Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studjiním programu

  • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý nebo skoro každý den, a to nejméně 3 roky.)
  • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují, nelze kombinovat s programem Historie – evropská studia (To znamená, že můžete Historii studovat jako jediný program na naší fakultě, nebo si k němu přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. Program Historie nelze kombinovat s programem Historie – evropská studia!)
  • požadavky studia: studium programu Historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika světových jazycích
  • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
  • Další informace naleznete také na tomto odkazu.

Bakalářský studijní program Historie patří k nejstarším oborům pěstovaným na Karlově univerzitě; omezíme-li se pouze na její novověkou tradici, je na ní bez přerušení přednášena od roku 1741, respektive 1774. Její dnešní podoba a začlenění do studia na FF UK v Praze je výslednicí tradice moderní české vědy počínající v 19. století a jejího prolínání se s vývojem historických věd v Evropě i v USA.

Výuka historie zahrnuje ve svém chronologickém aspektu světové a české dějiny od raného středověku do současnosti. Ve svém tematickém aspektu se soustřeďuje na výklad světových a obecných, hospodářských a sociálních dějin a českých dějin chápaných nikoli ve smyslu nacionálních dějin, nýbrž ve smyslu dějin společnosti českých zemí. Z metodologického a metodického hlediska je při studiu dějin uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají badatelskému profilu osobností, jež předmět vyučují, a které představují dnes takřka úplný rejstřík metodik užívaných v české historické vědě. Také z tohoto důvodu je ve studijním plánu kladen značný důraz – vedle konkrétní badatelské kvalifikovanosti – na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů.

Výuku studijního programu historie zajišťují tři historické ústavy: Ústav českých dějinÚstav světových dějin a Ústav hospodářských a sociálních dějin, jež jsou v prvních dvou případech rozvinutím dvou tradičních stolic na českých vysokých školách do nové organizační podoby, třetí ústav vznikl v roce 1990. Na výuce historie se vedle nich podílí ještě další vědecko-pedagogická pracoviště FF UK v Praze, konkrétně Katedra pomocných věd historických a archivního studiaÚstav pro pravěk a ranou dobu dějinnouÚstav řeckých a latinských studiíÚstav filozofie a religionistiky a Jazykové centrum FF UK v Praze.

Profil absolventa bakalářského studijního programu Historie (HS)

Absolvent bakalářského studia historie na FF UK v Praze je vybaven základními znalostmi o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji především evropské a evropeizované společnosti. Získal také základní heuristické a historicko-kritické dovednosti, jež může uplatnit při dalším studiu (navazující magisterské studium historie či příbuzných disciplín) na FF UK v Praze i na jiných univerzitách (vysokých školách) v České republice i zahraničí, případně v praxi.

Informace o Dni otevřených dveří naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Historie > Charakteristika studijního programu