Dana Picková

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

Funkce

 • členka semináře středověkých dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • Středověké dějiny se zaměřením na východní Evropu

Akademická dráha

 • 2001-2016 vedoucí Semináře středověkých dějin, Ústav světových dějin FF UK
 • 2001: habilitační řízení v oboru světové dějiny a obecné dějiny (doc.)
 • habilitační práce Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám  rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16.století
 • 1984-2001 odborná asistentka, Katedra obecných dějin a pravěku, respektive Ústav světových dějin  FF UK
 • 1981-1984: asistentka, Katedra obecných dějin a pravěku FF UK

Vzdělání

 • 1984: obhajoba disertační práce na téma Anglo-ruské vztahy ve druhé polovině století (CSc.), FF UK
 • 1980: státní rigorózní zkouška, FF UK (PhDr.)
 • 1978-1981: vědecká aspirantura v oboru obecné dějiny se specializací na dějiny středověku, FF UK
 • 1978-1979: studijní pobyt, Katedra obecných dějin a pravěku FF UK
 • 1973–1978: pětileté magisterské studium oboru  historie – latina, FF UK
 • 1969–1973: Gymnázium v Pardubicích

Členství v odborných grémiích

 • od 2011–2020: zpravodajka GAUK
 • od 2006: fellow Centra medievistických studií Praha
 • od 2002: členka oborové rady studijního oboru Historie/obecné dějiny zařazeného do doktorského studijního programu Historické vědy na FF UK (dříve Světové dějiny a obecné dějiny)
 • od 2000: členka oborové rady studijního oboru Dějiny antického starověku zařazeného do doktorského studijního programu Historické vědy na FF UK (dříve oborová rada doktorského PGS v oboru Dějiny antického starověku)

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Picková, D., Byzantská princezna a moskevský gosudar, 9. byzantologický den, Slovanský ústav ČAV, 20. 5. 2022.
 • Picková, D., Matthias Hunyadi and the Foreign Policy of the Grand Principality of Moscow, International Scientific Conference The Hunyadi and the Corvin families, Institute of Hungarian Research Budapest, 23. 7. 2021.
 • Picková, D.,  Александр Невский — национальный герой, святой или предатель? konference Александр Невский: личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения, RAN Moskva, 27. 5. 2021.
 • Picková, D., Первые соглашения между великими князьями московскими и императорами cвященной Римской империи: проект и реальность, konference Colloquia Russica, Univerzita Krakov, 11. 10. 2019.
 • Picková, D., Ještě jednou o christianizaci Rusi: mezi křesťanským Východem a latinským Západem, 3. byzantologický den, Slovanský ústav ČAV, 25. 5. 2018.
 • Picková, D., První korunovace ruských vládců a jejich duchovní a politické podněty, mezinárodní konference Tygiel kulturowy, Universita Vratislav, 21.5.2018.
 • Picková, D., Rusko, Bulharsko a říše na přelomu 10.-11. století, konference Thidagg. Intelektuál a říšský biskup, Říšská církev a střední Evropa, FF UK Praha, 4. 10. 2017
 • Picková, D., Ruská knížectví v době mongolské expanze a papežská kurie, konference Colloquia Russica, Spišská Nová Ves, 16. 10. 2014
 • Picková, D., Первая коронация русского правителя в 1498 году и византийская традиция, International conference of Cyril and Methodius, Soluň, 30. 11. 2013
 • Picková, D.,  Russland und das Abendland an der Schwelle der Neuzeit, (semestrální kurz), Univerzita Kostnice, říjen-listopad 2010
 • Picková, D., Die Anfänge der Beziehungen zwischen dem  Moskauer Zarentum und dem Habsburger Kaisertum, (přednáška), Univerzita Pasov, 14. 11. 2011
 • Picková, D., Anfänge der englisch-russischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts, (přednáška), Univerzita Pasov, 1994

Studijní a badatelské pobyty v zahraničí:

 • Universität Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (1993, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009)
 • Universität München (1999, 2002)
 • Freie Universität Berlin (2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2017)
 • Universität Konstanz (1999, 2009, 2012, 2014)
 • Universität Passau (1992, 1994, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012)
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg (2004, 2014)
 • Universität Bayreuth (2003, 2005, 2007, 2010, 2012)

Granty

 • 2017–2021 účastnice řešení výzkumného záměru PROGRES Q 09: Historie klíč k pochopení globalizovaného světa
 • od 2022 účastnice řešení výzkumného záměru Cooperatio Program, research area ‟History“
 • 2012–2016: účastnice řešení výzkumného záměru PRVOUK P12 – Historie v interdisciplínární perspektivě, Univerzita Karlova
 • 2005: účastnice řešení výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti i dnes
 • 2001- 2004: účastnice řešení výzkumného záměru CEZ: J 13/98 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Drška, V. – Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2004, 364 stran, ISBN 80-86493-11-3.
 • Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu a 16. století, (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CLIV), Praha, Nakladatelství Karolinum 2002, 225 stran, ISBN 80-246-0308-X, ISSN 0567-8307.
 • Picková, D., Anglo-ruské vztahy ve 2. polovině 16. století, (Studie a texty 1 – 1990), Praha: Univerzita Karlova 1992,  144 stran, ISBN 80-7066-209-3.

