Dvacáté století

Dvacáté století / The Twentieth Century

Vědecký  časopis, zařazený do databáze ERIH+, který vznikl v roce 2004, původně jako Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Časopis obsahuje vědecké studie předních českých a zahraničních historiků (případně dalších odborníků), coby výsledek moderně koncipovaného bádání o dějinách dvacátého století, s logickým přesahem do poslední čtvrtiny devatenáctého a počátku jedenadvacátého století. Z hlediska obsahového zaměření se jedná zejména o evropské, potažmo světové politické, hospodářské, sociální i kulturní dějiny již zmíněného dvacátého století, ve výjimečných případech rovněž studie z českých (československých) dějin.

Do roku 2008 vycházel časopis jednou ročně; od ledna 2009 má periodicitu dvakrát ročně. Jednotlivé studie vycházejí buď v českém nebo v anglickém jazyce, součástí každé z nich je anglický abstrakt. Časopis má řádně přiděleno ISSN (1803-750X), je evidován Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 18754).

Všechny příspěvky jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky; časopis je tedy od svého vzniku recenzovaným odborným periodikem.

Archiv starších čísel naleznete zde

Vydavatel

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Adresa redakce

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Kontaktní osoby

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. | martin.kovar@ff.cuni.cz |

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. | jaromir.soukup@ff.cuni.cz |

Mgr. Václav Kotrman | Kotrman.V@seznam.cz |

Odpovědní redaktoři

Mgr. Václav Kotrman, | Kotrman.V@seznam.cz |

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. | jaromir.soukup@ff.cuni.cz |

PhDr. Jan Koura, Ph.D. | jan.koura@ff.cuni.cz |

Redakční rada

Předseda

 • Martin Kovář (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)

Členové

Winfried Becker (Universität Passau), Gabriele Clemens (Universität Hamburg), Zdeněk Doskočil (Akademie věd České republiky), Vratislav Doubek (Univerzita Karlova), Jakub Drábik (Slovenská akadémia vied), Thomas Grischany (Webster University of Vienna), Mojmír Hampl (Česká národní banka), Arno Herzig (Universität Hamburg), Hermann J. Hiery (Universität Bayreuth), Václav Horčička (Univerzita Karlova), Ivan Jakubec (Univerzita Karlova), Zdeněk Jirásek (Slezská univerzita v Opavě), Petr Just (Metropolitní univerzita Praha), Jiří Knapík (Slezská univerzita v Opavě), Jan Koura (Univerzita Karlova), Hans-Christof Kraus (Universität Passau), Robert Kvaček (Technická univerzita v Liberci), Igor Lukes (Boston University), Walter Manoschek (Universität Wien), Daniel Carlos Narváez Torregrosa (Universidad Burgos), Lukáš Novotný (Západočeská univerzita v Plzni), Jiří Padevět (Akademie věd České republiky), Petr Podlaha (Univerzita Jana Amose Komenského), Michal Pullmann (Univerzita Karlova), Jakub Rákosník (Univerzita Karlova), Milan Ristović (Univerziteta u Beogradu), Martin Rychlík (Lidové noviny), José Manuel Serrano Álvarez (Universidad de Antioquia, Medellín), Aleš Skřivan, st. (Univerzita Karlova), Aleš Skřivan, ml. (Vysoká škola ekonomická v Praze), Luis Alberto Gabriel Somoza (Facultad de Ciencias de la Seguridad, Buenos Aires), Jaromír Soukup (Univerzita Karlova), Michal Stehlík (Národní muzeum; Univerzita Karlova), František Stellner (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Univerzita Karlova), Arnold Suppan (Universität Wien), Kateřina Svatoňová (Univerzita Karlova), Miroslav Ševčík (Vysoká škola ekonomická v Praze), Andrej Tóth (Vysoká škola ekonomická v Praze), Marija Wakounig (Universität Wien), Jan Županič (Univerzita Karlova)

Distribuce

Distribuci zajišťuje Vydavatelství FF UK a Ústav světových dějin FF UK.

Závazné pokyny pro autory
 • Časopis přijímá studie dvojího typu – velké studie o rozsahu do 40 normostran a menší studie o rozsahu do 20 normostran, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.
 • Studie jsou přijímány výhradně ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma 12, jednotlivé řádky jsou zarovnány do bloku; u odstavců žádáme používat tabulátor nastavený na 1,25 bodu.
 • Poznámky jsou řazeny pod čarou; číslovány jsou průběžně (ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma 10, zvolit na liště Vložit, Odkaz, Poznámka pod čarou a Vložit; někde je na liště tlačítko AB1, které automaticky vytvoří poznámku pod čarou). Poznámky musí být zarovnány do bloku, každá odražena tabulátorem nastaveným na 1,25, stejně jako odstavce v každé studii).
Vzor citací

Knihy:

 • NEVILLE, P., Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008, s. 41. (v anglické verzi p. 41 nebo pp. 41-54.)
 • článek ve sborníku:
  NÁLEVKA, V., Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji, in: KOVÁŘ, M. – NÁLEVKA, V. (ed.), „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006, s. 100.

Článek v historickém časopisu či v knize:

 • HOUSKA, M., Tudovská Anglie IV. Stabilizace nového režimu (1561-1567), in: Historický obzor, ročník 10, 1999, č. 11-12, s. 251.
  nebo
  JACOBSON, J., Strategies of French Foreign Policy after World War I, in: The Journal of Modern History, Vol. 55, 1983, No. 1, s. 79.

Článek z internetu:

Pokud opakujeme citaci ze stejného článku u poznámek, které na sebe bezprostředně navazují, použijeme: Tamtéž, s. 23 (v anglické verzi Ibid, p. 23).

V článku neopakujeme celý název knihy nebo článku, pokud jsme z nich již jednou citovali: NEVILLE, P., c. d. (v anglické verzi op. cit.), s. 34.

Pokud jsme v článku použili více děl od jednoho autora, citaci zkrátíme: NEVILLE, P., Hitler…, s. 23, NEVILLE, P., The Origins…, s. 570.

 

Úvod > Věda a výzkum > Časopisy > Dvacáté století