Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studijním programu

Navazující magisterský studijní program Historie – obecné dějiny je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností k samostatné badatelské práci v oboru historie, a to primárně v rámci specializace na obecné dějiny. Studijní program významně prohloubí znalosti obecných dějin od raného středověku do současnosti.

Ve svém tematickém pojetí se program soustřeďuje na výklad a interpretaci středověkých, novověkých, nejnovějších (ve všech třech případech především, avšak nikoli výhradně evropských), obecných a komparativních a iberoamerických dějin s přihlédnutím k obecnému vývojovému kontextu. Z metodologického hlediska je při studiu uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají současným výsledkům poznání i badatelskému profilu osobností, jež předmět vyučují. Také z tohoto důvodu je ve studijním plánu kladen značný důraz – vedle konkrétní badatelské kvalifikovanosti, realizované prostřednictvím studijní specializace v jednotlivých seminářích a k nim se vážících dalších předmětů – na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů. Studijní plán je rozčleněn do 5 modulů (specializací), ze kterých si student vybere jeden.

  • Civilizace a kultura středověké Evropy
  • Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy
  • Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů
  • Obecné a komparativní dějiny
  • Ibero-amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky

Předpokladem pro studium navazujícího magisterského studijního programu Historie – obecné dějiny je absolvování bakalářského studia zejména oboru historie či oboru příbuzného, a to především ve studijním programu Historické vědy. Uchazeč by měl prokázat schopnosti odpovídající základům vědecké práce, počínaje heuristickými dovednostmi a návyky a konče relevantními kritickými schopnostmi, jimž dnešní historické vědy poznávají historickou a sociální skutečnost. Sem patří zejména schopnost kriticky pracovat s prameny a sekundární literaturou a dalšími zdroji informací, samostatně rozpoznávat, formulovat a řešit badatelské problémy odpovídající bakalářskému studiu a nárokům navazujícího magisterského studia. Samozřejmým aspektem navazujícího magisterského studia historie je studentova příprava k možnému pokračování studia v doktorském studijním programu

Program Historie-obecné dějiny lze kombinovat se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programy Historie – české dějiny v evropském kontextu a Historie – hospodářské a sociální dějiny.

Studium historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích.

Další informace k programu naleznete na tomto odkazu.

Obecné informace k přijímacímu řízení také zde.

Profil absolventa studijního programu Historie-obecné dějiny (HOD)

Absolvent navazujícího magisterského studia programu Historie – obecné dějiny získal komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji především evropské a americké společnosti, prohloubené o studium v jednom z nabízených modulů (dějiny středověku [civilizace a kultura středověké Evropy], dějiny novověku [se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů], dějiny nejnovější doby [se zaměřením na dějiny Evropy], obecné a komparativní dějiny či dějiny Latinské Ameriky). Absolvent je vybaven potřebnými faktografickými, metodologickými a metodickými znalostmi a dovednostmi (včetně schopnosti elektronického získávání informací) k tomu, aby mohl samostatně a na základě historicky relevantních argumentů interpretovat historické dění, kriticky interpretovat historické prameny a literaturu a samostatně zpracovávat a řešit vědecké problémy. Tyto dovednosti a znalosti dále rozvíjí – směrem k tvůrčímu vědeckému bádání – stejnojmenný doktorský studijní program.

Absolvent navazujícího magisterského studia programu Historie – obecné dějiny je připraven k vykonávání všech profesí vyžadujících vysokoškolské vzdělání historického anebo příbuzného zaměření. Vedle vědeckých pracovišť, jakými jsou vědecké ústavy, archivy, muzea, se může uplatnit i v široké škále kulturních institucí (sdělovací prostředky, nakladatelství), dále v institucích státní správy, politického života.

Informace ke Dni otevřených dveří najdete zde.

 

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Historie – Obecné dějiny > Charakteristika studijního programu