Eva Hajdinová

Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.

Kontakt

 • členka semináře obecných a komparativních dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • Náboženské dějiny raného novověku (západní a střední Evropa)
 • Kulturní a intelektuální dějiny tzv. první modernity (západní a střední Evropa)
 • Dějiny každodennosti raného novověku
 • Dějiny „lidí na okraji“

Vzdělání

 • červen 2013: obhajoba disertační práce s názvem „Mezi obranou a rezistencí: osudy hornolanguedockých a východočeských protestantských komunit v 18. století
 • 2005–2013: Doktorské studium na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Historie, Ph.D.
 • 2000-2005: magisterské studium obor Historie, Université de Toulouse Le Mirail, Mgr.
 • 2001-2003: bakalářské studium, obor dějiny umění, Université de Toulouse Le Mirail, Bc.
 • 1999-2000: magisterské studium, fr. jazyk-dějepis, PF JU v Českých Budějovicích–1. ročník

Studijní pobyty a stipendia

 • 2015: post doktorské stipendium – Forschungszentrum Gotha (1 měsíc)
 • 2015: post doktorské stipendium – Leibniz IEG Mainz (6 měsíců)
 • 2012: studijní pobyt – laboratoire CRISES Montpellier (2 měsíce)
  (stipendium Bourse de stage du gouvernement français)
 • 2011: studijní pobyt – Universität Leipzig (1 měsíc)
 • 2009: studijní pobyt – EHESS Paris (1 měsíc)
 • 2007: badatelský pobyt – Université Paul Valéry Montpellier (4 měsíce)
 • 2006: stipendium pro frankofonní badatele při Francouzském ústavu pro výzkum ve společenských vědách v Praze – CEFRES (1 rok)

Účast na výzkumných projektech a grantech

 • 2022-2024 spuluřešitlka grantu GAČR „Anatomie nemocné duše. Od „vášní duše“ a „empirické psychologie“ k psychiatrické nemocnici v českých zemích (1770-1914)“ ( 22-04258S)- hl. řešitelka Doc. Daniela Tinková, Ph.D
 • 2020-2021: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka, NAKI II, MÚA AV ČR
 • 2016-2020: GA ČR č. GA16–15083S: Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo -vatikánské vztahy 1928–1934. spoluřešitelka MÚA AV ČR
 • 2014-2016: GA ČR, č. 14-12289S Konstruování národní identity: Československé státní svátky v období první Československé republiky, MÚA AV ČR
 • 2010-2014: GA ČR č. P410/10/1273 Edvard Beneš, Němci a Německo, MÚA AV ČR
 • 2008-2011: spoluúčast s prof. L. Klusákovou na přípravě akreditace evropského magisterského programu TEMA Master-territoires européens : civilisation, nation, région et ville, FF UK, EHESS Paris, ELTE Budapešť, Univerzita Catania
 • 2008-2009: 6.RP.: CIT3-CT-2005-006164 mezinárodní badatelská síť Cliohres pracovní skupina „ Hranice a identity“, FF UK
 • 2007-2009: VZ : MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, FF UK

Zaměstnání

 • 2010-2020: vědecký pracovník, Masarykův ústav a archiv AV ČR
 • 2006-2010: lektorka francouzského jazyka, Francouzský institut v Praze
 • 2006-2014: asistent, Seminář obecných a komparativních dějin FF UK v Praze

Pedagogická činnost

 • 09-12/2014: ÚSD, FF UK – specializační kurz Svět předmoderního člověka, Bc/MA
 • 09-12/2014: ÚSD, FF UK – specializační kurz Le monde social et l´intellectuel de la première modernité, Eramsus Mundus Master TEMA
 • 02-06/2014: ÚSD, FF UK – specializační kurz Společnost a kultura v raném novověku, Bc/MA
 • 02-06/2014: ÚSD, FF UK – seminář Dissertation en histoire Master TEMA
 • 2008-2013: ÚSD, FF UK – specializační kurz Society and Culture of East-Central and South-Eastern Europe I., Bc/MA
 • 2009-2011: ÚSD, FF UK – spoluúčast na specializačním kurzu Kulturní identity v novověké Evropě (garant Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.)

Výběrová monografie

Monografie

 • HAJDINOVÁ Eva, Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století, Scriptorium, MÚA AV ČR Praha 2016.
 • Pavel HELAN, Eva HAJDINOVÁ, Československo a Svatý stolec V., Éra nuncio Pietra Ciriaciho, MÚA AV ČR Praha 2020.

Edice

 • Marek ŠMÍD, Eva HAJDINOVÁ a Daniel Atanáz MANDZÁK (eds.), Svatý Stolec a Československo II. (1923-1925), Kritická edice souhrnných politických zpráv československého vyslanectví u Svatého stolce, Karolinum Praha 2022.
 • Marek ŠMÍD, Daniel Atanáz MANDZÁK a Eva HAJDINOVÁ (eds.), Svatý Stolec a Československo I. (1920-1922), Kritická edice souhrnných politických zpráv československého vyslanectví u Svatého stolce, Karolinum Praha 2021. (v tisku)
 • Eva HAJDINOVÁ, Dagmar HÁJKOVÁ, Pavel HELAN, Francesco CACCAMO, Jitka JONOVÁ (eds.), Československo a Svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1928–1934, MÚA AV ČR Praha 2020.
 • HAJDINOVÁ Eva –KONRÁD Ota –MALÍNSKÁ Jana – KUNŠTÁT Miroslav (eds.), Edvard Beneš, Němci a Německo sv. II., Edice dokumentů 1919–1935, 2. díl (1929-35), Praha 2016.
 • HAJDINOVÁ Eva –KONRÁD Ota –MALÍNSKÁ Jana (eds.), Edvard Beneš, Němci a Německo sv. II., Edice dokumentů 1919–1935, 1. díl (1919–1928), Praha 2015.
 • HÁJKOVÁ Dagmar –KALIVODOVÁ Eva (eds.), Deníky Edvarda a Hany Benešových v období první světové války (1915-1918), Lidové Noviny, Praha 2013.

