Doporučená literatura

Václav Drška, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha: Epocha 1996, 87 s.

Václav Drška, Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství, Acta Universitatis Purkynianae facultatis philosophicae. Studia historica 2010, Ústí nad Labem 2011, 271 s.

Václav Drška, Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice: Veduta 2011, 410 s.

Horčička, Václav ‒ Županič, Jan: Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha: Agentura Pankrác 2017, 910 stran, ISBN 978-80-86781-33-4.

Horčička, Václav: Lichtenštejnové v Československu, Praha: Agentura Pankrác 2014, 222 stran

Horčička, Václav – Marxer, Roland: Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein 2013, 249 stran (Horčička s. 9-139)

Horčička, Václav: Die Schweiz und das Problem der Enteignung der Schwarzenberger Primogenitur in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte/Revue Suisse d´Histoire, Volume 66/2016, Issue 1, s. 117-135

Horčička, Václav: Federalizacja czy rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych i Austro–Węgier w ostatnim roku pierwszej wojny światowej. Dzieje Najnowsze, Vol. XLVIII/2016, No. 3, s. 57-86

Horčička, Václav: The Bilateral Relationship between Austria-Hungary and the United States from April to December 1917. Austrian History Yearbook, Volume 46/2015, s. 261-295

Horčička, Václav: Austria-Hungary and Peace Talks with Ukraine in 1918. Przegląd Historyczny, rok 2012, nr. 3, s. 499-526

Ira Jaroslav: „Topografie paměti: Reálná a imaginární místa kulturního vzpomínání“, In: Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 55-88.

Ira Jaroslav: „Paměť v národní a transnacionální perspektivě“, In: Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 347-383.

Ira Jaroslav: „Město“, in: Lucie Storschová a kol., Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014, s. 338-355.

Ira, Jaroslav, Janáč, Jiří (eds.). Materializing Identities in (Post) Socialist Cities, European Small Towns in 20th and 21st century., Karolinum, Praha 2017

Janáč, Jiří. Průplav Dunaj-Odra-Labe jako velká stavba komunismu aneb Sovětští vodohospodáři řeší své stavby komplexně, in: Dějiny a současnost 37 (2), 2013: 18–21

Janáč, Jiří. Transnacionální obrat? Nové trendy v konceptu světových/evropských dějin a jejich aplikace při studiu dějin technologií, in: Dějiny vědy a techniky 44 (2), 2011: 98–116

Janáč, Jiří. Hydrokraté a česká vodohospodářská mise ve dvacátém století (1930–1960), Soudobé dějiny 2017/1-2,  19-53

Janáč, Jiří. –  D. Olšáková : Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964, Praha:Academia, 2017

Klusáková, Luďa: Urbánní historie v kontextu české historiografie a sociálních věd, in Úvod do urbánní antropologie,  Soukupová, B. – Hroch M. – Salner P. – Godula-Węcławowicz  R. (Editoři), Praha 2012, s. 7 – 13

Klusáková, Luďa et al., Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Heritage and Development Strategies. Karolinum, Praha 2017,159 s.

Klusáková, Luďa. Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. Století viděná křesťanskýma očima. Praha: ISV, 2003, 234 s.

Klusáková, Lud’a, Scholz, Milan (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě. AUC Philosophica et Historica 1/2010. Studia Historica LXI. Praha: Karolinum 2012. 208s.

Klusáková, Luďa, Výjimečná univerzální hodnota jako zásadní kritérium hodnocení památek. Vývoj definice., in Třebíč. 10 let v elitní společnosti UNESCO 2003 – 2013, Třebíč MKS 2013, s. 6 – 9. https://www.mkstrebic.cz/oslavyunesco/pdf/Prof_PhDr_Luda_Klusakova_CSc.pdf

Klusáková Luďa: Paradoxy katastrof: Města a voda v Nizozemí in LEDVINKA F. (ed.) Documenta Pragensia  XVI, Ponížení a odstrčení; Města versus katastrofy.,  Praha 1998, s. 305 – 317.

Klusáková Luďa: ed., Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách, FFUK, Praha 1997, 190 s.

Klusáková, Luďa (ed.).”We” and ”the Others”: European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC Philosophica et Historica 1/2000, Praha 2004, 275 s.

