Doporučená literatura

Anderson, Benedict, Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008

Buňatová, Marie, Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1550–1620), Praha 2019

Buňatová, Marie, Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy, Praha 2013

Browning, Christopher, Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku, Praha 2002

Burke, Peter, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005

Daniel, Ondřej, Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie v západní Evropě (Francie a Rakousko), Praha 2013

Daniel, Ondřej, Násilím proti novému biedermeieru: subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu, Příbram 2016

Drška, Václav, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha 1996

Drška, Václav, Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství, Ústí nad Labem 2011

Drška, Václav, Dějiny BurgundskaNomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice 2011

Duby, Georges, Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

Fitzpatrick, Sheila, Ruská revoluce, Praha 2017

Franzen, August, Malé církevní dějiny, Praha 1995.

Furet, François, Francouzská revoluce: Od Turgota k Napoleonovi, 1770–1814, Díl 1., Praha 2004

Furet, François, Francouzská revoluce: Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho, 1815–1880, Díl 2., Praha 2007

Glenny, Misha, Balkán 1804-1999: Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003

Hajdinová Eva, Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století, Praha 2016.

Helan, Pavel – Hajdinová, Eva, Československo a Svatý stolec V., Éra nuncio Pietra Ciriaciho, Praha 2020

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914–1991, Praha 1998

Horčička, Václav, Lichtenštejnové v Československu, Praha 2014

Horčička, Václav, Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války, Praha 2007

Horčička, Václav a kol., Cizí páni na české půdě. Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků, Praha 2021

Hroch, Miroslav, Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy, Praha 2016

Hroch, Miroslav, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009

Ira Jaroslav, Paměť v národní a transnacionální perspektivě, in Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha 2014

Ira, Jaroslav – Janáč, Jiří (eds.), Materializing Identities in (Post) Socialist CitiesEuropean Small Towns in 20th and 21st century, Praha 2017

Janáč, Jiří, Transnacionální obrat? Nové trendy v konceptu světových/evropských dějin a jejich aplikace při studiu dějin technologií, in: Dějiny vědy a techniky 44 (2), 2011: 98–116

Janáč, Jiří – Olšáková, Doubravka, Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964, Praha 2017

Judt, Tony, Poválečná Evropa. Historie po roce 1945, Praha 2008

Jurčak, Alexej, Všechno bylo na věčné časy, dokud to neskončilo. Poslední sovětská generace, Praha 2018

Kershaw, Ian, Do pekel a zpět. Evropa 1914–1949, Praha 2017

Kershaw, Ian, Na horské dráze. Evropa v letech 1950-2017, Praha 2019

Klusáková, Luďa, Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003

Klusáková Luďa (ed.), Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách, Praha 1997

Klusáková, Luďa (ed.), Obraz druhého v historické perspektivě (tisk a historická beletrie při formování historického vědomí v 19. a 20. století, Studia Historica, AUC, Philosophica et Historica, I, Praha 1997

Koura, Jan, Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953, Praha 2013

Koura, Jan, Rozdělený ostrov. Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960-1974, Praha 2019

Křen, Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005

Le Goff, Jacques, Kultura středověké Evropy, Praha 2005

Le Goff, Jacques, Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999

Mosković, Boris,: Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990, Praha 2017

Nejedlý, Martin, Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003.

Pelikán, Jan – Vojtěchovský, Ondřej, V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969-1989, Praha 2021

Pešta, Mikuláš, O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha 2018

Picková, Dana, Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu a 16. století, Praha 2002

Picková, Dana, Anglo-ruské vztahy ve 2. polovině 16. století, (Studie a texty 1 – 1990), Praha 1992

Raková, S., Podivná revoluce: Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783), Praha 2005

Said, Edward, Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha 2006

Skřivan, Aleš, Japonská válka 1931–1945. Praha 1997

Stellner, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha: Nakladatelství Libri, 2000, 2007,

Stellner, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, II. díl: Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti, Praha 2009, 2012,

Lucie Storchová a kol., Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014

Suchánek, Drahomír – Drška, Václav, Církevní dějiny I: Antika a středověk, Praha 2013

Suchánek, Drahomír, Ius exclusivae: právo exklusivity při papežských volbách, Praha 2012

Suchánek, Drahomír, Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí, Praha 2011

Valkoun, Jaroslav, Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931, Praha 2015

Vojtěchovský, Ondřej, Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu, Praha 2012

Vykoukal, Jiří –Litera, Bohumil – Tejchman, Miroslav, Východ. Vznik,vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989, Praha 2000

Zástěrová, Bohumila (ed.), Dějiny Byzance. Praha 1992.

Zelenka, Jan, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu, Praha 2015

Županič, Jan – Fiala Michal, Nobilitas Iudaeorum. Židovská šlechta střední Evropy v komparativní perspektivě, Praha 2017

Županič, Jan – Horčička, Václav, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha 2017