Jaroslav Valkoun

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Funkce

 • Tajemník
 • Studijní referent pro obory Historie a Historie – Obecné dějiny
 • člen semináře novověkých dějin

Kontakt

 

Odborné zaměření

 • Dějiny Britského impéria a Britského společenství národů v 19. a 20. století
 • Dějiny britského imperialismu a kolonialismu v Africe (Egypt, Súdán)
 • Dějiny vývoje institucionálních a konstitucionálních vztahů mezi dominii a Velkou Británií v první polovině 20. století.

Vzdělání

 • 2008–2015: Doktorské studium na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Historie/obecné dějiny (Ph.D.)
 • 2008: Rigorózní zkouška na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historie (PhDr.)
 • 2006–2008: Navazující magisterské studium na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historie (Mgr.)
 • 2003–2006: Bakalářské studium na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historie (Bc.)

Akademická dráha

 • 2015–dosud: Odborný asistent Semináře novověkých dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2015–dosud: Odborný asistent Katedry historických věd, Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni
 • 2010–2015: Asistent Semináře novověkých dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Mezinárodní konference, workshopy a přednášky

 • 15. února 2020 – William Lyon Mackenzie King and the Question of Governors-General’s Institutional Status at the Imperial Conference, 1926, in: 41st Annual Conference in Grainau (pořadatel Gesellschaft für Kanada-Studien).
 • 27. září 2019 – The Canadian Attitude to the Article X of the Covenant of the League of Nations, in: The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe (pořadatel Faculty of Arts, Charles University; Institute of History, Czech Academy of Sciences)
 • 29. října 2019 – Great Britain, the Dominions and the Imperial Foreign Policy in the 1930s, (pořadatel Łódź University), dr hab. Aneta Pawłowska.
 • 17. října 2019 – The British Empire and the Selected Overseas Problems at the Paris Peace Conference, (pořadatel University of Heidelberg), Prof. Tanja Penter.
 • 5. června 2019 – The British Empire and Its Position and Interests at the Paris Peace Conference, (pořadatel Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Neueste Geschichte ), Prof. Dr. Hermann Joseph Hiery.
 • 14. května 2019 – The British-Irish Disputes and the Way to the British-Irish Agreement, 1921, (pořadatel Tambov State University), Prof. Natalia Zhukovskaia.
 • 7. May 2019 – The Paris Peace Conference and the British Empire, (pořadatel University of Pécs), Prof. Dr. Dömők Csilla.
 • 4. června 2018 – The British Dominions and Their Position and Interests at the Paris Peace Conference, in: Treaties of the Paris Peace Conference (1919–1920) (pořadatel Alba Iulia University, Romania).
 • 21. září 2018 – The Conclusion of the American-Canadian Halibut Treaty of 1923 and Its Importance for British-Canadian Constitutional Relations, in: 8th Triennial International Conference of the Central European Association for Canadian Studies (pořadatel Charles University, CEACS, Government of Canada)
 • 20. června 2017 – Dobytí ráje a španělské objevné plavby, (pořadatel Univerzita Tomáše Baťy ve Zlíně, Zlín), Prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
 • 20. dubna 2016 – To the Origin of Ideas of the ‛British Empire’ and the ‛Commonwealth’, (pořadatel Universität Passau, Lehstuhl für Neuere und Neueste Geschichte), Prof. Dr. Hans-Christof Kraus.
 • 21. dubna 2015 – The Constitutional Questions and the Position of the Dominions at Paris Peace Conference, (pořadatel Universität Passau, Lehstuhl für Neuere und Neueste Geschichte ), Prof. Dr. Hans-Christof Kraus.
 • 22. června 2014 – The Role of the Dominions at the Paris Peace Conference?, Jahrestagung der Gesellschaft für Überseegeschichte – Junges Forum (pořadatel Gesellschaft für Überseegeschichte).
 • 18. května 2012 – The Sudanese Life of General Charles George Gordon, in: (Polo)zapomenuté osobnosti v dějinách (pořadatel Katedra historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni).
 • 24. května 2013 – Empire or Commonwealth?, Realpolitik v dějinách (pořadatel Katedra historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni).
 • 26. února 2010 – Drummond-Wolffova mise do Konstantinopole, in: Orientalia Antiqua Nova 2010 (pořadatel Centrum blízkovýchodních studií Katedry antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni).
 • 3. července 2009 – Britsko-francouzské soupeření v koloniální sféře – Fašodská krize, XXII. Letní škola historie (pořadatel Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze).
 • 26. srpna 2009 – Evropa a svět v předvečer druhé světové války (1939), Letní škola historiků 2009 (pořadatel Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové).

