Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Popis přijímací zkoušky:

Ústní zkouška

1) ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)

2) motivace ke studiu, zájem o obor, všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů)

3) české dějiny, orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené literatury (max. 35 bodů)

4) obecné/světové dějiny, orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené literatury (max. 35 bodů)

V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe.

Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).

Další požadavky ke zkoušce:  seznam prostudované literatury,  nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor. Tyto materiály se přikládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách oddělení přijímacího řízení FF UK.