Doporučená literatura

Binková, S., Čas zámořských objevů, Praha 2008

Drška, V., Zikmund Lucemburský: liška na trůně, Praha 1996

Drška, V. – Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004

Durman, K., Popely ještě žhavé I-II, Praha 2004 a 2009

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998

Ferguson, N., Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha 2007

Fiala, P. – Pitrová, M., Evropská unie, Brno 2003

Figes, O., Natašin tanec. Kulturní historie Ruska, Praha 2004

Gaddis, J. L., Studená válka, Praha 2006

Haffner, S., Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933, Praha 2002

Horčička, V., Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918, Praha 2005

Horčička, V., Vztahy Rakouska-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války, Praha 2007

Judd, D., Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1996

Klusáková, L., Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003

Klusáková, L. – Teulières, L., Frontiers and identities: cities in regions and nation, Pisa 2008

Koura, J., Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953, Praha 2013

Koura, J. Rozdělený ostrov. Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960-1974, Praha 2019

Le Goff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999

Luňák, P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997

MacKenney, R., Evropa šestnáctého století, Praha 2001

Mundy, J. H., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008

Mackenney, R., Evropa šestnáctého století, Praha 2001

Munck, T., Evropa sedmnáctého století, Praha 2002

Moravcová, D. a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994

Nálevka, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I-II, Praha 2000

Opatrný, J., Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000

Opatrný, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

Pelikán, J., Jugoslávie a Pražské jaro, Praha 2009

Pelikán, J., Dějiny Srbska, Praha 2005

Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku : příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15.a 16. století, Praha 2002

Seibt, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000

Schultz, U., Ludvík XIV. a jeho doba: vládce z Versailles, Praha, Plzeň 2008

Skřivan, A., Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

Stellner, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

Stellner, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

Valkoun, J., Na cestě k Westminsterském statutu. Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907-1931, Praha 2015

Vojtěchovský, O., Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu, Praha 2012

Županič, J., Nová šlechta rakouského císařství, Praha 2006

Županič, J., Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války, Praha 2006