Seminář středověkých dějin

Seminář středověkých dějin se dlouhodobě profiluje jako svébytné historické pracoviště, které se výukově a badatelsky zaměřuje na středověká studia v obecném kontextu. Tematicky se zabývá celou šíří středověké problematiky, přičemž hlavní pozornost je soustředěna na oblast raně a vrcholně středověkého státu a společnosti latinské Evropy, specifika vývoje východní a jihovýchodní Evropy a vybrané problémy církevních dějin a práva. Pracoviště se souběžně zabývá církevními dějinami v širším časovém i tematickém kontextu, zejména problematikou papežství a vztahů mezi církví a státem.

Po výukové stránce se seminář podílí na výuce předmětů bakalářského i magisterského programu historie a současně umožňuje zájemcům navazujícího magisterského programu v oboru Historie – obecné dějiny rozvíjet své znalosti v rámci specializace Civilizace a kultura středověké Evropy s profilujícími předměty Metodologie a metody výzkumu středověkých dějin, Stát, společnost a kultura latinského Západu (resp. ortodoxního Východu) či Středověká církev. Členové semináře vedou bakalářské, diplomové i doktorské práce s tématy jak středověkých dějin, tak i dějin církevních.

Seminář spolupracuje s partnerskými pracovišti v České republice i v zahraničí. Společné projekty realizoval s Historickým ústavem a Slovanským ústavem AV ČR, Katolickou teologickou fakultou UK či Filozofickou fakultou UJEP, resp. s medievistickými pracovišti na filozofických fakultách univerzit v Řezně a Pasově a Historickým ústavem poznaňské univerzity Adama Mickiewicze. Členové semináře jsou součástí fakultního Centra pro studium středověku a podílejí se na aktivitách řady odborných a profesních společností (Společnosti pro církevní právo, Centra medievistických studií, Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, Patristické společnosti atd.).

Pracoviště se podílelo na organizaci několika mezinárodních konferencí a workshopů, např. mezinárodních konferencí Thiddag. Intelektuál a říšský biskup: říšská církev a střední Evropa = Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof: Reichskirche und Mitteleuropa (3.– 4. října 2017, partnerem byl Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte, Philosophische Fakultät, Universität Passau) a Svatá Ludmila: ženy v christianizaci střední Evropy (26.–27. května 2021, konference pořádaná v součinnosti Spolku Svatá Ludmila 1100 let, z. s., a Univerzity Karlovy), doktorandky semináře uspořádaly úspěšnou konferenci Místa setkávání: prostor a jeho narativy (27. květen 2021).

Vedoucí semináře

doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

  drahomir.suchanek@ff.cuni.cz    Místnost č. 306

Členové semináře 

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

  vaclav.drska@ff.cuni.cz    Místnost č. 306

doc. PhDr. Dana Picková, CSc

dana.pickova@ff.cuni.cz    Místnost č. 306

 

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.

  jan.zelenka@ff.cuni.cz   Místnost č. 306

 

Doktorandi 

 

 

Mgr. Zuzana Bolerazká

Mgr. Valentina Karlíková

 •  Postavení, autorita a moc středověkých aristokratek na pozadí studia jejich listin a korespondence.
 •    valunek@centrum.cz
Mgr. Rebeka Laučíková 

 •   Exil a vyhnanstvo v tradícii legálnych a naratívnych prameňov (9. – 13. st.)
 • laucik@gmail.com
Mgr. Oto Mestek

 • Zánik regna: Elity a kmenové vnímání v raném středověku
 • mestek@gmail.com
Mgr. Cyril Mrázek

PhDr. Pavel Smrž

 •   Obchodní vztahy mezi Hanzou, Livonskem, Velikým Novgorodem a Pskovem od 12. do začátku 16. století
 •   xpvlsmrz@gmail.com
Mgr. Klára Šárovcová

 •   Francie a papežství avignonské obedience – studie vztahu v době francouzské subtrakce (1398-1409).
 •   ksarovcova@seznam.cz
Mgr. et Mgr. Martin Šenk

 • Biskup, svatost a moc: latinská biskupská hagiografie a její místo ve společnosti doby merovejské a karolinské
 •    martin.senk1@seznam.cz
Mgr. Anna Zvířecí

 •   Veršované kroniky jihoněmeckého kulturního okruhu a jejich výpovědní hodnota v historiografii středověké společnosti.
 •   anna.kosatkova@seznam.cz

 

Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář středověkých dějin