.
 5. Polsko, Litva a Uhry ve 12.-15.století.
 6. Balkánské státy ve 12. – 15. století, boj s tureckou agresí.
 7. Pokus o germánské uspořádání evropského Západu.
 8. Franská Evropa.
 9. Evropa v době Otonů a sálské dynastie.
 10. Štaufské císařství a evropský Západ.
 11. Evropský západ ve vrcholném středověku.
 12. Proměny evropského Západu na konci středověku.
 13. Křesťanství státním náboženstvím v římské říši, boj s herezemi.
 14. Christianizace Evropy.
 15. Organizace a kult středověké křesťanské církve.
 16. Ortodoxní církev, schizma, pokusy o unii.
 17. Církevní řády ve středověku.
 18. Úpadek západní církve v 9.- 10.století, Clunyjská reforma.
 19. Boj papežství o světovládu, vztah světské a církevní moci.
 20. Idea a realita křížových výprav.
 21. Středověké hereze.
 22. Konciliární hnutí v 15.století a první pokusy o reformu církve.
 23. Středověká společnost.
 24. Specifika byzantské civilizace.
 25. Vzdělanost středověké Evropy.
 26. Výtvarná kultura a stavitelství středověké Evropy.
 27. Historická geografie střední Evropy ve středověku.
 28. Historická geografie západní a jihozápadní Evropy ve středověku.
 29. Historická geografie středověké severní a severovýchodní Evropy.
 30. Historická geografie středověké jihovýchodní Evropy.
 31. Specifika pramenné základny ke studiu dějin středověku.
Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy

1. Obhajoba diplomové práce

2. Ústní část:

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

 1. Základní metodologické otázky, koncepty a kontroverze studia světových dějin.
 2. Velmoci a státy v novověku (1500–1914)
 3. Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy
Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů

1. Obhajoba diplomové práce

2. Ústní část:

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

 1. Základní metodologické otázky, koncepty a kontroverze studia světových dějin.
 2. Nejnovější obecné dějiny (1914 – současnost).
 3. Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů
Obecné a komparativní dějiny

1. Obhajoba diplomové práce

2. Ústní část:

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

 1. Základní metodologické otázky, koncepty a kontroverze studia světových dějin.
 2. Obecné dějiny novověku a nejnovější obecné dějiny (1500 – současnost).
 3. Obecné a komparativní dějiny.
Ibero-amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky

1. Obhajoba diplomové práce

2. Ústní část:

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:

 1. Základní metodologické otázky, koncepty a kontroverze studia světových dějin.
 2. Obecné dějiny novověku a nejnovější obecné dějiny (1500 – současnost).
 3. Ibero-amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky.