Doktorské studium

Individuální studijní plán (ISP)

Studium se řídí individuálním studijním plánem, který dle platného studijního plánu akreditace vypracují doktorandi v součinnosti se svým školitem, s nímž řeší veškeré vědecko-pedagogické záležitosti a se kterým je student v pravidelném kontaktu. V případě, že některou z povinností nemůže ze závažných důvodů splnit, může děkanovi podat žádost o přesunutí předepsané povinnosti do dalšího roku studia. K žádosti se vyjadřuje školitel a oborová rada. Přesunutí atestace do dalšího roku studia však není možné ve 3. ročníku prezenčního studia! Administrativně-technické studijní záležitosti, nespadající do kompetence Oddělení vědy FF UK, jako zápis atestací do SIS, protokoly o splnění/nesplnění atestací a zadávání disertačních prací má v kompetenci studijního referenta doktorského studia za ÚSD PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. Do dvou měsíců od zahájení studia je nezbytné v součinnosti se školitelem provést zadání disertační práce do SIS.

PhD studium_studijní plán_3letá forma

PhD studium_studijní plán_4letá forma

Zápis předmětů do SIS

Pro studenty doktorského studia je povinný elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému (SIS). Údaje ze SIS (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) slouží vedle protokolů o splnění/nesplnění atestace a zápisu ve výkazu o studiu jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Data týkající se udělených atestací jsou používána nejen pro evidenci plnění studijních povinností, ale také pro přesnou evidenci počtu a druhu atestací udělených vyučujícími. Elektronický zápis se řídí harmonogramem akademického roku.

Informace ke zkoušce z cizího jazyka | Informace ke zkoušce z filozofie

Další podrobnosti a nezbytné termíny se dozvíte na tradiční úvodní informační schůzce s nově přijatými studenty v prvním týdnu v říjnu.

 

Oborová rada

Na doktorské studium oboru Historie/Obecné dějiny dohlíží příslušná Oborová rada, jejímž předsedou je prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Oborová rada posuzuje vědecko-pedagogické a další aktivity doktorandů a rozhoduje o udělení/neudělení atestací doktorského studia.

  • Platnost akreditace Historie – obecné dějiny (Ph.D.) do 31. prosince 2024

 

Povinnosti doktorandů

Na základě rozhodnutí ředitele Ústavu světových dějin jsou všichni doktorandi studijního oboru Historie/Obecné dějiny povinni kromě povinností, jež stanovil školitel a které vyplývají z individuálního studijního plánu:

 

  1. Po návratu ze zahraničního pobytu či stáže zaslat na e-mailovou adresu referenta doktorského studia příslušné podklady potvrzující vykonání této odborné aktivy – Formulář pro hlášení zahraničního pobytu
  2. Při každoročním hodnocení doktorského studia v září zaslat seznam svých vědeckých aktivit, který je přílohou hodnocení, na e-mailovou adresu studijního referenta doktorského studia a svého školitele.
  3. Veškeré své publikační aktivity zadávat průběžně do OBD. V případě dotazů se doporučuje nejdříve důkladně pročíst manuál pro OBD, případně se obrátit na koordinátora zadávání výstupů vyučujících a studentů Ústavu světových dějin PhDr. Jana Kouru, Ph.D.
  4. V případě potřeby vypomoci při akcích, pořádaných Ústavem světových dějin.

 

Důležité kontakty

Předseda oborové rady:

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. | vaclav.horcicka@ff.cuni.cz

Studijní referent doktorské studia:

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. | drahomir.suchanek@ff.cuni.cz

Koordinátor zadávání výstupů do OBD a systémová správa OBD za ÚSD:

PhDr. Jan Koura, Ph.D. | jan.koura@ff.cuni.cz

Koordinátor zadávání studentských kvalifikačních prací za ÚSD:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 

Státní doktorská zkouška (SDZK)

Po splnění studijního plánu lze přistoupit k SDZK. Konání státní závěrečné zkoušky probíhá dle čl. 10 IV. Úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a dle  Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK. Na SDZK je nutné se předem přihlásit prostřednictvím přihlášky, doručené na Oddělení vědy.

 

Aktuální rozpisy komisí

Termíny SDZK

Termíny obhajob disertačních prací

Poznámka:

  1. Administrativní záležitosti doktorského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce, změny formy studia a změny individuálních plánů řeší příslušná referentka Oddělení vědy FF UK.
  2. Všechny žádosti, spadající do kompetence Oddělení vědy FF UK, se podávají výhradně písemně prostřednictvím podatelny, nikoli do rukou školitele či jiným způsobem.
  3. Administrativně-technické studijní záležitosti jako vystavovování protokolů ke splněným atestacím, zápis výsledků atestací do SIS, konzultace k obsahovým záležitostem atestací, přihlašování na SDZK a dílčí zkoušky spadají do kompetence studijního referenta pro doktorské studium Historie/Obecné dějiny PhDr. ThLic. Drahomíra Suchánka, Ph.D., Th.D., se řeší e-mailem nebo během jeho konzultací.

 

Další předpisy:

Opatření děkana č. 15/2012 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Pravidla a metodickými pokyny pro zpracování a odevzdání závěrečných prací

Úvod > Studium > Studijní programy > Doktorské studium