Seminář nejnovějších dějin

Seminář nejnovějších dějin se za využití tradičních i nejnovějších metod historické vědy věnuje zejména dějinám mezinárodních vztahů, politickým dějinám, sociálním a hospodářských dějinám a dějinám elit. Z geografického hlediska se badatelský zájem jeho členů soustředí na dějiny západní a střední Evropy, USA a euroatlantického prostoru a Latinské Ameriky. Jeho pracovníci připravili v posledních letech řadu knih, časopiseckých a jiných studií z oblasti dějin rakousko-uherské zahraniční politiky, britské domácí i zahraniční politiky, politiky Spojených států v období první světové války a studené války, dějinám středoevropských elit (zejména aristokracie) a k dějinám některých latinskoamerických zemí. Pracovníci semináře jsou členy výzkumných center na FF UK (Humanities Research Centers, HRC), konkrétně výzkumné skupiny Středoevropské elity v měnící se společnosti (16.-20. století) v Centru pro studium člověka a společnosti a Skupiny pro výzkum studené války v Institutu pro studium strategických regionů.

V oblasti vědy, výzkumu a v pedagogické činnosti seminář udržuje úzkou spolupráci s renomovanými zahraničními a domácími institucemi. V letech 2017-18 s podporou UK zorganizoval přednášky řady zahraničních odborníků. Šlo například o Tanju Penter (Universität Heidelberg), Igora Lukese (Boston University), Eckarta Conzeho (Universität Marburg), Thomase Brechenmachera (Universität Potsdam), Hanse Christofa Krause (Universität Passau), Jerzyho Kochanowského (Uniwersytet Warszawski) či Franka Geritse (Utrecht University). Vystoupili zde též významní čeští specialisté jako např. prof. Tomáš Knoz (Masarykova univerzita) či doc. Petr Popelka (Ostravská univezita v Ostravě).

Seminář spolupracuje také např. s Universität Wien, Instituft für Osteuropäische Geschichte, Historickým ústavem Akademie věd ČR, Masarykovým ústavem AV ČR či Masarykovou univerzitou v Brně. S Ústavem pro studium totalitních režimů organizuje v roce 2018 společnou konferenci „Proměny elit v první polovině 20. století.“

V rámci Skupiny pro výzkum studené války, jejíž součástí jsou také členové ÚSD, probíhá spolupráce s odborníky z Harvard University, University of Oxford, Leiden University, Utrecht University či Ohio Northern University.

Vedoucí semináře

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

  vaclav.horcicka@ff.cuni.cz  Místnost č. 204

Členové semináře 

PhDr. Jan Koura, Ph.D

  jan.koura@ff.cuni.cz   Místnost č. 204

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. 

  mikulas.pesta@ff.cuni.cz    Místnost č. 302A

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

  ondrej.vojtechovsky@ff.cuni.cz    Místnost č. 302B

 

Doktorandi 

Mgr. Matyáš Borovský

 • Socialističtí experti v zemích Severní Afriky a Blízkého východu na příkladu Československa.
 •   matyas.borovsky@seznam.cz
Mgr. Mihail Ceropita

Mgr. Ondřej Crhák 

 •   Postoj Československa k válce ve Vietnamu v kontextu politiky Sovětského svazu a ostatních zemí Východního bloku, 1956–1975.
 •   ondrej.crhak@ff.cuni.cz
Mgr. Jovana Duric
Mgr. Otakar Foltýn

 •   Koncept čtyř generací (moderního) válečnictví jako východisko pro analýzu změn bezpečnostního prostředí v Evropě 19. a 20. století.
 •   OtakarF@seznam.cz
PhDr. Jiří Chmelař, Ph.D

 •   Moderní dějiny Tuniské republiky po roce 1987 se zaměřením na vztahy s Evropskou unií, členskými státy a jejich reflexi v tuniské společnosti.
 •   chmelar.jirka@gmail.com
Mgr. Michal Janíčko

 •   Vývoj postojů slovinských komunistů k Jugoslávii a k socialismu v letech 1986–1988.
 •   michal.janicko@ff.cuni.cz
Anna Karapetyan 

 • Czech-Armenian historical and cultural ties, from the end of the 19th century until the present day.
Zdeněk Klíma

 •   Československá pomoc izraelskému vojenskému letectvu ve Válce o nezávislost.
Mgr. Sergiy Kobyletskyy 

 •   Poválečné postavení sovětské Ukrajiny: Ukrajinská povstalecká armáda, církev a represe v letech 1945-1953.
Mgr. Matěj Křepinský

PhDr. Boris Mosković

 •   Přístup srbské politické elity k národnostní a státoprávní otázce 1980–1987.
 •   moskovic@mua.cas.cz
PhDr. Mgr. Mihad Mujanović

 •  Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918.
Ing. Karel Řehka

 •   Informační válka od druhé poloviny 20. století do současnosti v komparativní perspektivě.
Mgr. Ondřej Šmigol

 •   Margaret Thatcherová a střední Evropa.
Mgr. Miroslav Tomek

 •   Ukrajinská emigrace v ČSR 1919–1939.
JUDr. Mgr. Mikuláš Touška

 •   Od dominia k republice. Neúspěšná snaha o zvrat a rozklad jihoafrické liberální opozice v 50. letech 20. století.
PhDr. Ladislav Zemánek

 •   A Wasted Opportunity? The Soviet Leadership and Chinese Reforms, 1978-1991.
 •   zemanek.ml@gmail.com
Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář nejnovějších dějin