Marie Buňatová

Dr. phil. Mgr. Marie Buňatová

Funkce

 • členka semináře novověkých dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • hospodářské dějiny
 • obchod českých zemí v raném novověku (zejména zahraniční obchod a finančnictví v předbělohorském období)
 • dějiny Židů v českých zemích a střední Evropě (migrace, hospodářské, sociální a kulturní dějiny)

Zaměstnání

 • od 2022: odborná asistentka, Ústav světových dějin FF UK
 • od 2019: vědecká pracovnice Oddělení dějin raného novověku, Historický ústav AV ČR v.v.i.
 • 2021–2022: externí vyučující, Ústav světových dějin FF UK
 • 2016–2018: výzkumná pracovnice, vyučující, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice
 • 2017–2018: externí vyučující, Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2017–2019: výkonná redaktorka Českého časopisu historického, Historický ústav AV ČR v.v.i.

Vzdělání

 • 2003–2009: doktorské studium, Institut für Geschichte, Universität Wien, obor Historie
 • 1989–1997: magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Historie

Ocenění

 • 2019: Prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur, udělena Akademickou radou Akademie věd ČR v.v.i.

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2003–2009: Universität Wien, Institut für Geschichte (doktorské studium)
 • 2015: Český historický ústav v Římě (stáž v rozsahu 2 týdnů)

Granty a vědecké programy (hlavní řešitelka)

 • 2019–2024: Vědecký program Prémie Lumina queruntur: LQ300151901 Migrace a mobilita v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku (příjemce: Historický ústav AV ČR v. v. i.)
 • 2016–2018: GA ČR 16–09489S Zahraniční obchod mezi Prahou a Itálií v předbělohorské době (příjemce: Univerzita Pardubice)
 • 2010–2013: GAČR P405/10/2415 Přeshraniční obchodní kontakty a mobilita pražských křesťanských a židovských obchodníků v předbělohorském období (1575–1618) (příjemce Mgr. Marie Buňatová)

Granty mezinárodní a tuzemské (spoluřešitelka)

 • 2022–2024: GA22-11931S Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení „české války“ roku 1618) (hlavní příjemce: Univerzita Pardubice, spolupříjemce: Historický ústav AV ČR v. v. i.)
 • 2004–2005:  Projekt Geschäftsleben und Frauenrechte. Die wirtschaftliche, rechtliche und sozio-religiöse Lage jüdischer und christlicher Frauen in Österreich, Kroatien und der Tschechischen Republik /13. bis 16. Jh./ (příjemce: Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten, Rakousko)
 • 1999–2003: Projekt Bohemia, Moravia et Silesia Judaica, koordinátorka a spoluřešitelka projektu (příjemce. Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten, Rakousko).

Členství v odborných společnostech

 • Od 2019 členka redakčního kruhu Českého časopisu historického
 • Od roku 2014 členka Sdružení historiků ČR

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • Marie BUŇATOVÁ, Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1550–1620) [Silk, Glass and Spices: The Trade between Prague and Italy (1500–1620)], Praha 2019, 408 p. ISBN: 978-80-7422-697-7.
 • Marie BUŇATOVÁ, Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy [Prague Merchants on Journeys: Pre-White Mountain Prague and Central European Markets], Praha 2013, 352 p. ISBN: 978-80-87886-01-4.
 • Marie BUŇATOVÁ, Die Prager Juden in der Zeit vor der Schlacht am Weiβen Berg. Handel und Wirtschaftsgebaren der Prager Juden im Spiegel des Liber albus Judeorum 1577–1601, Kiel 2011; 2. přeprac. vydání Kiel 2016, 341 p. ISBN: 978-3-9812101-6-3; ISBN: 978-3-943025-29-3.

 

Kapitoly v kolektivních monografiích a studie (publikované zahraničí)

