Václav Drška

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Funkce

 • člen semináře středověkých dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • sociální transformace raně středověké společnosti
 • středověký stát a reprezentace elit
 • dějiny Franků a Burgundů, jejich tradice v pozdně středověké společnosti

Zaměstnání

 • 2011- dosud: docent světových dějin, Ústav světových dějin FF UK a Katedry historie FF UJEP, Ústí nad Labem
 • 1998-2011: odborný asistent, Katedra historie, Pedagogická/Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem
 • 1993-2011: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK, seminář dějin středověku
 • 1990-1993: asistent, Ústav světových dějin FF UK

Vzdělání

 • 2011: habilitace v oboru Historie obecné/světové dějiny, Doc.
 • 2002: doktorandské studium, obhajoba disertační práce, Ph.D.
 • 1988: státní rigorózní zkouška, PhDr.
 • 1982–1987: FF UK Praha, obor český jazyk – dějepis

Zahraniční pobyty a stáže

 • 1986/1987 Francie, Université Paris IV, Paris-Sorbonne, státní stipendium
 • 1993/1994 SRN, Universität Mannheim, DAAD
 • 2004 SRN, Freie Universität Berlin
 • 2007 SRN, Freie Universität Berlin
 • 2008 SRN, Freie Universität Berlin
 • 2009 SRN, Freie Universität Berlin
 • 2010 SRN, Freie Universität Berlin

Mezinárodní konference a přednášky

 • Die Burgundentradition und das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.-15. Jh. (Universität Wien, 2011)
 • Das Problem der historischen Erinnerung: Burgund und nomen Burgundiae im Mittelalter (KatolickáUniverzita Lublin, 2011)
 • Französische Gesellschaft und ihre Elite (500-800) (Katolická univerzita Lublin, 2011)
 • Nomen Burgundiae als Erinnerungsort (Univerzita Wroclav, Fidelis memoria. Od upamiętnienia do źródła historycznego 2011, mezinárodní konference)
 • Civitas am Anfang der mittelalterlichen Staatlichkeit: ein Vergleich des Begriffs bei Gregor von Tours und Cosmas von Prag  (Univerzita Wroclav, Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją „obczych“ a kształtowaniem ciwilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kulury europejskiej (VI-XII wiek) 2012, mezinárodní konference)
 • Geistlicher und Herrscher. Rolle des chronistischen didaktischen exemplum in der Gestaltung des mittelalterlichen regnum (Universität zu Köln,, 2014, Schüler und Meiter. 39. Kölner Medievistentagung, mezinárodní konference)
 • Einhards Irrtum, oder eine neue Vorstellung über die Aufteilung des Frankenreichs? (Universität zu Köln, 2016, Irrtum, 40. Kölner Medievistentagung, mezinárodní konference) abstrakt)
 • Karel IV., Francie a Burgundsko: symbolika a místa paměti jako prostředky lucemburské diplomacie (Ústav českých dějin FF UK a Historický ústav ČSAV, 2016, Ověnčený slávou,láskou i pohrdáním. Jan Lucemburský a Karel IV.v historické paměti, mezinárodní konference)
 • Martin Luther a Karel V.: Reforma středověké společnosti, anebo koncept modernizace? (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2017 Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí, 25. mezinárodní kolokvium)
 • Das Königtum Burgund (Arelat) in der luxemburgischen Politik der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert (Universität Passau, 2017)
 • Poslední cesta Karla IV. do Francie: pokus o novou interpretaci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaň, 2017)

Granty a stipendia

 • Central-European Connection of Diplomatic Relations between George of Poděbrady with Emperor  Frederick III, Research Support Scheme Central European University 1996-1999, řešitel projektu
 • VZ MSM 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin. 2001-2004, spoluřešitel
 • VZ MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes. 2005-2012, spoluřešitel
 • PROGRES Q 09: Historie klíč k pochopení globalizovaného světa, 2016-dosud, spoluřešitel

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Václav Drška, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha: Epocha 1996, ISBN 80-903129-0-5. 87 s.
 • Václav Drška, Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství, Acta Universitatis Purkynianae facultatis philosophicae. Studia historica 2010, Ústí nad Labem 2011, ISBN 978-80-7414-255-0, 271 s.
 • Václav Drška, Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice: Veduta 2011, ISBN 978-80-86829-65-4, 410 s.
 • Drahomír Suchánek – Václav Drška, Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3719-5 (co-author).
 • Václav Drška – Drahomír Suchánek, Církevní dějiny: Novověk, Praha Grada 2018, ISBN 978-80-247-3720-1.