Důležité a zásadní badatelské pobyty v zahraničí

 • červen/srpen 2019 – Library and Archives Canada (Ottawa)
 • červenec 2018 –  League of Nations and United Nations Office at Geneva (UNOG) Archives (Ženeva)
 • červenec 2018 – The National Archives (London/Kew)
 • srpen 2018 – Churchill Archive Centre (Cambridge)
 • září 2017 – Churchill Archive Centre (Cambridge), Cambridge University Library (Cambridge)
 • červenec/srpen 2017 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London), Bodleian Library (Oxford)
 • listopad 2016 – Churchill Archive Centre (Cambridge), Cambridge University Library (Cambridge)
 • červenec 2016 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London)
 • srpen 2012 – Churchill Archive Centre (Cambridge), Cambridge University Library (Cambridge)
 •  květen/červen 2012 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London)

Řešené výzkumné projekty

 • 2018–2019: SGS-2018-047 Britsko-dominiální vztahy v letech 1907-1931 (hlavní řešitel)
 • 2018–2023: Výzkumný program Univerzitní výzkumná centra UNCE 2017: Humanitní a společenské vědy, Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (junior spoluřešitel)
 • 2017–2021: Výzkumný program Univerzity Karlovy Progres Q09: Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa (spoluřešitel
 • 2016–2017: SGS-2016-070 Vliv dominií na směřování Britského impéria na přelomu 20. a 30. let 20. století (hlavní řešitel)
 • 2014: Projekt Evropa a svět: Evropa, Afrika a (versus) Asie – multimediální podklady č. VS2014_36 (hlavní řešitel)
 • 2013–2016: Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P12) Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery a jejich důsledky (spoluřešitel)
 • 2012–2013: Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) č. 609812 „Postoje Velké Británie a jejích dominií ke konstitucionálním otázkám v rámci Britského impéria v letech 1917–1931“ (hlavní řešitel)

Členství v odborných grémiích

 • 2010 – dosud    Gesellschaft für Überseegeschichte
 • 2011 – dosud   Prague Papers on the History of International Relations
 • 2014–2018        Hospodářská komise FF UK
 • 2015 – dosud   Garant Univerzity třetího věku v rámci programu celoživotního vzdělávání FF UK
 • 2016–2018        Historický obzor
 • 2016 – dosud   Předsednictvo Asociace univerzit třetího věku ČR
 • 2018                   Dvacáté století – The Twentieth Century
 • 2019 – dosud    Central European Association for Canadian Studies
 • 2019 – dosud    West Bohemian Historical Review

Výběrová bibliografie

Monografie

 • VALKOUN, Jaroslav, Great Britain, the Dominions and the Transformation of the British Empire, 1907–1931: The Road to the Statute of Westminster, New York – London: Routledge, 2021, ISBN 978-03-6765-447-4.
 • VALKOUN, Jaroslav, Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931, Praha 2015, ISBN 978-80-7308-557‑5.