Odborné články

 • HAJDINOVÁ EVA, Léčba nebo náprava? Choromyslní kněží v první polovině 19. století. Pražský špitál milosrdných bratří, Moderní dějiny, (přijato v recenzním řízení, předpokládané datum vydání číslo 2/2024)
 • HAJDINOVÁ EVA, Život francouzských navrátilců ke kalvinismu v 18. století, Konverze v kontextu nucené převýchovy hugenotů v laických kongregacích, Historica Olomucensia, Sborník prací historických 62-2022, s.138-155.
 • HAJDINOVÁ Eva, Konflikt loajalit. Postoje slovenského episkopátu v procesu složitého provádění modu vivendi 1928–1935, Historický časopis, roč. 67, č. 1 (2019), s. 53-81.
 • HAJDINOVÁ Eva, Předtoleranční a toleranční nekatolíci v Čechách jako příklad omezené, avšak charakteristické skupiny drobné inteligence, Cornova 5 (2/2015), s. 35-60.
 • HAJDINOVÁ Eva – HÁJKOVÁ Dagmar, „Mais Paris demeure un phare…“ Influences de la France dans la vie d´Edvard et Hanan Beneš avant 1919, Revue des études slaves, Paris, LXXXVI/4, 2015, p. 449-472.
 • HAJDINOVÁ, Eva, Les phénomènes eschatologiques et sectaires dans le milieu reformé bohême aux 17e et 18e siècles : un essai de l´analyse comparée avec le cas français, Bulletin de la Société historique du protestantisme français, tome 161 (2/2015), s. 213-241.
 • HAJDINOVÁ, Eva, Přežívající praxe ilegálních sňatků a křtů francouzských hugenotů v 18. století, osvícenský diskurz a dědické právo jako podstatné pilíře v procesu prosazení náboženské tolerance, Cornova 5 (1/2015), s. 7-33.
 • HAJDINOVÁ, Eva, Bohemian Non ¬Catholics and Languedoc nouveaux¬ convertis: Prophetic and Sectarian Movements in a Comparative Perspective, Acta Comeniana (LI), 2013, s. 139-173.
 • KALIVODOVÁ Eva, Désert biblique : originalité des protestants français ou mode de résistance plus universel ? Regard comparé sur la résistance religieuse des monts de Lacaune et de la seigneurie de Jilemnice au XVIIIe siècles, La coexistence religieuse dans la paix (XVIe-XIXe siècles), Liame, n°21, Montpellier 2011, s. 163-187.
 • KALIVODOVÁ Eva – KLUSÁKOVÁ Luďa – KŘÍŽOVÁ Markéta – KOWALSKÁ Eva – TEUILIÈRE Laure, Discriminating Borders and Intolerant Identities, In: Luďa KLUSÁKOVÁ – Martin MOLL (eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Pisa 2010, s. 335-341.
 • KALIVODOVÁ Eva, Frontiers and identities in the religious and philosophical concepts, practices and beliefs In: Luďa KLUSÁKOVÁ – Martin MOLL (eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Pisa 2010, s. 293-301.
 • KALIVODOVÁ Eva, The Opočno religious rebellion and its consequences in the context of the Carolinian Counter-Refomation, In: Luďa KLUSÁKOVÁ – Martin MOLL (eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Pisa 2010, s. 155-172.
 • IRA Jaroslav – KALIVODOVÁ Eva – LARGUÈCHE Aladin – SARGENT Andrew, Resistances in the Field of Frontiers and Identities: a New Connecting Theme or an Interdisciplinary Tool for Comparative Research? In: KLUSÁKOVÁ Luďa–MOLL Martin (eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities, Pisa 2010, s. 103-121.
 • KALIVODOVÁ Eva, Bludaři i sektáři církve pouště. Cesta českých nekatolíků k získání náboženské svobody“, Dějiny a současnost 7, 2009, s. 40-43
 • KALIVODOVÁ Eva, Crossing the Confessional Border: a Possible Path towards Religious Tolerance in the Bohemian and French Kingdoms? In: G. HALFDANARSON (ed.), Discrimination and Tolerance in Historical perspective, Pisa 2008, s. 125-147.
 • KALIVODOVÁ Eva, Odlesk rezistencí aneb bipolarita protireformačních politik v 18. století na příkladu Jilemnického panství a vesnic pohoří Lacaune, In : Zdeněk R. NEŠPOR (ed.), Nekatolíci v Českých zemích v 18. století, Ústí nad Labem 2007, s. 233-253.

Studie v odborné kolektivní monografii či sborníku

 • HAJDINOVÁ Eva, Patron české země svatý Václav, in: Hájková D. – Horák P. – Kessler V. – Michela M.(edd.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia-Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2018, s. 353–396.
 • HÁJKOVÁ Dagmar – HAJDINOVÁ Eva, Národní mučedník Jan Hus, in: Hájková D. – Horák P. – Kessler V. – Michela M.(edd.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia-Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2018 s. 269–308.
 • KALIVODOVÁ Eva, From the “Young Czech Student Working For the Freedom of his Country” to a Great Diplomat: Beneš’s Image During the First Word War in France, in: Ota KONDRÁD – René KÜPPER (ed.) Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild, Politische, historiographische und mediale Deutungen, München 2013, s. 15–35
Úvod > Ústav > Vyučující > Eva Hajdinová