Boris Mosković

PhDr. Boris Mosković

Funkce

 • člen semináře nejnovějších dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • jugoslávské a československé dějiny 20. století
 • československo-jihoslovanské vztahy ve 20. století
 • nacionalismus a mezietnické vztahy v jihovýchodní Evropě
 • komunistická hnutí
 • dějiny historiografie

Zaměstnání

 • od 2022: lektor, Ústav světových dějin FF UK
 • od 2016: odborný pracovník, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Vzdělání

 • od 2015: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium, obor Historie/obecné dějiny
 • 2016: Státní rigorózní zkouška, studijní program Historické vědy
 • 2014–2015: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, navazující magisterské studium, obory Historie-Obecné dějiny – Jihovýchodoevropská studia
 • 2010–2014: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium, obory Historie-Evropská studia – Jihovýchodoevropská studia
 • 2006–2010: Gymnázium Ostrov

Zahraniční pobyty a stáže

 • Od 2014: pravidelné badatelské pobyty v Záhřebu a Bělehradu a spolupráce s tamními vědeckými a akademickými institucemi (Institut za noviju istoriju Srbije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu ad.).

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky (výběr)

 • MOSKOVIĆ, B.: Češka balkanistika i studij povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23. 11. 2019
 • MOSKOVIĆ, B.: Stari problemi i novi izazovi: jugoslavenski socijalizam i vladajuća politička elita na prekretnici (1972–1976) – 4th International Conference Socialism on the Bench: Continuities and Innovations; Pula, Chorvatsko, 26.–28. 9. 2019.
 • MOSKOVIĆ, B.: Partija kao arena za sukobljavanje: konfrontacije između čelnih jugoslavenskih komunista i njihova recepcija u javnom prostoru 1988.–1990. – 3th International Conference Socialism on the Bench: Communists and Communist Parties: Policies, Actions, Debates; Pula, Chorvatsko, 27.–29. 9. 2017.

Členství v orgánech univerzit a AV

 • od 2019: člen Kolegia popularizátorů Akademické rady AV ČR
 • od 2017: Člen Skupiny pro výzkum studené války (CWRG) – Institut pro studium strategických regionů (ISSR) UK, 2018–2020 zástupce vedoucího Skupiny

Granty a stipendia

 • 2021–2024: odborný spolupracovník projektu GA ČR „Krize – reforma – (ne)stabilita. Jugoslávský socialistický systém v aktérské perspektivě (1980–1986/1987)“
 • 2019–2021: odborný spolupracovník projektu GA ČR „Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918–1992/1993“
 • 2017–2019: hlavní řešitel projektu GA UK „Titoismus – patriotismus – nacionalismus. Proměny názorově-ideových preferencí uvnitř srbské společnosti v přístupu k národnostní otázce v období první poloviny osmdesátých let“
 • 2016–2018: odborný spolupracovník projektu GA ČR „Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa“
 • 2014: hlavní řešitel projektu VG FF UK „Chorvatsko na rozcestí. Vnitropolitický vývoj Chorvatska od začátku roku 1989 do prvních pluralitních voleb v roce 1990“

Ocenění

 • 2021:  Cena Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého udělovaná Historickou fakultou Jagellonské univerzity a Polským sdružením historiků nejvýznamnějším publikacím o dějinách střední a východní Evropy (za monografii Fenomén Maffie: Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století, společně s J. Hálkem).
 • 2020: Cena nadačního fondu Jaroslava a Anny Krejčích pro mimořádně talentované vědecké pracovníky v humanitních vědách do 35 let.
 • 2019: Cena předsedkyně AV ČR za vynikající vědecký výsledek (člen autorského týmu publikace Republika československá 1918–1939)

Výběrová bibliografie

Odborné knihy

 • JANKO, Jan – PODANÝ, Václav – BARVÍKOVÁ, Hana – MOSKOVIĆ, Boris: Bohumil Němec – Vzpomínky, Praha: NLN, 2021.
 • HÁLEK, J – MOSKOVIĆ, B.: Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století. Praha: Academia, 2020.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • MOSKOVIĆ, B.: Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017.

