Ondřej Vojtěchovský

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Funkce

 • člen semináře obecných a komparativních děin
 • koordinátor Erasmus+

Kontakt

Odborné zaměření

 • Nejnovější světové (obecné) dějiny se zaměřením na oblast Jihovýchodní Evropy
 • Československo v bipolárně rozděleném světě za studené války
 • Komunity cizinců v Československu v období státního socialismu

Zaměstnání

 • od 2016: výzkumný pracovník, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
 • od 2010: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2006 – 2010: asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2004–2007: pracovník Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), Praha
 • 2004: učitel dějepisu, Gymnázium Litoměřice

Vzdělání

 • 2003–2010: postgraduální studium, FF UK, Ústav světových dějin, studijní program historické vědy, studijní obor historie/obecné dějiny, titul doktor filozofie (Ph.D.) Dizertační práce: Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu
 • 2006: státní rigorózní zkouška, FF UK, titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 2001: semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Universität Wien, Vídeň, Rakousko
 • 2000–2001: semestrální studijní pobyt na Philipps-Universität Marburg, Německo
 • 1997–2003 magisterské studium oboru historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1996–1997: 1 rok magisterského studia oboru dějepis – občanská výchova, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1992–1996 Gymnázium v Praze 3, Na Pražačce

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2015 (březen): Visiting Fellow, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Řezno, Německo.

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • 3rd International Conference Socialism on the Bench. Communists and Communist parties: Policies. Actions. Debates, 28. – 30. září 2017, Pula, Chorvatsko, Příspěvek: Na privremenom radu u socijalističkom inozemstvu. Jugoslavenski radnici u Čehoslovačkoj tokom 70ih i 80ih godina.
 • The Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies, Tartu, Estonsko, 3. – 6. června 2017. Komentář k panelu The Legacy of the October Revolution: Different Countries, Different Stories.
 • mezinárodní balkanistické symposium, 28. – 29. listopadu 2016, Brno, Masarykova univerzita – Moravské zemské muzeum – Historický ústav AV ČR. Příspěvek: Jugoslávští dělníci v normalizačním Československu. Východiska bádání.
 • Spaces of Experience and Horizons of Expectation: Eastern European Diasporas During the Cold War, 24. – 25. listopadu 2016, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Aleksander Brückner Center for Polish Studies/Institute of History, Halle, Německo, Paper: On the Other Side of the Iron Curtain. Political Exiles from Yugoslavia and Italy to Czechoslovakia in the 1950s
 • International and Transnational Aspects of the Yugoslav Crisis and the Establishment of Successor States, 1980 – 1992, 9. – 10. listopadu 2016, Koper, Slovinsko. Příspěvek: Kako razumeti jugoslovensku krizu: stavovi čeških političara prema početku raspada Jugoslavije 1991. godine.
 • Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, 25. 3. 2016. Přednáška: Czechoslovakia and Yugoslavia in the 1970s and 1980s. Political, Social and Cultural Interactions and Mutual Reflexions in the Period of Late Socialism. A Project Introduction.
 • The 45th Annual Convention of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), November 21–24, 2014, Boston, USA, Paper: ‚Yugoslavia Is Pregnant With Revolution!‘ Some Critical Views of the So Called Cominformist Opposition on Yugoslav Internal Situation during 1970s.
 • The 44th Annual Convention of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), November 15–18, 2012, New Orleans, USA. Paper: ‚Where is my home?‘ The Overcoming of Mental, Cultural and Social Boundaries by Yugoslav Immigrants in Czechoslovakia in the 1950s.
 • The 43rd Annual Convention of the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), November 17–20, 2011, Washington D. C. Paper: Political Emigrants in Czechoslovakia: Yugoslavs, Italians and Spaniards.
 • Mezinárodní konference ”Devadesát let českého a slovenského komunismu“, Praha, 3. – 5. 11. 2011. Příspěvek: Pomoc KSČ bratrským evropským komunistickým stranám v 50. letech, Internacionalismus v praxi.
 • South Slavic and Russian Worlds in Contact. From the Myth of Slavic Solidarity to the Yugoslav Wars. International scientific meeting, Koper, May 12–13, 2011. Paper: “To the Second Homeland”. The Escapes of the Yugoslav Cominformists from Czechoslovakia to the USSR.“
 • Tito. Perceptions and Interpretations.” International conference, Belgrade, The Archives of Yugoslavia, May 7–9, 2010. Paper: The Activation of the Yugoslav Cominformists in Czechoslovakia as a consequence of the 1968 Crisis.

