Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

 

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled
(celkem max.: 50 bodů)

Celá přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, skládá zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

2. kolo – ústní část
1) české dějiny (max. 20 bodů)
2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů)
3) všeobecný kulturně–politický přehled (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o program (vše se předkládá k nahlédnutí). Případné seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

Podmínky přijetí

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory. Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Poměr přijatých a přihlášených v předchozím akademickém roce: 100/241. Předpokládaný počet přijímaných: 100

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách oddělení přijímacího řízení FF UK.

Modelové testy

Modelový test

 

Garant příjímacího řízení oboru Historie (HS) za ÚSD

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. |  mikulas.pesta@ff.cuni.cz

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Historie > Průběh přijímacího řízení