Rigorózní řízení

Podle § 46 Zákona o vysokých školách č. 111 /1998 Sb. mohou absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce. Uchazeči o rigorózní řízení nemají statut studenta vysoké školy.

Uchazeč o rigorózní řízení podává Přihlášku k rigoróznímu řízení na předepsaném formuláři na adresu: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1nebo tamtéž osobně v podatelně.

Státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce, po jejímž absolvování je udělován titul PhDr., lze na fakultě konat pouze v oborech, které jsou k tomu akreditovány.

Podle Opatření děkana, které je uvedeno na úřední desce fakulty, uhradí fakultě uchazeč o státní rigorózní zkoušku poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky.

Základním předpisem, podle něhož se zájemci o titul PhDr. z Filozofické fakulty UK řídí, jsou Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017.

Rozpis státních rigorózních zkoušek je uveden na úřední desce fakulty.

Více informacích na stránkách studijního oddělení.

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavla Chmelíková |    pavla.chmelikova@ff.cuni.cz

 

Úvod > Studium > Rigorózní řízení