Charakteristika oboru

Rozšíření studijní programu o jednooborvý studijní obor Historie – evropská studia je reakcí na současnou potřebu soustředit se na analýzu politických, hospodářských, sociálních, kulturních, náboženských a evropských dějin v celosvětovém kontextu. Zkoumání základů a identity současného evropanství a jeho porozumění je jednou z velkých výzev a úkolů, jež před akademické instituce klade rychle postupující proces evropské integrace a dynamicky se vyvíjející Evropská unie a v neposlední řadě přeměna evropské společnosti ve společnost multikulturní.

Bakalářský studijní obor Historie – evropská studia se zaměřuje na analýzu evropských dějin ve středověku, raném novověku, novověku a ve 20. století a na rozbor nejdůležitějších skutečností, jež se podílely na jejich formování. Významná část výuky v navrhovaném studijním oboru se proto soustřeďuje na výklad nejen politických dějin, ale také na nejrůznější sociální, geografické, náboženské a kulturní aspekty, na proměňující se vlivy a dopady mimoevropského světa na evropský vývoj atd. Všechny tyto procesy, které v Evropě od středověku do současnosti probíhaly a probíhají, měly a mají zásadní důsledky pro její integraci a dezintegraci, čemuž je v jednotlivých přednáškách a seminářích věnována významná pozornost. Také z metodologického hlediska se při studiu evropských dějin uplatňuje velké množství výzkumných metod a postupů, odrážejících badatelský profil jednotlivých pedagogů, nemluvě o využívání interdisciplinárních metodologických přístupů. Důraz na teoretickou a metodologickou vybavenost studentů je jedním z důležitých cílů tohoto studijního oboru.

Výuka historie má na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dlouholetou tradici, sahající až do 18. století. Klíčovým pro rozvoj historických odvětví bylo 19. století, kdy se utvářela tradice moderní české vědy, jež brala v úvahu vývoj historických věd v Evropě i v USA. I ve 20. století vznikaly v rámci historických oborů nové specializované disciplíny – jednalo se například o založení Iberoamerikanistiky v polovině 20. století. Výuku navrhovaného bakalářského studijního oboru Historie – evropská studia bude zajišťovat Ústav světových dějin, jenž je jedním ze tří historických ústavů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a jeho několik blízkých spolupracovníků. Ústav světových dějin FF UK v Praze se hlásí k moderním trendům výuky a studia historie; navržením nového studijního oboru se snaží přispět k porozumění modernímu evropskému vývoji, před nímž stojí po rozpadu komunistického bloku v roce 1989 a po začleňování středoevropských a východoevropských států do Evropské unie nové výzvy.

Profil absolventa bakalářského studijního oboru Historie – Evropská studia (HES)

Absolvent bakalářského studijního oboru Historie – evropská studia na FF UK v Praze je vybaven základními znalostmi o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji evropské společnosti od období středověku do současnosti. Má též základní heuristické a historicko-kritické dovednosti a vědomosti (včetně elektronického získávání informací), jež může přímo využít nejen při dalším studiu v navazujícím magisterském stupni ale i v praxi, zejména v oblasti kultury (knihovny, muzea, galerie atd.), v různých stupních státní správy (ministerstva zahraničních věcí, kultury, školství atd.), v osvětových a neziskových institucích i v širší kulturní oblasti, jako jsou například cestovní ruch, žurnalistika, redakční a nakladatelská práce.