Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Ústní zkoušku tvoří:
1) rozprava vycházející ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 40 bodů)
2) rozprava nad konkrétním tématem zvoleným uchazečem (max. 40 bodů)
3) rozprava, jejímž cílem je zjistit hlubší zájem uchazeče o obor (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

Podmínky přijetí

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Poměr přijatých a přihlášených v minulém akademickém roce: 30/75. Předpokládaný počet přijímaných: 30

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách oddělení příjmacího řízení FF UK.

 

Garant přijímacího řízení oborů Historie – Evropská studia (HES):

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. | mikulas.pesta@ff.cuni.cz

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Historie – Evropská studia > Průběh přijímacího řízení