Doporučená literatura

Drška, Václav, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha: Epocha 1996, 87 s.

Drška, Václav, Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství, Acta Universitatis Purkynianae facultatis philosophicae. Studia historica 2010, Ústí nad Labem 2011, 271 s.

Drška, Václav: Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice: Veduta 2011, 410 s.

Hennlichová, Marcela, Entente Cordiale: Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1898–1904, Praha: Fontes 2020.

Horčička, Václav ‒ Županič, Jan: Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha: Agentura Pankrác 2017, 910 stran, ISBN 978-80-86781-33-4.

Horčička, Václav: Lichtenštejnové v Československu, Praha: Agentura Pankrác 2014, 222 stran

Horčička, Václav – Marxer, Roland: Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein 2013, 249 stran (Horčička s. 9-139)

Horčička, Václav: Die Schweiz und das Problem der Enteignung der Schwarzenberger Primogenitur in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte/Revue Suisse d´Histoire, Volume 66/2016, Issue 1, s. 117-135

Horčička, Václav: The Bilateral Relationship between Austria-Hungary and the United States from April to December 1917. Austrian History Yearbook, Volume 46/2015, s. 261-295

Ira Jaroslav: „Topografie paměti: Reálná a imaginární místa kulturního vzpomínání“, In: Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 55-88.

Ira Jaroslav: „Paměť v národní a transnacionální perspektivě“, In: Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 347-383.

Ira Jaroslav: „Město“, in: Lucie Storschová a kol., Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014, s. 338-355.

Ira, Jaroslav, Janáč, Jiří (eds.). Materializing Identities in (Post) Socialist Cities, European Small Towns in 20th and 21st century., Karolinum, Praha 2017

Janáč, Jiří. Průplav Dunaj-Odra-Labe jako velká stavba komunismu aneb Sovětští vodohospodáři řeší své stavby komplexně, in: Dějiny a současnost 37 (2), 2013: 18–21

Janáč, Jiří. Transnacionální obrat? Nové trendy v konceptu světových/evropských dějin a jejich aplikace při studiu dějin technologií, in: Dějiny vědy a techniky 44 (2), 2011: 98–116

Janáč, Jiří. Hydrokraté a česká vodohospodářská mise ve dvacátém století (1930–1960), Soudobé dějiny 2017/1-2,  19-53

Janáč, Jiří. –  D. Olšáková : Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964, Praha: Academia, 2017

Klusáková, Luďa: Urbánní historie v kontextu české historiografie a sociálních věd, in Úvod do urbánní antropologie,  Soukupová, B. – Hroch M. – Salner P. – Godula-Węcławowicz  R. (Editoři), Praha 2012, s. 7 – 13

Klusáková, Luďa et al., Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Heritage and Development Strategies. Karolinum, Praha 2017,159 s.

Klusáková, Luďa. Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. Století viděná křesťanskýma očima. Praha: ISV, 2003, 234 s.

Klusáková, Lud’a, Scholz, Milan (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě. AUC Philosophica et Historica 1/2010. Studia Historica LXI. Praha: Karolinum 2012. 208s.

Klusáková Luďa: Paradoxy katastrof: Města a voda v Nizozemí in LEDVINKA F. (ed.) Documenta Pragensia  XVI, Ponížení a odstrčení; Města versus katastrofy.,  Praha 1998, s. 305 – 317.

Klusáková Luďa: ed., Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách, FFUK, Praha 1997, 190 s.

Klusáková, Luďa (ed.). Obraz druhého v historické perspektivě (tisk a historická beletrie při formování historického vědomí v 19. a 20. století), Studia Historica, AUC, Philosophica et Historica, I, 1995, Praha 1997, 128s.

Koura, Jan: Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953, Praha: Fontes, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013, 250 stran, ISBN 978-80-7308-468-4.

Koura, Jan: Rozdělený ostrov. Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960-1974, Praha: Epocha 2019

Koura, Jan: Řecko mezi Východem a Západem: Spojené státy americké a řecká otázka v letech 1945–1947, in: Slovanský přehled/Slavonic Review, Vol. 100, No. 1, 2014, s. 71–93.

Pešta, Mikuláš: O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha: Fontes 2018

Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu a 16. století, (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CLIV), Praha, Nakladatelství Karolinum 2002, 225 stran

Picková, D., Anglo-ruské vztahy ve 2. polovině 16. století, (Studie a texty 1 – 1990), Praha: Univerzita Karlova 1992,  144 stran

Picková, D., Roman and Byzantine Motives in Сказаниe о князьях владимирских (The Tale of the Princes of Vladimir). in: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2. Graecolatina Pragensia, 2017, s. 253-267,

Picková, D., Papežská kurie a Alexandr Něvský, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, s. 620-632

Skřivan, Aleš: Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914. Praha 1996.

Skřivan, Aleš: Japonská válka 1931–1945. Praha 1997.

Skřivan, Aleš: Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884–1885. Acta  Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica,  Monographia CXXIX, Praha 1991.

Stellner, František, Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století, Praha: Lidové noviny, 2014

Stellner, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha: Nakladatelství Libri, 2000, 2007,

Stellner, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, II. díl: Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti, Praha: Setoutbooks.cz, s. r. o. 2009, 2012,

Stellner, František, Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké, Slovanský přehled, 2011, vol. 97, no. 3-4, p. 409-424

Suchánek, D. – Drška, V., Církevní dějiny I: Antika a středověk, Praha: Grada, 2013. 432 stran. ISBN 978-80-247-3719-5.

Suchánek, D. Ius exclusivae: právo exklusivity při papežských volbách. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012. 270 stran. ISBN 978-80-86493-32-9.

Suchánek, D. Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí (ediční řada Fontes, sv. 4). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011, 342 stran. ISBN 978-80-7308-338-0.

Suchánek, D., Gerbert z Aurillacu (kolem 950–1003): „papež čaroděj“ a idea obnovy římského impéria, in: Bárta, M. – Kovář, M. a kolektiv autorů. Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia, 2017, s. 147–165.

Valkoun, Jaroslav, Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931, Praha 2015

Valkoun, Jaroslav, Zum Ursprung der terminologischen Bestimmung der Begriffe „Britisches Empire“ und „Commonwealth“, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, Hf. 3/4, 2016, s. 208–2019, ISSN 0250-6459.

Vojtěchovský, Ondřej.: Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu, Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 696 s.

Županič, Jan – Horčička, Václav, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha : Agentura Pankrác, 2017

Županič, Jan – Horčička, Václav – Králová, Hana. Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie, Praha : Agentura Pankrác, 2009

Županič, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006Županič, Jan, „Český národní původ jest jaksi aristokratický…“ Obraz české šlechty v moderní době, Historický obzor, 2015, vol. 26, no. 9-10, p. 233-238

Županič, Jan, Inflace titulů? Rakouské nobilitace ve druhé polovině 19. století, Český časopis historický, 2015, vol. 113, no 3/2015, p. 748-781