Drahomír Suchánek

doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Funkce

 • vedoucí semináře středověkých dějin
 • tajemník pro doktorské studium

Kontakt

 

Odborné zaměření

 • církevní dějiny v interdisciplinární perspektivě
 • obecné dějiny středověku se zaměřením na latinský středověk
 • užší specializace: papežské volby, středověké papežství, otonsko-sálské císařství

Zaměstnání

 • od 2023: docent, Ústav světových dějin FF UK a Katedra filozofie FF ZČU
 • 2016–2022: odborný asistent, Katedra filozofie FF ZČU
 • 2010–2022: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2007-2015: odborný asistent, Katedra antropologických a historických věd FF ZČU
 • 2005-2011: vědecký pracovník Výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“, FF UK
 • 2005: odborný pracovník výzkumu, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • 2002-2004: odborný pracovník výzkumu, Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR

Vzdělání

 • 2023: habilitace v oboru světové dějiny a obecné dějiny (doc.)
 • 2006–2010: postgraduální studium, KTF UK, Katedra pastorálních oborů a právních věd, studijní program katolická teologie, studijní obor kanonické právo; titul doktor teologie (Th.D.)
 • 2008: státní rigorózní zkouška, KTF UK; titul licenciát teologie (ThLic.)
 • 2002–2005: postgraduální studium, FF UK, Ústav světových dějin, studijní program historické vědy, studijní obor historie/obecné dějiny; titul doktor filozofie (Ph.D.)
 • 2002: státní rigorózní zkouška, FF UK; titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 2000–2001: studijní pobyt v rámci programu Socrates na Universität Bayreuth, SRN
 • 1997–2001: magisterské studium oboru historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1990–1998: magisterské studium oboru katolická teologie, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Důležité zahraniční pobyty a stáže

 • 2022 (listopad): Universität Regensburg, SRN
 • 2019 (květen): Universität Passau, SRN
 • 2018 (květen): Freie Universität Berlin, SRN
 • 2015 (říjen): Universität Konstanz, SRN
 • 2011 (říjen): Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
 • 2009 (listopad): Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
 • 2003 (listopad): Universität Wien, Rakousko
 • 2003 (březen-duben): Universität Konstanz, SRN
 • 2000/01 (říjen-leden): Universität Bayreuth, SRN

Mezinárodní konference, workshopy a přednášky

 • 12. sjezd českých historiků, Ústí nad Labem, Univerzita Jana E. Purkyně, 20.-22. 9. 2022, příspěvek: Perspektivy a tendence výzkumu církevních dějin
 • konference Místa setkávání: prostor a jeho narativy, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 27. 5. 2021, příspěvek: Setkávání, komunikace a dějiny
 • Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta (Slovensko), termín: 14. listopadu 2018, přednáška invited speaker: Právo exklusivity při papežských volbách
 • Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polsko), 8. 11. 2018, přednáška invited speaker: Kościół państwowy w epoce wladzy rządu dynastii ottońskiej i salickiej
 • konference Trnavské právnické dni 2018, Trnava, Právnická fakulta Trnavské univerzity, 20. –21. 9. 2018, příspěvek: Renovatio imperii Oty III.: návrat k organizačním a právním základům římské říše?
 • konference Thiddag. Intelektuál a říšský biskup: říšská církev a střední Evropa = Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof: Reichskirche und Mitteleuropa, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 3.–4. 10. 2017, příspěvek: Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts
 • konference Římské právo a křesťanství, Fakulta právnická Západočeské univerzity, Plzeň, 26.–27. 5. 2017, příspěvek: Recepce římského práva a jeho vliv na utváření gregoriánské reformy
 • konference Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě, Plumlov, 19.–20. 5. 2016, příspěvek: Mezi modernizací a konzervativismem – nelehký pontifikát papeže Pia IX.
 • Lehrstuhl für Mittelalters, Universität Passau, SRN, 24. 11. 2015, přednáška invited speaker: Papsttum im Mittelalter
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polsko, 6. 11. 2014, přednáška invited speaker: Powstanie i rozwój Państwa Kościelnego w średniowieczu
 • konference „… ut sciat, ad quod ingreditur“ 1101–2011, Západomoravská vysoká škola, Třebíč, 15.–16. 9. 2011, příspěvek: Reforma říšských benediktinských klášterů v 11. století
 • workshop „Unruhige“ dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 14. 5. 2010, příspěvek: Wahl Pius XII.
 • konference Metternich a jeho doba, Fakulta filozofie Západočeské univerzity, Plzeň, 23.–24. 4. 2009, příspěvek: Kancléř Metternich a rakouské intervence do papežských voleb
 • konference Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Katolická Univerzita Ružomberok, Slovensko, 22.–23. 4. 2009, příspěvek: Ludwig Wahrmund a církevní a právní dějiny
 • konference: Kościoł w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Hnězdno, Polsko, 21.–24. 9. 2006, příspěvek: Ohlasy a vlivy bojů o investituru v českém prostředí
 • konference Fifth European Social Science History Conference, Humbolt-Universität Berlin, SRN, 24.–27. 3. 2004, příspěvek: Transforming the National Health Care after WWII: Czechoslovak Case (společně s Pavel Paleček)