 • Marie BUŇATOVÁ, Der Handel der böhmischen Juden in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, in: Martha Keil – Peter Rauscher – Sabine Ullmann (eds.), Juden und Krieg in der Frühen Neuzeit. Akteure – Erfahrungen – Strukturwandel. Harrassowitz Verlag 2022 (= Forschungen zur Geschichte der Juden), s. 147–165.
 • Marie BUŇATOVÁ, Credit and finance in Rudolphine Prague, in: Pavla Slavíčková (ed.), A History of the Credit Market in Central Europe: The Middle Ages and Early Modern Period, Routledge 2021, pp. 142–152.
 • Marie BUŇATOVÁ, Jewish migration in Central Europe during the transition from the Middle Ages to the Early Modern Period, Comenius “The Journal of Euro-American Civilization”, Vol. 8, 2021, No. 1, pp. 9–24.
 • Marie BUŇATOVÁ, Die wirtschaftlichen Beziehungen Prager Juden zum Adels in den böhmischen Ländern an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: S. Hirbodian – T. Strezt (eds.), Juden und ländliche Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit (15.–17. Jahrhundert). Kontinuität und Krise, Inklusion und Exklusion in einer Zeit des Übergangs, Wiesbaden 2016, S. 33–49.
 • Marie BUŇATOVÁ, Die Handelsaktivitäten jüdischer Frauen in Prag und ihre soziale und rechtliche Stellung an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert, in: Martha Keil (ed.), Besitz, Geschäft und Frauenrechte. Jüdische und christliche Frauen in Dalmatien und Prag 1300–1600, Kiel 2011, S. 144–169.
 • Marie BUŇATOVÁ, Pražští židovští a křesťanští obchodníci na slezských a polských trzích v 16. století, in: Peter Kónya (ed.), Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí, Prešovská univerzita, Prešov 2013, s. 49–62.
 • Marie BUŇATOVÁ, Kreditwesen und Handel der Prager Juden im Spiegel des „Liber albus Judeorum“ 1577–1601, in: Mitchell Ash (ed.), Wissenschaft ist Jung II, Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit, Nr. 10, Heft 2, 2010, s. 6–19.
 • Marie BUŇATOVÁ, Die Nikolsburger Juden 1560–1620. Wirtschaftliche Prosperität unter adeligem Schutz, in: Sabine Hödl – Barbara Staudinger – Peter Rauscher (eds.), Hofjuden – Landjuden – Betteljuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit, Wien – Berlin 2004, s. 333–361.

Kapitoly v kolektivních monografiích a studie (publikované v České republice)

 • Marie BUŇATOVÁ, Jewish Goldsmiths in Early modern Prague: A paper on Immigrations, labour Mobility and socio-ekonomic Relations in 16th-Century Prague Jewish Society, Judaica Bohemiae 56-1, 2021, pp. 29–60.
 • Marie BUŇATOVÁ, Rykl Enochova Weiselova a její rodina. Příspěvek k dějinám židovské společnosti v předbělohorské Praze, in. Z. Hojda – J. Kahuda – Z. Kokošková, eds., Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, s. 217–225.
 • Marie BUŇATOVÁ, Nevěrný cukrář Jakub Manze. Studie k přistěhovalectví a každodennosti na Starém Městě pražském na přelomu 16. a 17. století, Pražský sborník historický 48, 2020, s. 59-101.
 • Marie BUŇATOVÁ, Trade contacts between Prague Jews and Northern Italy and their engagement in the Italian commodity trade in the 16th and early 17th centuries, Judaica Bohemiae 54-1, 2019, pp. 5–30.
 • Marie BUŇATOVÁ, Úvěr a finance v obchodní praxi. Evropa – české země – Praha: směry a perspektivy výzkumu, Český časopis historický 118, 2018, s. 787–821.
 • Marie BUŇATOVÁ, Podnikání žen v raně novověké Praze a jejich zapojení do obchodu s kramářským zbožím, Pražský sborník historický 46, 2018, s. 59–100.
 • Marie BUŇATOVÁ, Obchod s kořením a jižními plody v raně novověké Praze, in: B. Jedličková – M. Lenderová – M. Kouba – I. Říha (eds.), Krajina prostřených i prázdných stolů I. Evropská gastronomie v proměnách staletí, Univerzita Pardubice 2016, s. 65–78.
 • Marie BUŇATOVÁ, Obchod mezi Prahou a Norimberkem v první polovině 16. století, Český časopis historický 114, 2016, s. 652–676.
 • Marie BUŇATOVÁ, Židovské a křesťanské ekonomické elity v předbělohorské Praze (1577–1618), Documenta Pragensia 32-2, Praha 2013, s. 445–475.
 • Marie BUŇATOVÁ, Moravští Židé na krakovských trzích v době předbělohorské, in: Židé a Morava XIX, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2013, s. 7–23.
 • Marie BUŇATOVÁ, Commercial Relations between the Jews of Prague and Krakow in the Period before the Battle of White Mountain, Judaica Bohemiae 47-2, 2012, pp. 5–33.
 • Marie BUŇATOVÁ, Peněžní obchod pražských Židů v době předbělohorské, Theatrum historiae 6, 2010, s. 249–262.
 • Marie BUŇATOVÁ, Obchodní privilegium pro mikulovské a pohořelické Židy z roku 1569, in: Židé a Morava: sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 12. listopadu 2003, Kroměříž, 2004, s. 14–23.
Úvod > Ústav > Vyučující > Marie Buňatová