Drahomír Suchánek

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Funkce

 • odborný asistent
 • studijní referent doktorského studia
 • člen semináře středověkých dějin

Kontakt

 

Odborné zaměření

 • obecné dějiny středověku se zaměřením na církevní dějiny a vztahy světské a duchovní moci
 • užší specializace: papežské volby, středověké papežství, otonsko-sálské císařství

Zaměstnání

 • od 2016: odborný asistent, Katedra filozofie FF ZČU
 • od 2010: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK

Vzdělání

 • 2006–2010: Postgraduální studium, KTF UK, Katedra pastorálních oborů a právních věd, studijní program katolická teologie, studijní obor kanonické právo; titul doktor teologie (Th.D.)
 • 2008: státní rigorózní zkouška, KTF UK; titul licenciát teologie (Th.Lic.)
 • 2002–2005: Postgraduální studium, FF UK, Ústav světových dějin, studijní program historické vědy, studijní obor historie/obecné dějiny; titul doktor filozofie (Ph.D.)
 • 2002: státní rigorózní zkouška, FF UK; titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 2000–2001: studijní pobyt v rámci programu Socrates na Universität Bayreuth, SRN
 • 1997–2001: magisterské studium oboru historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1990–1998: magisterské studium oboru katolická teologie, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Delší zahraniční pobyty a stáže

 • 2011 (říjen): Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
 • 2009 (listopad): Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
 • 2003 (listopad): Universität Wien, Rakousko
 • 2003 (březen-duben): Universität Konstanz, SRN

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Suchánek, D., Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts, in: Thiddag. Intelektuál a říšský biskup: říšská církev a střední Evropa = Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof: Reichskirche und Mitteleuropa, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 3.–4. 10. 2017
 • Suchánek, D., Recepce římského práva a jeho vliv na utváření gregoriánské reformy, in: Římské právo a křesťanství, Fakulta právnická Západočeské univerzity, Plzeň, 26.–27. 5. 2017
 • Suchánek, D., Mezi modernizací a konzervativismem – nelehký pontifikát papeže Pia IX., in: Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě, Plumlov, 19.–20. 5. 2016
 • Suchánek., D. Papsttum im Mittelalter, Lehrstuhl für Mitellalters, Universität Passau, SRN, 24. 11. 2015.
 • Suchánek, D., Powstanie i rozwój Państwa Kościelnego w średniowieczu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polsko, 6. 11. 2014
 • Suchánek, D., Reforma říšských benediktinských klášterů v 11. století, in: „… ut sciat, ad quod ingreditur“ 1101–2011, Západomoravská vysoká škola, Třebíč, 15.–16. 9. 2011
 • Suchánek, D., Wahl Pius XII., in: „Unruhige“ dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 14. 5. 2010
 • Suchánek, D., Kancléř Metternich a rakouské intervence do papežských voleb, in: Metternich a jeho doba, Fakulta filozofie Západočeské univerzity, Plzeň, 23.–24. 4. 2009
 • Suchánek, D., Ludwig Wahrmund a církevní a právní dějiny, in: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Katolická Univerzita Ružomberok, Slovensko, 22.–23. 4. 2009
 • Suchánek, D., Ohlasy a vlivy bojů o investituru v českém prostředí, in: Kościoł w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Hnězdno, Polsko, 21.–24. 9. 2006
 • Suchánek, D. – Paleček, P., Transforming the National Health Care after WWII: Czechoslovak Case, in: Fifth European Social Science History Conference, Humbolt-Universität Berlin, SRN, 24.–27. 3. 2004

