Průběh přijímacího řízení

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled
(celkem max.: 50 bodů)
2. kolo – ústní část
1) české dějiny (max. 20 bodů)
2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů)
3) všeobecný kulturně–politický přehled (max. 10 bodů)

další požadavky ke zkoušce:
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

Podmínky přijetí

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Poměr přijatých a přihlášených v akad. roce 2018/2019: 101/256. Předpokládaný počet přijímaných: 100

Přijímací řízení oboru Historie na akademický rok 2019/2020 garantuje Ústav českých dějin

Modelové testy

Zadání 2008

Zadání 2013

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.

S případnými dotazy se obracejte výhradně na referát přijímacího řízení FF UK a příslušné garanty přijímacího řízení.

 

Garant příjímacího řízení oboru Historie (HS)

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. | vaclav.drska@ff.cuni.cz

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Historie > Průběh přijímacího řízení