Kapitola v monografii:

 • Picková, D., Rus / ruská země a integrace a dezintegrace ve středověké východní Evropě, in: Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír – Tomíček, David a kol., Amicis omnia sunt communia. Integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře, Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, s. 39–49. ISBN 978-80-246-5353-2.

Studie

 • Picková, D., The First Treaties between Moscow Grand Princes and the Habsburg Emperors of the Holy Roman Empire: Project and Reality, in: Dyplomacja Rusi średniowiecznej (X–XVI wiek). Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków, 9–11 października 2019 r. (Colloquia Russica, Series I, vol. X), Kraków 2021, s. 249–258. ISSN 2353-219X,  ISBN 978-83-66304-92-5
 • Picková, D., Александр Невский — национальный герой, святой или предатель?, in: Александр Невский: личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения. Материалы международной научной конференции (25–27 мая 2021 г., Москва, Россия), Москва 2021, s. 500–509. ISBN 978-5-91674-659-4
 • Picková, D., Zwischen lateinischem Westen und christlichem Osten: Noch einmal zur Christianisierung der Rus, in: Thiddag: Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1/2019. Z pomocných věd historických, s. 201-218. ISSN 0567-8293
 • Picková, D., Империя Габсбургов и Московское государство: установление дипломатических отношений между московскими великими князьями и германскими императорами, in: Vestnik NGU, Seria: Istorija, filologija 16 (2017), č. 8, s. 28-40, ISSN 1818-7919
 • Picková, D., Roman and Byzantine Motives in Сказаниe о князьях владимирских (The Tale of the Princes of Vladimir). in: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2. Graecolatina Pragensia, 2017, s. 253-267, ISSN 0567-8269.
 • Picková, D., Papežská kurie a Alexandr Něvský, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, s. 620-632, ISBN 978-80-7106-512-8.
 • Picková, D., Первая коронация русского Правителя в 1498 году и византийская традиция. The first Russian Coronation in 1498 and Byzantine Tradition, in: Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs, Thessaloniki 2015, s. 456-466, ISBN 978-618-81018-1-4.
 • Picková, D., K „druhému životu“ Alexandra Něvského, in: Slovanský přehled 112, 2014, č. 1, s. 9-34, ISSN 0037–6922.
 • Picková, D., Hungarian-Russian Alliance of Matthias Corvinus and Ivan III (a contribution to the establishment of relationship between the courts of Buda and Moscow in the 15th century), in: Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe V, 2013, s. 95-115,  ISSN 2067-3590.
 • Picková, D., Dynastický svár v domě Rurikovců, in: Historický obzor 23, 2012, č.5/6, s.108-116, ISSN 1210-6097.
 • Picková, D., Die ersten russisch-habsburgischen Abkommen und ihre Auswirkung auf den Machtkampf in Mitteleuropa an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Prague Papers on History of International Relations 2010/2, 21-35, ISSN 1803-7356.
 • Picková, D., The Golden Horde and the Eastern „Choice“ of Aleksandr Nevski, in: Prague Papers on History of International Relations 2009, Praha 2009, s. 29-55, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.
 • Picková, D., Opričnina Ivana Hrozného jako předobraz autoritářského režimu na Rusi 16. století, in: Toalitarismus 4, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, 2008, s. 58-65, ISBN 978-80-87025-20-8.
 • Picková, D., O počátcích státu Rusů, in: Historický obzor 18, 2007, č.11/12, s. 253-261, ISSN 1210-6097.
 • Picková, D., Moskva v diplomacii českého a uherského krále Vladislava Jagiellonského v letech 1501-1516, in: Średniowiecze polskie i powszechne, Tom 3 (Práce naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach Nr. 2283), Katowice 2004, s. 263-286, ISBN 0208-6336; ISSN 83-226-1377-6.
 • Picková, D., Russisch-Litauischer Krieg 1500 – 1503 im Lichte der diplomatischen Tätigkeit König Wladislaws von Böhmen und Ungarn, in: Prague Papers on History of International Relations 6, 2002, s.41-54, ISBN 80-7308-070-2.

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Dana Picková