Organizace konferencí a konferenčních sekcí

 • 12. sjezd českých historiků, Ústí nad Labem, Univerzita Jana E. Purkyně, 20.-22. 9. 2022 (garant panelu České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii)
 • mezinárodní konference Svatá Ludmila – Ženy v christianizaci střední Evropy, Praha, Univerzita Karlova, 26.-27. 5. 2021
 • mezinárodní konference Univerzita a republika, 1918-2018, Praha, Univerzita Karlova
 • mezinárodní konference Thiddag. Intelektuál a říšský biskup: říšská církev a střední Evropa = Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof: Reichskirche und Mitteleuropa, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 3. –4. 10. 2017

Granty a stipendia

 • od 2022: pracovník programu Cooperatio, vědní oblasti „History“, nositel a poskytovatel Univerzita Karlova
 • 2017-2021: pracovník programu Progres Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa, nositel a poskytovatel Univerzita Karlova
 • 2017: spoluřešitel projektu Česko-německého fondu budoucnosti č. 4­17­7797 Thiddag: Říšský biskup a intelektuál / Thiddag: Reichsbischof und Intellektueller
 • 2015 řešitel programu Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů; Název: Inovace výuky předmětu Úvod do studia historie; Nositel: Univerzita Karlova; Poskytovatel: Univerzita Karlova (spoluřešitelé: doc. PhDr. Dana Picková, CSc., doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.)
 • 2012–2016: pracovník programu PRVOUK P12 – Historie v interdisciplinární perspektivě, Univerzita Karlova
 • 2009–2011: řešitel projektu Grantové agentury České republiky č. GP401/09/P128 (název projektu: „Právo exklusivity a možnosti ovlivnění papežských voleb“)
 • 2005–2011: pracovník Výzkumného záměru MSM 21620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
 • 2004–2005 spolupráce na výzkumném projektu Grantové agentury České republiky č. 409/04/1401 (název: Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let. Od utužování režimu k liberalizaci 1958–1963, hl. řešitel: doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)
 • 2002–2003: stipendium nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”
 • 2001–2002: spolupráce na výzkumném projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR RB 21/41/99 (název: Československý exil 1948–1989, hl. řešitel doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Suchánek Drahomír. In nomine Domini: papežské volby v období gregoriánské reformy. Praha: Karolinum, 2022. 468 str. ISBN 978-80-246-5264-1.
 • Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír – Tomíček, David a kol. Amicis omnia sunt communia: integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře. Praha: Karolinum, 2022. 326 str. ISBN 978-80-246-5353-2.
 • Suchánek, Drahomír – Drška, Václav. Církevní dějiny: Novověk. Praha: Grada, 2018. 504 str. ISBN 978-80-247-3720-1.
 • Suchánek, Drahomír – Drška, Václav. Církevní dějiny: Antika a středověk. Praha: Grada, 2013. 432 str. ISBN 978-80-247-3719-5.
 • Suchánek, Drahomír. Ius exclusivae: právo exklusivity při papežských volbách. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012. 270 str. ISBN 978-80-86493-32-9.
 • Horčička, Václav – Suchánek, Drahomír – Županič, Jan. Dějiny Lichtenštejnska. Praha: NLN, 2011. 232 str. ISBN 978-80-7422-111-8.
 • Suchánek, Drahomír. Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí (ediční řada Fontes, sv. 4). Praha: FF UK, 2011. 342 str. ISBN 978-80-7308-338-0.
 • Suchánek, Drahomír. Inventář pozůstalosti Adolfa Procházky. Životopis. Dokumenty (Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989, sv. 11). Brno: Stilus Press, 2008. 162 str. ISBN 978-80-87122-02-0.

Kapitoly v monografiích

 • Suchánek, Drahomír. Východofranská říše mez decentralizací a jednotou – příspěvek k integraci franského prostoru po vymření karolínské dynastie, in: Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír – Tomíček, David a kol. Amicis omnia sunt communia: integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře. Praha: Karolinum, 2022, s. 63–75. ISBN 9788024653532.
 • Drška, Václav – Suchánek, Drahomír. Říše za doby kněžny Ludmily: čas „nových“ králů, in: Jakub Izdný a kolektiv autorů. Ludmila: kněžna a světice. Praha: NLN, 2020, s. 226–247. ISBN 978-80-7422-764-6.
 • Suchánek, Drahomír. Církev doby Václava IV. – světla a stíny české církve na přelomu 14. a 15. století. In: Jiří Kuthan, Jakub Šenovský a kolektiv autorů. Václav IV.: římský a český král a počátky husitské revoluce. Praha: NLN, 2019, s. 175–187. ISBN 978-80-7422-722-6.
 • Suchánek, Drahomír. Gerbert z Aurillacu (kolem 950–1003): „papež čaroděj“ a idea obnovy římského impéria. In: Bárta, Miroslav, Kovář, Martin a kolektiv autorů. Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Acadmia, 2017, s. 147–165. ISBN 978-80-200-2716-0.
 • Suchánek, Drahomír. „Nostrum, nostrum est Romanum Imperium…“ Vztahy císařství a papežství v období vlády saské dynastie. In: Kovář, Martin, Drška, Václav a kolektiv autorů. Kapitoly z obecných dějin: Panu profesorovi s láskou… Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 21–40. ISBN 978-80-7308-521-6.
 • Suchánek, Drahomír. Die Reform der benediktinischen Reichsklöster im 11 Jahrhundert. In: Matějek, Marek, Bachhofer, Heidemarie a kolektiv autorů. Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart. St. Pölten: Diözesanarchiv, 2012, s. 92–111. ISBN 978-3-901863-41-7.
 • Suchánek, Drahomír. Reforma říšských benediktinských klášterů v 11. století. In: Matějek, Marek a kolektiv autorů. Benediktini ve středověku. Třebíč: Amaprint-Kerndl, 2011, s. 86–103. ISBN 978-80-87385-10-4.
 • Suchánek, Drahomír. Adolf Procházka. In: Marek, Pavel a kolektiv autorů. Jan Šrámek a jeho doba. Brno: CDK, 2011, s. 256–267. ISBN 978-80-7325-252-6.

Původní práce v odborných časopisech

 • Suchánek, Drahomír. Dekret In nomine Domini a role kardinálů při papežské volbě. Revue církevního práva 26 (2020), č. 80–3, s. 55–71. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, Drahomír. Papal Elections on the Eve of Issuance of the Papal Decree In nomine Domini – Historical Analysis of the Election of Popes Stephen IX and Nicholas II. West Bohemian Historical Review 10 (2020), č. 2, s. 143–166. ISSN 1804-5480.
 • Drška, Václav – Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír. Einleitung: Licht und Schatten des Frühmittelalters in Mitteleuropa. In: Drška, Václav – Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír (eds.). Thiddag: Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1/2019), s. 7–27. ISSN 0567-8293 / ISSN 2464-7055.
 • Suchánek, Drahomír. Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts. In: Drška, Václav – Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír (eds.). Thiddag: Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1/2019), s. 89–100. ISSN 0567-8293 / ISSN 2464-7055.
 • Suchánek, Drahomír. Řehole na rozcestí: církevně-historické perspektiv existence řeholního života ve 20. století. KUDĚJ – Časopis pro kulturní dějiny 19 (2018), č. 1, s. 1–12. ISSN 1211-8109.
 • Drška, Václav – Suchánek, Drahomír. Tridentský koncil a jeho reformní opatření – 1. část. Revue církevního práva 23 (2017), č. 68–3, s. 55–74. ISSN 1211-1635.
 • Drška, Václav – Suchánek, Drahomír. Tridentský koncil a jeho reformní opatření – 2. část. Revue církevního práva 23 (2017), č. 69–4, s. 73–91. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, Drahomír. Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády středověkého panovníka. Revue církevního práva 22 (2016), č. 65/3, s. 11–23. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, Drahomír. Zánik církevního státu. Historický obzor 25 (2014), č. 7/8, s. 146–153. ISSN 1210-6097.
 • Suchánek, Drahomír. The End of the Right of Exclusion. The Twentieth Century/Dvacáté století 5 (2013), č. 2, s. 127–137.
 • Suchánek, Drahomír. Mariano Rampolla del Tindaro – der exkludierte Papst. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 5 (2013), č. 2, s. 83–97. ISSN 1802-0364.
 • Suchánek, Drahomír. Historical and Legal Milestones of Medieval Papal Elections. West Bohemian Historical Review 2 (2012), č. 1, s. 27–40. ISSN 1804-5480.
 • Suchánek, Drahomír. Papal Designation. West Bohemian Historical Review 1 (2011), č. 2, s. 13–25. ISSN 1804-5480.
 • Suchánek, Drahomír. Papal elections and the Influence of Secular Authority. Part I – From the Beginning of Papal Elections to the End of the 9th Century. Prague Papers on History of International Relations 2 (2010), č. 2, s. 11–20. ISSN 1803-7356.
 • Suchánek, Drahomír. Die Wahl Pius XII. Prague Papers on History of International Relations 2 (2010), č. 1, s.  213–218. ISSN 1803-7356.
 • Suchánek, Drahomír. The Papal Conclave in 1903 and the Problem of Austrian Exclusivity. Prague Papers on History of International Relations 2009, s. 267–287. ISSN 1803-7356 / ISBN 978-80-7308-296-3.
 • Suchánek, Drahomír. Vláda žen. Autorita a postavení panovnic na počátku vrcholného středověku. In: Historický obzor 18 (2007), č. 1-2, s. 19–30. ISSN 1210-6097.
 • Suchánek, Drahomír. Autoritativní jednání středověkých vládců (příspěvek k problému legitimity výkonu vlády) (spoluautor Drška, Václav). In: Totalitarismus III: Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru. Budil, Ivo T. / Zíková, Tereza (edd.). Praha: Dryada, 2007, s. 20–31. ISBN 978-80-87025-15-4.
 • Suchánek, Drahomír. Počátky exilové politiky Československé strany lidové. Adolf Procházka, Adolf Klimek a boj o Šrámkovo nástupnictví (1948-1953). Soudobé dějiny 14 (2007), č. 4, s. 651–681. ISSN 1210-7050.
 • Suchánek, Drahomír. Vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí: příspěvek k dějinám znárodňování ve zdravotnictví. Dějiny věd a techniky 37 (2004), č. 4, s. 201–218. ISSN 0300-4414.
 • Suchánek, Drahomír. Katolická církev a „kulturní boj“. Teologie a společnost 1 (2003), č. 2, s. 3–8. ISSN 1214-0740.
 • Suchánek, Drahomír. Modus vivendi: diplomatická jednání mezi ČSR a Vatikánem. Revue církevního práva 8 (2002), č. 23/3, s. 205–224. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, Drahomír. Bismarckův „kulturní boj“: kořeny, příčiny, souvislosti. Historický obzor 11 (2000), č. 11/12, s. 248–258. ISSN 1210-6097.
Úvod > Ústav > Vyučující > Drahomír Suchánek