Granty a stipendia

 • 2012–2016: účastník PRVOUK P12 – Historie v interdisciplínární perspektivě, Univerzita Karlova
 • 2009–2011: grant Grantové agentury České republiky č. GP401/09/P128 (název projektu: „Právo exklusivity a možnosti ovlivnění papežských voleb“)
 • 2005–2011: účastník Výzkumného záměru MSM 21620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
 • 2004–2005 spolupráce na výzkumném projektu Grantové agentury České republiky č. 409/04/1401 (název: Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let. Od utužování režimu k liberalizaci 1958–1963, hl. řešitel: doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)
 • 2002–2003: stipendium nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”
 • 2001–2002: spolupráce na výzkumném projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR RB 21/41/99 (název: Československý exil 1948–1989, hl. řešitel doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Suchánek, D. – Drška, V. Církevní dějiny: Novověk. Praha: Grada, 2018. 504 stran. ISBN 978-80-247-3720-1.
 • Suchánek, D. – Drška, V. Církevní dějiny I: Antika a středověk, Praha: Grada, 2013. 432 stran. ISBN 978-80-247-3719-5.
 • Suchánek, D. Ius exclusivae: právo exklusivity při papežských volbách. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012. 270 stran. ISBN 978-80-86493-32-9.
 • Horčička, V. – Suchánek, D. – Županič, J. Dějiny Lichtenštejnska. Praha: NLN, 2011. 232 stran. ISBN 978-80-7422-111-8.
 • Suchánek, D. Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí (ediční řada Fontes, sv. 4). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011, 342 stran. ISBN 978-80-7308-338-0.
 • Suchánek, D. Inventář pozůstalosti Adolfa Procházky. Životopis. Dokumenty. (Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948–1989, sv. 11). Brno: Stilus Press, 2008. 162 stran. ISBN 978-80-87122-02-0.

Kapitoly v monografiích

 • Suchánek, D. Církev doby Václava IV. – světla a stíny české církve na přelomu 14. a 15. století, in: Kuthan, J. – Šenovský, J. a kolektiv autorů. Václav IV.: římský a český král a počátky husitské revoluce. Praha: NLN, 2019, s. 175-187. ISBN 978-80-7422-722-6.
 • Suchánek, D., Gerbert z Aurillacu (kolem 950–1003): „papež čaroděj“ a idea obnovy římského impéria, in: Bárta, M. – Kovář, M. a kolektiv autorů. Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia, 2017, s. 147–165. ISBN 978-80-200-2716-0.
 • Suchánek, D., „Nostrum, nostrum est Romanum Imperium…“ Vztahy císařství a papežství v období vlády saské dynastie, in: Kovář, M. – Drška, V. (eds.). Kapitoly z obecných dějin: Panu profesorovi s láskou… Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 21–40. ISBN 978-80-7308-521-6.
 • Suchánek, D., Die Reform der benediktinischen Reichsklöster im 11 Jahrhundert, in: Matějek, M. – Bachhofer, H. (eds.). Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart. St. Pölten: Diözesanarchiv, 2012, s. 92–111. ISBN 978-3-901863-41-7.
 • Suchánek, D., Adolf Procházka, in: Marek, P. a kolektiv (eds.). Jan Šrámek a jeho doba. Brno: CDK, 2011, s. 256–267. ISBN 978-80-7325-252-6.

Studie

 • Suchánek, D. Dekret In nomine Domini a role kardinálů při papežské volbě. Revue církevního práva, roč. 26, č. 80–3, 2020, s. 55–71. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, D. Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts, in: Drška, V. – Izdný, J. – Suchánek, D. (eds.). Thiddag: Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, č. 1, 2019), s. 77-86. ISSN 0567-8293 / ISSN 2464-7055.
 • Suchánek, D. Řehole na rozcestí: církevně-historické perspektiv existence řeholního života ve 20. století. KUDĚJ – Časopis pro kulturní dějiny, roč. 19, č. 1, 2018, s. 1–12. ISSN 1211-8109.
 • Drška, V. – Suchánek, D. Tridentský koncil a jeho reformní opatření. Revue církevního práva, č. 68–3, 2017, s. 55–74. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, D. The End of the Right of Exclusion. The Twentieth Century/Dvacáté století, Vol. 5, No. 2, 2013, pp. 127–137. ISSN 1803-750X.
 • Suchánek, D. Historical and Legal Milestones of Medieval Papal Elections. West Bohemian Historical Review, Vol. 2, No. 1, 2012, pp. 27–40. ISSN 1804-5480.
 • Suchánek, D. Mariano Rampolla del Tindaro – der exkludierte Papst. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, č. 2, 2013, s. 83–97. ISSN 1802-0364.
 • Suchánek, D. Papal elections and the Influence of Secular Authority. From the Beginning of Papal Elections to the End of the 9th Century. Prague Papers on History of International Relations, Vol. 2, No. 2, 2010, pp. 11–20. ISSN 1803-7356.
 • Suchánek, D. Počátky exilové politiky Československé strany lidové. Adolf Procházka, Adolf Klimek a boj o Šrámkovo nástupnictví (1948–1953). Soudobé dějiny, roč. 14, č. 4, 2007, s. 651–681. ISSN 1210-7050.
Úvod > Ústav > Vyučující > Drahomír Suchánek