Granty a stipendia

 • Československo a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce a vzájemná reflexe v období pozdního socialismu. GAČR. Hlavní řešitel: Ondřej Vojtěchovský. 2017–
 •  Perspektivy Západního Balkánu v kontextu jeho politického, etnického a demografického vývoje v posledních dvaceti letech. GAČR. Hlavní řešitel: Jan Pelikán. (2010–2015).
 • České země a jihoslovanský prostor v 19. a 20. století: Paralely – Mýty – Inspirace. Projekt v rámci vnitřního výzkumného záměru FF UK “České země v minulosti a dnes”. Vedoucí řešitel: Jan Pelikán (2004–2011).
 • The Czechs and the Slovenes in the European transformations of the 20th Century. Project “Kontakt” within the Slovenia-Czech Republic Cooperation programme in Science and Technology. Leading investigators: Jože Pirjevec and Jan Pelikán (2010–2011).
 • Between Mediterranean and Central Europe: Cultural, Economic and Political Relations between the Czechs and the Slovenes from the 16th through the 20th Century. Project “Kontakt” within the Slovenia-Czech Republic Cooperation programme in Science and Technology. Leading investigators: Jože Pirjevec and Jan Pelikán (2007–2008).

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Iz Praga protiv Tita! Jugoslavenska informbiroovska emigracija u Čehoslovačkoj, Zagreb: Srednja Europa, 2016, 729 s. + 18 s. obraz. příl.
 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 696 s.
 • Jan PELIKÁN – Tomáš CHROBÁK – Jan RYCHLÍK – Stanislav TUMIS – Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ – Ondřej ŽÍLA: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016 (autor kapitoly o Černé Hoře s. 136–230).
 • Jan PELIKÁN – Lubomíra HAVLÍKOVÁ – Tomáš CHROBÁK – Jan RYCHLÍK – Miroslav TEJCHMAN – Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Dějiny Srbska, Praha: NLN, 2. vydání 2013, 677 s. (autor kapitol o kulturním vývoji v Srbsku v 19. a 20. století).

Kapitoly v monografiích

 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Iz diplomatije u IB emigraciju. Dogadjaji u jugoslovenskim diplomatskim predstavništvima u SAD-u povodom Rezolucije Informbiroa 1948. godine, in: S. Selinić (ed.), Jugoslovenska diplomatija 1945–1961, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012, s. 174–204.
 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ – Borut KLABJAN, Omejena solidarnost. Tržaški komunisti v Pragi na prelomu štiridesetih in pedesetih let 20. stoletja, in: G. Bajc, B. Klabjan (eds.), Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo, Koper: Založba Annales, 2011, s. 173–192.
 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Aktiviranje jugoslovenskih informbirovaca u Čehoslovačkoj 1968. godine, in: Tito – vidjenja i tumačenja, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011, s. 466–485.
 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Z Prahy proti Titovi. Slovinci v jugoslávské „informbyrovské emigraci“ v Československu, in: J. Gašparič, E. Kubů, Ž. Lazarević, J. Šouša (eds.), Češi a Slovinci v době moderny/Slovenci in Čehi v dobi moderne, Praha – Ljubljana 2010, s. 151–177.

Studie

 • Borut KLABJAN, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ: Incorti comunisti. Solidarietà internazionale e interessi nazionali fra Trieste e Praga ai tempi della guerra fredda, Rivista di storia contemporanea, 1, Anno XLV, N. ro 1, Giugno 2017, s. 101–121.
 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ: Dějiny a rozpad Jugoslávie jako předmět historických sporů, Soudobé dějiny, roč. XXI (2014), č. 4/2014, s. 426–434.
 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Jugoslávská antititovská emigrace v Praze v letech 1954–1968. Od ukončení činnosti směrem k novým nadějím, Český časopis historický, 2012/1, s. 52–98.
 • Ondřej Vojtěchovský, Anton Rupnik. Pot slovensko-francoskega komunista do kariere jugoslovanskega informbirojevskega funkcionarja, Acta Histriae, r. 18, č. 1–2, Koper 2010, s. 151–174.

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Ondřej Vojtěchovský