Semináře

Seminář nejnovějších dějin

Seminář nejnovějších dějin se za využití tradičních i nejnovějších metod historické vědy věnuje zejména dějinám mezinárodních vztahů, politickým dějinám, sociálním a hospodářských dějinám a dějinám elit. Z geografického hlediska se badatelský zájem jeho členů soustředí na dějiny západní a střední Evropy, USA a euroatlantického prostoru a Latinské Ameriky. Jeho pracovníci připravili v posledních letech řadu knih, časopiseckých a jiných studií z oblasti dějin rakousko-uherské zahraniční politiky, britské domácí i zahraniční politiky, politiky Spojených států v období první světové války a studené války, dějinám středoevropských elit (zejména aristokracie) a k dějinám některých latinskoamerických zemí. Pracovníci semináře jsou členy výzkumných center na FF UK (Humanities Research Centers, HRC), konkrétně výzkumné skupiny Středoevropské elity v měnící se společnosti (16.-20. století) v Centru pro studium člověka a společnosti a Skupiny pro výzkum studené války v Institutu pro studium strategických regionů.

Podrobnosti

Seminář novověkých dějin

Seminář novověkých dějin vznikl při transformaci někdejších historických kateder na ústavy a semináře na počátku 90. let minulého století a původně se jmenoval Seminář dějin mezinárodních vztahů a světové politiky. Současný název získal až po novém, chronologickém rozčlenění celého ústavu. Z časového hlediska se seminář zabývá dějinami 16. až 20. století, přičemž geograficky se jeho členové zaměřují zejména na dějiny Evropy, Severní Ameriky a kolonií evropských států. V posledních letech pracovníci publikovali řadu knih a studií k dějinám mezinárodních vztahů 18. až 20. století, vývoji šlechty a elit, rakousko-uherské diplomacii i ke koloniálním dějinám. Jsou také členy výzkumných center na FF UK (Humanities Research Centers, HRC), konkrétně Centra pro studium člověka a společnosti, badatelský tým Středoevropské elity v měnící se společnosti (16. – 20. století), a participují na grantových projektech.

Podrobnosti

Seminář středověkých dějin

Seminář středověkých dějin je jedním z mála pracovišť v České republice, jehož badatelské zaměření je orientováno k obecné medievistice. Konkrétní výzkumné zaměření, reflektující moderní trendy bádání, směruje k tématice raně středověkého státu a společnosti latinské Evropy, specifikům středoevropského vývoje ve středověku, vybraným problémů církevních dějin a práva a dějinám východní a jihovýchodní Evropy. Seminář spolupracuje s medievistickým pracovištěm Universität Passau, navázalo kontakt s partnery na Freie Universität Berlin a poznaňské univerzitě Adama Mickiewicze; pěstuje dlouhodobé partnerství s  katedrou pro východoevropské dějiny na universitě v Kostnici. Jeho členové jsou součástí fakultního Centra pro studium středověku.

Podrobnosti

Seminář obecných a komparativních dějin

Pro Seminář obecných a komparativních dějin (SOKD) je charakteristický zájem o výzkum a  výklad  obecných jevů, procesů a problémů (utváření národů, urbanizace, cestování a jinakost, zrod občanské společnosti) v širší  a srovnávací perspektivě, nikoliv v uzavřeném rámci národních či státních dějin, přičemž komparativní dějiny využívají poznatků a teoretických i metodologických nástrojů dalších humanitních a společenských věd (etnologie, geografie, sociologie, politologie). SOKD byl založen v roce 1993 v rámci transformace Katedry obecných dějin na Ústav světových dějin FF UK a dosud je jediným specializovaným pracovištěm zaměřujícím se na komparativní dějiny v České republice. Členové semináře jsou součástí výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti. Pracují v badatelské skupině pro výzkum kulturního dědictví, procesů identifikace, veřejného prostoru a měst (CHIPPC), kterou založili.

Seminář má své samostatné webové stránky.

Podrobnosti

Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře