Jan Županič

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Funkce

Kontakt

Odborné zaměření

 • Evropské novověké dějiny
 • Dějiny šlechty a elit v 19. a 20. století

Zaměstnání

 • od 2014: profesor, Ústav světových dějin FF UK
 • 2007 – 2014: docent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2002 – 2007: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 1999 – 2001: asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 1997: rada, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • 1996 – 1997: odborný archivář, Archiv Hlavního města Prahy
 • 1994 – 1997: učitel, Gymnázium Orbis Pictus, Praha 10

Vzdělání a kvalifikace

 • 2013: Univerzita Karlova, profesorské řízení v oboru světové dějiny a obecné dějiny (prof.)
 • 2006: Univerzita Karlova, habilitace v oboru světové dějiny a obecné dějiny (doc.)
 • 1997–2001: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2, Praha 1, Ústav světových dějin ( (Ph.D., PhDr.,  dizertační práce: Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války. Vydáno: nakl. Karolinum 2006)
 • 1990–1996: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2, Praha 1, Ústav světových dějin (Mgr., studijní obor: historie – archivnictví a pomocné vědy historické)
 • 1986–1990: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 – Malá Strana

Zahraniční pobyty a stáže (výběr)

 • 2013 (letní semestr): hostující profesor – Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie.
 • 2008 (červenec-srpen) – Liechtenstein-Intitut, Forschung und Lehre, Bendern

Členství odborných komisích a výborech

 • Expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky (2010 – 2017)
 • Vědecká rada Centra pro dějiny Vysoké školy ekonomické
 • Česko-lichtenštejnská komise historiků (2009 – 2013)
 • Oborová komise společenských a humanitních věd Grantové agentury České republiky, panel 410 (2009-2013, 2014-2017)

Členství v redakčních radách        

 • Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna, ISSN 1803-7356.
 • Historický obzor, Plzeň, ISSN 1210-6097.
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Warszawa, ISSN 1230-803X.

Členství v redakčním kruhu

 • Nobilitas in historia moderna, Ostravská univerzita v Ostravě : Ostrava.

Přednášky 

 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta (15. XI. 2017): Fenomén Lichtenštejn – Lichtenštejnsko v 18. a 19. století                                                   
 • Universität Wien Philosophische Fakultät (10. V. 2017): Der Protestantismus in den Böhmischen  Ländern vor und nach der Schlacht vom Weißen Berg 1620, mit besonderer  Berücksichtigung des Adels    
 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta (24. XI. 2015): Lichtenštejnové v Rakouském císařství
 • Prager Literaturhaus (11. XI. 2014): Fritz Mauthner und August Hauschner Ursprung der Familie Mauthner
 • Univerzita Karlova„Liechtenstein Day“ (25. IX. 2014): Czech-Liechtenstein Commission of  Historians
 • Universität Wien (31. X. 2013):  Die Nobilitierung von Juden als Teil der Juristische Fakultät “Neuen Aristokratie” der Habsburgermonarchie                                             
 • Universität Wien, Süd- und Osteuropa Institut   (21. V. 2012): Nobilitierungsprozess im Kaisertum Österreich
 • Heeresgeschichtliches Museum,  Kaiser-Karl-Symposium (13. IV. 2012): Adelspolitik von Kaiser Karl
 • Polska akademia nauk Warszawa, Přenáška pro Towaryszstwo heraldiczne (27. V. 2011): Nobilitacje cesarza Karola I.
 • Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Institut für neuere und neuste Geschichte (28. V. 2010): Neuer Adel in Österreich
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  (11. V. 2009): Proměna šlechty v moderní době
 • Leopold-Franzes-Universität Innsbruck, Philosophische Fakultät,  Institut für Geschichte und Ethnologie (2. XII. 2008): Aufhebung des Adelsstandes in Österreich und in der Tschechoslowakei
 • Polska akademia nauk Warszawa,  Přenáška pro Towaryszstwo heraldiczne  (25. IV. 2008): Struktura české šlechty a její začlenění mezi elity podunajské monarchie
 • Uniwersitet Zielona Góra, Humanistická fakulta,  Přednáška na Institutu historii (21. IV. 2008): Nobilitacje v Austrii
 • Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta (6. XI. 2007): Nobilitační proces v podunajské monarchii
 • Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta (6. XI. 2007): Šlechta v českých zemích v 19. a 20. století
 • Österreichische Akademie der Wissenschaften (6. III. 2007)  Der neue Adel in Österreich 61.„Werkstatt Geschichte“ 
 • Leopold-Franzes-Universität Innsbruck, Philosophische Fakultät, Seminář Politische Kommunikation und die Macht der Kunst (5. VI. 2007): Böhmischen bürgerlichen und neuadeligen Eliten im österreich- ungarische           diplomatischen Dienst in den Jahren 1914-1918

 Hlavní řešitel grantů

 • od 2018: Grant Grantové agentury České republiky (GAČR) č. 18-00386S (Šlechtická politika habsburské monarchie v dlouhém 19. století).
 • 2014 –2016: Grant GAČR č. 14-04113S (Židovské šlechtické elity střední Evropy v komparativní perspektivě).
 • 2011 – 2013: Grant GAČR č. 410/11/0535 (Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listinyNárodního archivu. Kritická edice a databáze).
 • 2008 – 2011: Grant GAČR č. 404/08/0259 (Židovská šlechta v českých zemích)
 • 2008: Grant individuální mobility č. 4/003/08/01 Finanční mechanismy EHP/Norska při Liechtenstein-Institut, Forschung und Lehre.
 • 2006 – 2009: Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 324/2006 A HN (České měšťanské a novošlechtické elity v rakousko- uherské diplomatické službě v letech 1914-1918).
 • 2003 – 2005: Postdoktorantský grant GAČR č. 409/03/P012: „Nová šlechta“ v Čechách (1867-1918).
 • 2001: grant Hlavního města Prahy pro VR Atelier jako podpora na vydání monografie „Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648“.

Výběrová bibliografie

Monografie

 • ŽUPANIČ, Jan – Fiala Michal. Nobilitas Iudaeorum. Židovská šlechta střední Evropy v komparativní perspektivě, Praha 2017, ISBN 978-80-86781-35-8.
 • ŽUPANIČ, Jan – Horčička, Václav, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha  2017, ISBN 978-80-86781-33-4.
 • ŽUPANIČ, Jan – Fiala, Michal a Koblasa, Pavel, Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra – Erbovní listiny, Praha 2014, ISBN 978-80-86781-24-2.
 • GEIGER, Peter – KNOZ, Tomáš – Fučíková, Eliška – Horák, Ondřej – Horel, Catherine – Kräftner, Johann – Winkelbauer, Thomas – Županič, Jan, Liechtenstein-tschechische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Synthesebericht der Liechtenstein-Tschechischen Historikerkommission, Vaduz 2014, ISBN 978-3-906393-73-5.
 • ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha 2012, ISBN 978-8-074-221-804.
 • ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006, ISBN 80-86781-08-9.

Kapitoly v monografiích

 • ŽUPANIČ, Jan, Der jüdische Adel in der Donaumonarchie, in: Sutter, Rolf E., Identität in Genealogie und Heraldik, Genealogia & Heraldica. XXIX. Internationaler Kongress der genealogischen und heraldischen Wissenschaften, Stuttgart 2012, s. 507-513, ISBN 978-3-924131-30-2.
 • ŽUPANIČ, Jan, „Candide secure“ – Der liechtensteinische Bürger Johann Alexander von Königswarter, in: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (Hrsg.), Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert, Vaduz 2013, s. 199-212, ISBN 978-3-906393-67-4.
 • ŽUPANIČ, Jan, Adelspolitik des Kaisers Karl I., in: Hufschmied, Richard (red.), Kaiser Karl I. Acta – Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2013, s. 93-110, ISBN 978-3-902551-39-9.
 • ŽUPANIČ, Jan, Neuer Adel in der Donaumonarchie, in: Schriffl, David – Perzi, Niklas, Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den österreich-tschechischen Historikertagen 2006 und 2008, Wien – Berlin 2011, s. 131-141, ISBN 978-3-643-50386-2.

Studie

 • ŽUPANIČ, Jan, Nobilitierungen der Juden in Österreich (1789-1918), Historisches Jahrbuch, 136 (2016), s. 501-597, ISSN 0018-2621.
 • Horčička, Václav –  Županič, Jan, Kollaboration oder Neutralität? Die Familie Liechtenstein in den tschechischen Ländern während des Zweiten Weltkrieges, Historisches Jahrbuch, 134 (2014), s. 372-418, ISSN 0018-2621.
 • ŽUPANIČ, Jan, Zwischen zwei Feuern: Die Entrechtung und Enteignung der Familie Colloredo-Mannsfeld 1938-1948, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Bd. 52, Heft 2, 2011, ISSN 0523-8587, s. 416-443.
 • Županič, Jan. Der Erbe des Barons von Hirsch. Maurice Arnold Freiherr von Deforest-Bischoffsheim. Das vergessene Schicksal des Grafen von Bendern, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein. Jahrbuch, Bd. 110, 2011, s. 47-61, ISBN 978-3-906393-6.
 • Županič, Jan. Renobilitierungsprozesse und genealogische Agenten – Der Skandal um das Adelsdepartement im Innenministerium am Beginn des 20. Jahrhunderts, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Bd. 117, Heft 3-4/2009, p. 334-357, ISSN 0073-8484, ISBN 978-3-205-78439-5.
Úvod > Ústav > Vyučující > Jan Županič