Odborné studie

 • VALKOUN, Jaroslav, Accepting Dominion Status as a Way of Reconciliation of British-Irish Disputes?, in: Britain and the World, Vol. 14, No. 1, 2021, s. 1–21, ISSN 2043-8567.
 • VALKOUN, Jaroslav – FISCHEROVÁ, Eva, Britsko-dominiální vztahy, imperiální preference a imperiální ekonomická konference v Ottawě v roce 1932, in: Moderní dějiny: Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 26, č. 1, 2018, s. 91–109, ISSN 1210-6860.
 • VALKOUN, Jaroslav – URBAN, Martin, Kanada ve Společnosti národů a její postoj k článku 10 Paktu Společnosti národů, in: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 11, 2018, s. 69–80, ISSN 1803-411X.
 • VALKOUN, Jaroslav – MAZANEC, Jakub, Britové na Nilu a modernizace egyptského zavlažování, in: Historický obzor, roč. 29, č. 7/8, 2018, s. 174–180, ISSN 1210-6097.
 • VALKOUN, Jaroslav, Lathamova mise dobré vůle, in: ČECHUROVÁ, Jana – ŽEMLIČKA, Josef a kol., Souboj mečů, idejí a charakterů: K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha 2019, s. 226–238, ISBN 978-80-7422-725-7.
 • VALKOUN, Jaroslav, Zum Ursprung der terminologischen Bestimmung der Begriffe „Britisches Empire“ und „Commonwealth“, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, Hf. 3/4, 2016, s. 208–2019, ISSN 0250-6459.
 • VALKOUN, Jaroslav, Dominions, Great Britain and Questions Related to Imperial Foreign Policy Implementation and Direction in the 1920s and at the Beginning of the 1930s, in: West Bohemian Historical Review, No. 2, 2016, s. 267–292, ISSN 1804-5480.
 • VALKOUN, Jaroslav, Cesta k nezávislosti? Britsko-kanadské vztahy a důsledky uzavření americko-kanadské Platýzové smlouvy z roku 1923, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, č. 1, 2016, s. 162–171, ISSN 1803-750X.
 • VALKOUN, Jaroslav, Konstitucionální postavení dominií v rámci Britského impéria a jejich zájmy na Pařížské mírové konferenci (leden – červen 1919), in: Moderní dějiny: Časopis pro dějiny 19. a 20. století, roč. 23, č. 2, 2015, s. 83–103, ISSN 1210-6860.
 • VALKOUN, Jaroslav, Éra lorda Cromera: Britové v Egyptě v letech 1892–1907, in: Historica Olomucensia, č. 46, 2014, s. 91–105, ISSN 1803-9561.
 • VALKOUN, Jaroslav, The Sudanese Life of General Charles George Gordon, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, No. 2, 2013, s. 49–70, ISSN 1802-0364.
 • VALKOUN, Jaroslav, Die Haltung der Dominien zu konstitutionellen Fragen im Rahmen des Britischen Empire in den Jahren 1917–1926, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, Vol. 13, 2013, s. 197–217, ISBN 978-8-447-10254-4, ISSN 1436-6371.
 • VALKOUN, Jaroslav, The British and Egypt in the 1890s, in: Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei / Cinq Continents: Les cahiers du Département d’Histoire moderne et contemporaine, No 2, 2012, Budapest 2013, s. 237–254, ISSN 1589-3839.
 • VALKOUN, Jaroslav, Some Remarks on Lord Cromer’s Imperialism and His View on Orient, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, No. 2, 2012, s. 57–66, ISSN 1803-7356.
 • VALKOUN, Jaroslav, The British Foreign Policy and Egypt in the 1880s, in: Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei / Cinq Continents: Les cahiers du Département d’Histoire moderne et contemporaine, No 1, 2011, Budapest 2012, s. 107–126, ISSN 1589-3839.

Kapitoly v monografiích

 • VALKOUN, Jaroslav, Leopold Charles Maurice Stennett Amery (1873–1955): Odvážný vizionář, smělý reformátor a oddaný služebník impéria, in: BÁRTA, Miroslav – KOVÁŘ, Martin (eds.), Lidé a dějiny: K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia, 2017, s. 463–479, ISBN 978-80-200-2716-0.
 • VALKOUN, Jaroslav, Leopold Amery a cesta ke vzniku britského ministerstva pro dominiální záležitosti: K dějinám britského kolonialismu a imperialismu na počátku 20. století, in: TUMIS, Stanislav – KOURA, Jan – SOUKUP, Jaromír (eds.), Kapitoly z anglických (britských) a amerických dějin: Profesoru Martinu Kovářovi k padesátým narozeninám, Praha 2015, s. 90–104, ISBN 978-80-7308-574-2.
 • VALKOUN, Jaroslav, Vztahy mezi Velkou Británií a jejími dominii v předvečer první světové války: Příspěvek k dějinám ostrovního státu a jeho impéria na počátku dvacátého století, in: DRŠKA, Václav – KOVÁŘ, Martin (eds.), Kapitoly z obecných dějin: Panu profesorovi s láskou…, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 180–193, ISBN 978-80-7308-521-6.
 • VALKOUN, Jaroslav, The British Empire or Commonwealth?, in: KODET, Roman – NOVOTNÝ, Lukáš (eds.), The Chapters to the History of “Realpolitik”: Die Kapitel aus der Geschichte der Realpolitik, Pilsen: University of West Bohemia, 2013, s. 39–50, ISBN 978-80-261-0317-2.
Úvod > Ústav > Vyučující > Jaroslav Valkoun