Klusáková, Luďa (ed.). Obraz druhého v historické perspektivě (tisk a historická beletrie při formování historického vědomí v 19. a 20. století), Studia Historica, AUC, Philosophica et Historica, I, 1995, Praha 1997, 128s.

Koura, Jan: Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953, Praha: Fontes, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013, 250 stran, ISBN 978-80-7308-468-4.

Koura, Jan: ¿Colaboración fracasada? El Partido Progresista del Pueblo de Guayana y su colaboración noc Checoslovaquia entre 1950 y 1964, in: Opatrný, J. (ed.), Las relaciones entre Europa oriental y América Latina 1945–1989, Praga: Universidad Carolina de Praga, 2015, s. 127–136. ISBN 978-80-246-3089-2.

Koura, Jan: První konflikt studené války? Spojené státy americké a řecká občanská válka v letech 1946–1949, in: Škerlová, J. – Pokorná Korytarová, L. – Haváč, O. – Vitko, M. (eds.), Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, Brno: Matice moravská 2015, s. 97–112. ISBN 978-80-87709-10-8.

Koura, Jan: Contest between Foreign and Domestic Propaganda. Voice of America Broadcast to Czechoslovakia during late 1940s and 1950s, in: The Twentieth Century, Vol. 8, No. 1, 2016, s. 189–207, ISSN 1803-750X.

Koura, Jan: Řecko mezi Východem a Západem: Spojené státy americké a řecká otázka v letech 1945–1947, in: Slovanský přehled/Slavonic Review, Vol. 100, No. 1, 2014, s. 71–93.

Kovář, Martin: Město a hry. Příběh londýnských olympiád, edice Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, nakladatelství FF UK v Praze a TOGGA, spol. s r. o., Praha 2012, 519 stran

Kovář, Martin: Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století, edice Historie, nakladatelství ISV, Praha 2004, 272 stran + 18 stran obrazových příloh

Kovář, Martin: Jakub I. Stuart (1566–1625). Anglie za vlády „krále Šalamouna“ aneb Příběh muže, jenž – současníkům a historikům navzdory – nezpůsobil „krvavou revoluci“, in: Bárta, Miroslav – Kovář, Martin a kolektiv autorů, Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, nakladatelství Academia, Praha 2017, s. 257–290

Kovář, Martin: Jak přežít „kolaps“ aneb „Poučení z krizového vývoje“ dějin Velké Británie v první polovině dvacátého století, in: Bárta, Miroslav – Foltýn, Otakar – Kovář, Martin (eds.), Povaha změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace, nakladatelství Vyšehrad, Praha 2015, s. 38–53 (ISBN 978-80-7429-641-3)

Kovář, Martin: Historical Films as Tools of Communist Propaganda. Contribution to the History of the Czechoslovak Cinematography at the Turn of the 1940s and 1950s, in: Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei, Numéro spécial de la collaboration entre ELTE et l᾽Université Bordeaux 3, No. 2011/1, Budapest 2012, s. 177–186

Kovář, Martin: Artist versus Dictatorship. Some Remarks on the Reflection of Spanish Anti-Frankist’s Work in the Communist Czechoslovakia, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna 2010/1, s. 155–162

Kubiš Karel (ed.): Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003.

Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu a 16. století, (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CLIV), Praha, Nakladatelství Karolinum 2002, 225 stran

Picková, D., Anglo-ruské vztahy ve 2. polovině 16. století, (Studie a texty 1 – 1990), Praha: Univerzita Karlova 1992,  144 stran

Picková, D., Roman and Byzantine Motives in Сказаниe о князьях владимирских (The Tale of the Princes of Vladimir). in: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2. Graecolatina Pragensia, 2017, s. 253-267,

Picková, D., Papežská kurie a Alexandr Něvský, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, s. 620-632

Picková, D., Первая коронация русского Правителя в 1498 году и византийская традиция. The first Russian Coronation in 1498 and Byzantine Tradition, in: Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs, Thessaloniki 2015, s. 456-466

Skřivan, Aleš: Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914. Praha 1996.

Skřivan, Aleš: Japonská válka 1931–1945. Praha 1997.

Skřivan, Aleš: Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884–1885. Acta  Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica,  Monographia CXXIX, Praha 1991.

Skřivan, Aleš: Schwierige Partner. Deutschland und Österreich-Ungarn in der europäischen Politik der Jahre 1906–1914. Hamburg 1999.

Soukup, Jaromír: Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011, ISBN 978-80-7308-365-6.

Soukup, Jaromír: Jorge Eliécer Gaitán (1903–1948). Muž, který chtěl být prezidentem, in: Bárta, Miroslav – Kovář, Martin a kolektiv autorů, Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia 2017, s. 537–574, ISBN 978-80-200-2716-0.

Soukup, Jaromír: Relaciones entre el gobierno checoslovaco en el exilio y Colombia durante la Segunda Guerra Mundial, in: Opatrný, Josef (ed.), Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos, Ibero-americana Pragensia, Supplementum 47, Praha: Karolinum 2017, s. 89–96, ISBN 978-80-246-3553-8.

Soukup, Jaromír: La Argentina de Juan Domingo Perón en la correspondencia diplomática checoslovaca, in: Opatrný, Josef (ed.), Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945–1989. Ibero-americana Pragensia, Supplementum 40, Praha: Karolinum 2015, s. 173–184, ISBN 978-80-246-3089-2.

Soukup, Jaromír: Jeden den v Bogotě. Devátý duben 1948 v paměti očitých svědků, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 8, č. 1, 2016, s. 179–194, ISSN 1803-750X.

Soukup, Jaromír: „Předehra k tragédii“. K příčinám politické radikalizace v Keni v meziválečném období, in: Kovář, Martin – Drška, Václav (eds.), Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 238-253, ISBN 978-80-7308-521-6.

Stellner, František, Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století, Praha: Lidové noviny, 2014

Stellner, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha: Nakladatelství Libri, 2000, 2007, Stellner, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, II. díl: Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti, Praha: Setoutbooks.cz, s. r. o. 2009, 2012,

Stellner, František, Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké, Slovanský přehled, 2011, vol. 97, no. 3-4, p. 409-424

Stellner, František, „The Daily Telegraph aféra“. Masmédia a transformace císařského Německa v roce 1908, Dvacáté století – The Twentieth Century, 2016, vol. 8, no. 2, p. 80-94,

Suchánek, D. – Drška, V., Církevní dějiny I: Antika a středověk, Praha: Grada, 2013. 432 stran. ISBN 978-80-247-3719-5.

Suchánek, D. Ius exclusivae: právo exklusivity při papežských volbách. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012. 270 stran. ISBN 978-80-86493-32-9.

Suchánek, D. Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí (ediční řada Fontes, sv. 4). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011, 342 stran. ISBN 978-80-7308-338-0.

Suchánek, D., Gerbert z Aurillacu (kolem 950–1003): „papež čaroděj“ a idea obnovy římského impéria, in: Bárta, M. – Kovář, M. a kolektiv autorů. Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia, 2017, s. 147–165.

Suchánek, D., „Nostrum, nostrum est Romanum Imperium…“ Vztahy císařství a papežství v období vlády saské dynastie, in: Kovář, M. – Drška, V. (eds.). Kapitoly z obecných dějin: Panu profesorovi s láskou… Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 21–40.

Valkoun, Jaroslav, Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931, Praha 2015

Valkoun, Jaroslav, Zum Ursprung der terminologischen Bestimmung der Begriffe „Britisches Empire“ und „Commonwealth“, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, Hf. 3/4, 2016, s. 208–2019, ISSN 0250-6459.

Vojtěchovský, Ondřej.: Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu, Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 696 s.

Županič, Jan – Horčička, Václav, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha : Agentura Pankrác, 2017

Županič, Jan – Horčička, Václav – Králová, Hana. Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie, Praha : Agentura Pankrác, 2009

Županič, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006Županič, Jan, „Český národní původ jest jaksi aristokratický…“ Obraz české šlechty v moderní době, Historický obzor, 2015, vol. 26, no. 9-10, p. 233-238

Županič, Jan, Inflace titulů? Rakouské nobilitace ve druhé polovině 19. století, Český časopis historický, 2015, vol. 113, no 3/2015, p. 748-781