Doktorské studium

Všeobecné pokyny

Náležitosti doktorského studia na Filozofické fakultě UK stanoví Studijní a zkušební řád Filozofické fakulty UK, zejm. Část III. Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech.

Studijní plán studijního programu Historie/Obecné dějiny lze nalézt zde: PhD studium_studijní plán_4letá forma

Administrativní záležitosti doktorského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce, změny formy studia a změny individuálních plánů řeší příslušná referentka ODSAK FF UK.

Všechny žádosti, spadající do kompetence ODSAK FF UK, se podávají výhradně písemně prostřednictvím podatelny, nikoli do rukou školitele či jiným způsobem.

Studijní záležitosti, nespadající do kompetence Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK (ODSAK), má v kompetenci tajemník doktorského studia za ÚSD doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. Jedná se především o uznávání odborných aktivit (zahraniční stáže, odborné publikace a dalších odborných aktivit). Do dvou měsíců od zahájení studia je nezbytné v součinnosti se školitelem provést zadání disertační práce do SIS.

Další podrobnosti k průběhu doktorského studia a k sestavování individuálního studijního plánu (ISP) se nově přijatí studenti dozví na úvodní informační schůzce, která se koná zpravidla v průběhu měsíce října.

 

Individuální studijní plán (ISP)

Studium se řídí individuálním studijním plánem, který dle platného studijního plánu akreditace vypracuje doktorand v součinnosti se svým školitelem. Návrh ISP školitel předkládá k projednání a schválení příslušné oborové radě.

ISP musí vycházet ze základní struktury studijních povinností uvedené v akreditaci příslušného studijního programu a musí být sestaven tak, aby student měl možnost splnit v průběhu studia podmínky studijního plánu dle příslušné akreditace.

Studijní povinnosti prezenční formy doktorského studia jsou v ISP rozloženy do standardní doby studia, studijní povinnosti kombinované formy doktorského studia mohou být rozloženy do doby prodloužené o dva roky oproti standardní době studia. Základní studijní povinnosti dle studijního plánu studijního programu musejí být v ISP, bez ohledu na formu studia a standardní dobu studia, rozloženy do prvních tří roků studia. Splnění státní doktorské zkoušky (SDZK) musí být stanoveno v ISP nejpozději před uplynutím tří roků studia.

ISP obsahuje:

a) výčet všech studijních povinností v souladu s akreditací příslušného studijního programu, resp. v souladu se studijním plánem studijního programu,

b) roky studia pro plnění jednotlivých základních studijních povinností a povinností spojených s vypracováváním disertační práce,

c) rok studia, kdy má být složena SDZK

d) téma/název disertační práce a jazyk zpracování, pokud je odlišný od jazyka, v němž je studium akreditováno, včetně roku studia, kdy má být odevzdána práce.

 

Plnění povinností ISP

Studenti plní povinnosti dle schváleného ISP. Každý rok je povinností studenta vypracovat sebehodnocení plnění ISP a předložit je prostřednictvím svého školitele k posouzení a schválení oborové radě. Podkladem pro hodnocení jsou záznamy v SIS a informace uvedené ve zprávě o studiu za uplynulé období předložené studentem prostřednictvím SIS. Jedná se zejména o informace o jeho odborných aktivitách a postupu přípravy jeho disertační práce. Hodnocení plnění ISP musí obsahovat vyhodnocení stávajícího plnění ISP, výčet případně nesplněných povinností a doporučení pro další rok studia, včetně případného návrhu na úpravu ISP či podrobného odůvodnění návrhu, proč by mělo být studium studentovi ukončeno. Školitel navrhuje výsledné hodnocení v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 8 a 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity.

Informace ke zkoušce z cizího jazyka | Informace ke zkoušce z filozofie

Na základě rozhodnutí předsedy oborové rady jsou všichni doktorandi studijního oboru Historie/Obecné dějiny povinni kromě povinností, jež stanovil školitel a které vyplývají z individuálního studijního plánu:

  1. Po návratu ze zahraničního pobytu či stáže zaslat na e-mailovou adresu tajemníka doktorského studia příslušné podklady potvrzující vykonání této odborné aktivy – Formulář pro hlášení zahraničního pobytu
  2. Při každoročním hodnocení doktorského studia v září zaslat seznam svých vědeckých aktivit, který je podkladem pro hodnocení, na e-mailovou adresu tajemníka doktorského studia a svého školitele.
  3. Veškeré své publikační aktivity zadávat průběžně do OBD. V případě dotazů se doporučuje nejdříve důkladně pročíst manuál pro OBD, případně se obrátit na koordinátora zadávání výstupů vyučujících a studentů Ústavu světových dějin Mgr. Jaroslava Iru, Ph.D.
  4. V případě potřeby vypomoci při akcích, pořádaných Ústavem světových dějin.

 

Oborová rada

Na doktorské studium oboru Historie/Obecné dějiny dohlíží příslušná oborová rada, jejímž předsedou je prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Oborová rada posuzuje vědecko-pedagogické a další aktivity doktorandů, schvaluje žádosti upravující průběh doktorského studia a rozhoduje o pokračování doktorského studia jednotlivých studentů na základě každoročního hodnocení ISP.

  • Platnost akreditace Historie – obecné dějiny a History/General History (Ph.D.) je platná do 25. listopadu 2030.

 

Státní doktorská zkouška (SDZK)

Po splnění studijního plánu lze přistoupit k SDZK. Konání státní závěrečné zkoušky probíhá dle čl. 10 IV. Úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a dle  Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK. Na SDZK je nutné se předem přihlásit prostřednictvím přihlášky, doručené na ODSAK.

Termíny SDZK

Termíny obhajob disertačních prací

 

Další předpisy:

Opatření děkana č. 15/2012 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Pravidla a metodickými pokyny pro zpracování a odevzdání závěrečných prací

 

Důležité kontakty

Předseda oborové rady:

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. | vaclav.horcicka@ff.cuni.cz

Tajemník pro studium doktorského oboru Historie/Obecné dějiny:

doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. | drahomir.suchanek@ff.cuni.cz

Koordinátor zadávání výstupů do OBD a systémová správa OBD za ÚSD:

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. | jaroslav.ira@ff.cuni.cz

Koordinátor zadávání studentských kvalifikačních prací za ÚSD:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 

Úvod > Studium > Studijní programy > Doktorské studium