Edice

 • Martin Kovář, Václav Drška eds., Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…, Praha: Filozofická fakulta UK, Fontes 2014, ISBN: 978-80-7308-521-6

Kapitoly v monografiích

 • Václav Drška, Od „universalismů“ ke globalizaci. Svět mnoha „světů“ (které se neznaly?), in: Cilivizace a dějiny.Historie světa pohledem dvaceti českých historiků, eds. Miroslav Bárta, Martin Kovář, Praha: Academia 2013, s. 259‒280, ISBN 978-80-200-2301-8
 • Václav Drška, Hinkmar z Remeše. Tři hvězdné okamžiky franského preláta, in: Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, eds. Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol., Praha: Academia 2017, s. 129‒146 ISBN 978-80-200-2716-0
 • Václav Drška, Martin Luther a Karel V.: Reforma středověké společnosti, anebo koncept modernizace?, in: Marcela Zemanová ‒ Václav Zeman (eds.) Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517–1945), s.11-22, Ústí nad Labem: UJEP 2019 ISBN 978-80-7561-179-6
 • Václav Drška,“Lazy Kings without Power“ in the Midst of an Empire of Prosperity In: M. Kovář, M. Bárta (eds.), Civilisations: Collapse und Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History, Praha: Academia 2019, s. 315-334. ISBN 978-80-200-2907-2.

Studie

 • Václav Drška, Geistlicher und Herrscher. Die Rolle des chronistisch-didaktischen expemplum in der Gestaltung des mittelalterlichen regnum. In: Schüler und Meister, Hrsg. Andreas Speer und Thomas Jeschke, Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, Bd. 39, Berlin/Boston: de Gruyter 2016, s.797‒808
 • Václav Drška, Smysl slov ideo vázaný. O protichůdném pohledu dvou kronikářů na jednu událost a jeho možných příčinách. In: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha, LN 2016, s. 46‒55
 • Václav Drška, Le Baptême de Clovis:imitatio imperii? La stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises au tournant de l’Antiquité et du Moyen Âge: Prague Papers on History of international Relations, 13 (2009), s. 9-28
 • Václav Drška, Imitatio imperii et imperium christianum dans la stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises à la charnière des Ve et VIe siècles: ÖT KONTINENS, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, ELTE, BUDAPEST, 2011, s. 11-24
 • Václav Drška, La Bourgogne et la diplomatie des Luxembourg à la fin du règne de Charles IV: Prague Papers on History of international Relations 14 (2010), s. 11-19
 • Václav Drška, Das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.–15. Jahrhunders als „lieu de mémoire“: Prague Papers on History of international Relations 15 (2011/1), s. 11-20
 • Václav Drška, „Das beraubte Königreich“. Einige Bemerkungen zur Rolle der historischen Tradition in der Politik des letzten Herzog von Burgund Karl des Kühlen. In: Prague Papers on History of international Relations 16 (2012/1), s. 11-19
 • Václav Drška, Feinde Widerwillen? Französisch-burgundischer Discours über den Vertrag in Troyes, Prague Papers on the History of International Realations 18,  (2014/2), s. 22–34
 • Václav Drška, Nomen Burgundiae als Gegenstand des politischen Kampfes und der Kulturaneigung am Anfang des Hochmittelalters. In: Prague Papers on History of international Relations 17, (2013/1), s. 7–18.
Úvod > Ústav > Vyučující > Václav Drška