Bakalářské práce

Závazný postup při zadávání bakalářské práce (BP):

Student/studentka v součinnosti s vedoucím bakalářského semináře vypracují zadání bakalářské práce. V součinnosti znamená, že všechny obsahové záležitosti zadání studenti konzultují s vedoucím.

Následný postup:

  1. Po zvolení tématu vedoucí práce zašle ústavnímu koordinátorovi pro zadávání studentských kvalifikačních prací: jméno studenta/studentky (řešitele), typ práce (BP), název práce v AJ a ČJ a klíčová slova v AJ a ČJ.
  2. Následně koordinátor otevře editační přístup do zadání pro řešitele, jenž o této skutečnosti bude informován e-mailem a který si doplní pouze „Seznam odborné literatury“ a „Zásady pro vypracování práce v českém jazyce (anotace)“.
  3. Poté, kdy bude mít řešitel obsahové záležitosti schváleny vedoucím práce a doplněny v zadání, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi, který zajistí vytištění zadání, podepsání vedoucím práce a ředitelem ústavu a předá na Studijní oddělení FF UK v Praze k evidenci a oficiálnímu podepsání děkanem FF UK v Praze.
  4. Zadání je nutné vyhotovit nejpozději jeden rok před plánovanou obhajobou bakalářské práce.

Koordinátor ÚSD pro zadávání studentských závěrečných kvalifikačních prací: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

Další informace k závěrečným pracím jsou dostupné zde