Studie v impaktovaných časopisech

 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: „The Milada Paulová’s Syndrome“ – The Life’s Work of the Czech Scholar and its Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia (1945–1991), Acta Histriae, roč. 25, č. 4, 2017, s. 1071–1092, IF 0,523 (2017).

Studie v recenzovaných časopisech

 • MOSKOVIĆ, B.: Jaký to mělo smysl?“ Historikové a debaty o vzniku Československa a Jugoslávie: bilance z konce 80. let 20. století, Slovanský přehled, 2021, č. 2, s. 399– 448.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: „The Past is Still Alive“: The Czech anti-Austrian Resistance as Symbol and Matter of Politics (1918–1925), Střed-Centre, 1/2019, s. 11–31.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: „Maffie“ (1914–1918) pohledem československé historiografie: strategie – význam – interpretace, Český časopis historický, 2018, č. 3, s. 733–763.
 • MOSKOVIĆ, B.: Srbská otázka v Chorvatsku v letech 1989–1990, Slovanský přehled, 2016, č. 2, s. 277–309.
 • MOSKOVIĆ, B.: Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám, Porta Balkanica, 2015, č. 2, s. 35–50.
 • MOSKOVIĆ, B.: Ve víru jugoslávské krize. Chorvatsko na počátku roku 1989, Dvacáté století – The Twentieth Century, 2015, č. 1, s. 77–92.

Kapitoly v odborných knihách

 • VOJTĚCHOVSKÝ, O. – MOSKOVIĆ, B. – PELIKÁN, J.: Yugoslavism Throughout the Twentieth Century: Developments and Tendencies. In: A. Hudek – M. Kopeček – J. Mervart (edd.), Czechoslovakism. Abingdon: Routledge, 2022, s. 433–461.
 • MOSKOVIĆ, B.: Chorvatská otázka 1943–1990. In: Jan Rychlík a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Praha: Vyšehrad, 2020, s. 71–84.
 • MOSKOVIĆ, B.: Srbská otázka 1966–1989. In: Jan Rychlík a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Praha. Vyšehrad, 2020, s. 139–152.
 • MOSKOVIĆ, B.: „Teď už je odpovědnost na nás“: Jugoslávie na přechodu do post-titovské éry. In: P. Stehlík (ed.): Od moravských luk k balkánským horám. Brno: Matice moravská, 2019, s. 366–373.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, O. – MOSKOVIĆ, B. – PELIKÁN, J.: Hlavní vývojové tendence jugoslávství v průběhu 20. století, in: A. Hudek – M. Kopeček – J. Mervart (edd.): Čechoslovakismus, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 394–420.
 • MOSKOVIĆ, B.: Partija kao arena za sukobljavanje. Hrvatska i konfrontacije između čelnih jugoslavenskih komunista krajem 1980-ih godina. In: I. Duda (ed.), Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. Zagreb: Srednja Europa, 2019, s. 61–82.
 • MOSKOVIĆ, B.: Vznik Československa jako historiografické téma (1953–1968). In: Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu docenta Martina Kučery. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2018, s. 157–164.
 • MOSKOVIĆ, B. – HÁLEK, J.: Výběrová bibliografie. In: D. Hájková – P. Horák (eds.): Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, s. 965–970.
 • MOSKOVIĆ, B.: Jovan Rašković (1929–1992). Nevyslyšený „ćaća“ chorvatských Srbů. In: M. Bárta – M. Kovář (eds.): Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia 2017, s. 805–830.
 • MOSKOVIĆ, B.: Marné naděje a nenaplněná očekávání. Bělehradská návštěva amerického státního tajemníka Jamese Bakera v červnu 1991 pohledem jugoslávského tisku. In: S. Tumis – J. Koura – J. Soukup (eds.): Kapitoly z britských a amerických dějin. Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty UK, 2015, s. 324–337.
Úvod > Ústav > Vyučující > Boris Mosković