Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studijním programu

  • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý nebo skoro každý den, a to nejméně 3 roky.)
  • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují, nelze kombinovat s programem Historie (To znamená, že můžete program Historie – evropská studia studovat jako jediný program na naší fakultě, nebo si k němu přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničním kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. Program Historie – evropská studia nelze kombinovat s programem Historie!)
  • požadavky studia: studium programu Historie – evropská studia je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika světových jazycích
  • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
  • Další obecné informace naleznete na tomto odkazu.

Vznik bakalářského studijního programu Historie – evropská studia (HES) byl reakcí na potřebu studia politických, hospodářských, sociálních, kulturních, náboženských a evropských dějin v celosvětovém kontextu. Zkoumání základů a identity současného evropanství a jeho porozumění je jednou z velkých výzev a úkolů, jež před akademické instituce klade rychle postupující proces evropské integrace a dynamicky se vyvíjející Evropská unie a v neposlední řadě přeměna evropské společnosti ve společnost multikulturní.

Studijní program Historie – evropská studia se zaměřuje na studium evropských dějin ve středověku, raném novověku, novověku a ve 20. století a na rozbor nejdůležitějších skutečností, jež se podílely na jejich formování. Významná část studijního plánu se proto soustřeďuje na výklad nejen politických dějin, ale také na nejrůznější sociální, geografické, náboženské a kulturní aspekty, na proměňující se vlivy a dopady mimoevropského světa na evropský vývoj atd. Všechny tyto procesy, které v Evropě od středověku do současnosti probíhaly a probíhají, měly a mají zásadní důsledky pro její integraci a dezintegraci, čemuž je v jednotlivých přednáškách a seminářích věnována významná pozornost. Také z metodologického hlediska se ve studijním programu HES uplatňuje velké množství výzkumných metod a postupů, odrážejících badatelský profil jednotlivých pedagogů, nemluvě o využívání interdisciplinárních metodologických přístupů. Důraz na teoretickou a metodologickou vybavenost studentů je jedním z důležitých cílů tohoto studijního programu.

Výuka historie má na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dlouholetou tradici, sahající až do 18. století. Klíčovým pro rozvoj historických odvětví bylo 19. století, kdy se utvářela tradice moderní české vědy, jež brala v úvahu vývoj historických věd v Evropě i v USA. I ve 20. století vznikaly v rámci historických oborů nové specializované disciplíny – jednalo se například o založení Iberoamerikanistiky v polovině 20. století. Výuku bakalářského studijního programu Historie – evropská studia zajišťuje pouze Ústav světových dějin, jenž je jedním ze tří historických ústavů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ústav světových dějin se hlásí k moderním trendům výuky a studia historie a novým studijním programem se snaží přispět k porozumění modernímu evropskému vývoji, před nímž stojí po rozpadu komunistického bloku v roce 1989 a po začleňování středoevropských a východoevropských států do Evropské unie jako nové výzvy.

Profil absolventa bakalářského studijního programu Historie-Evropská studia (HES)

Absolvent bakalářského studijního oboru Historie – evropská studia na FF UK v Praze je vybaven základními znalostmi o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji evropské společnosti od období středověku do současnosti. Má též základní heuristické a historicko-kritické dovednosti a vědomosti (včetně elektronického získávání informací), jež může přímo využít nejen při dalším studiu v navazujícím magisterském stupni ale i v praxi, zejména v oblasti kultury (knihovny, muzea, galerie atd.), v různých stupních státní správy (ministerstva zahraničních věcí, kultury, školství atd.), v osvětových a neziskových institucích i v širší kulturní oblasti, jako jsou například cestovní ruch, žurnalistika, redakční a nakladatelská práce.

Informace o Dni otevřených dveří naleznete zde.

 

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Historie – Evropská studia > Charakteristika studijního programu