Prague Papers

Pague Papers on the History of International Relations (PPHIR)

vychází od roku 1997 jako ročenka Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 byla rozvinuta úspěšná spolupráce s Institutem pro východoevropské dějiny Fakulty historických a kulturních věd Vídeňské univerzity, která vedla k vyššímu počtu příspěvků, a proto v roce 2010 došlo k transformaci na odborný mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází dvakrát do roka a v němž jsou publikovány studie převážně k dějinám mezinárodních vztahů. V roce 2009 byl časopis zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice a je v databázi CEJSH.

Časopis byl v roce 2016 zařazen do databáze ERIH plus.

Archiv starších čísel naleznete zde

Pro více informací navštivte samostatné stránky časopisu.

Redakce

Šéfredaktoři:

Jan Županič

Arnold Suppan

Redaktoři:

Anna Rozsypal Pajerová

 

Vydavatel:

Vydavatelství FF UK,
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha

E-mail: books@ff.cuni.cz

Členové redakční rady:

Leopold Auer (Wien), Winfried Becker (Passau), Marie Bláhová (Praha), Franz Bosbach (Duisburg), Václav Bůžek (České Budějovice), Gabriele Clemens (Hamburg), Jaroslav Čechura (Praha), John R. Davis (Kingston upon Thames), Marcus A. Denzel (Leipzig), Anselm Doering-Manteuffel (Tübingen), Václav Drška (Praha), Ewald Frie (Tübingen), Radek Fukala (Ústí nad Labem), Reimer Hansen (Berlin), Arno Herzig (Hamburg), Hermann Joseph Hiery (Bayreuth), Wolfgang von Hippel (Mannheim), Václav Horčička (Praha), Rainer Hudeman (Saarbrücken), Ivan Jakubec (Praha), Drahomír Jančík (Praha), Zdeněk Jirásek (Opava), Thomas Kletečka (Wien), Dušan Kováč (Bratislava), Martin Kovář (Praha), Hans-Christof Kraus (Passau), Rudolf Kučera (Praha), Robert Kvaček (Praha), Igor Lukes (Boston), Jürgen Miethke (Heidelberg), Dagmar Moravcová (Praha), Daniel C. Narváez Torregrosa (Burgos), Martin Nejedlý (Praha), Lukáš Novotný (Plzeň), Josef Opatrný (Praha), Bianka Pietrow-Ennker (Konstanz), Volker Sellin (Heidelberg), José Manuel Serrano (Medellín), Aleš Skřivan, Sr. (Praha), Aleš Skřivan, Jr. (Praha), Arnold Suppan (Wien), František Stellner (Praha), Jiří Štaif (Praha), Miroslav Tejchman (Praha), Andrej Tóth (České Budějovice), Marko Trogrlić (Split), Marija Wakounig (Wien), Jan Wanner (Praha), Eike Wolgast (Heidelberg), Rudolf Žaček (Opava), Jan Županič (Praha)

Příjem příspěvků:

Redakce příjímá příspěvky k recenznímu řízení každý rok do konce června, a to v anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském jazyce. Za jazykovou a obsahovou stránku příspěvku odpovídá autor. Optimální rozsah studií je cca 25-35 normostran (1 800 úhozů včetně mezer na jedné straně). Články a recenze prosím posílejte zásadně na e-mailovou adresu redakce. Součástí dodaného článku musí být krátký anglický abstrakt a klíčová slova.

Průběh recenzního řízení:

Recenzní řízení je prováděno anonymně dvěma nezávislými odborníky. V případě, že oba příspěvek doporučí k tisku bez výhrad, je zařazen do tisku. Jestliže jeden nebo oba recenzenti zjistí v textu dílčí nedostatky, které podle jejich názoru brání otištění, je s nimi autor seznámen, aby mohl zajistit nápravu. Po jejím provedení musí příspěvek znovu projít recenzním řízením. V případě rozdílných názorů recenzentů je článek zaslán dalšímu odborníkovi k posouzení. Jestliže oba recenzenti vyjádří a zdůvodní stanovisko, že příslušný příspěvek kvalitou zcela neodpovídá nárokům kladeným na odborný text, je možnost otištění vyloučena. Konečné rozhodnutí o otištění všech příspěvků je v pravomoci šéfredaktora.

Aktuální informace a detailní pokyny viz též praguepapers.ff.cuni.cz

Kontakt:

Ústav světových dějin FF UK v Praze
místnost P206 (hlavni budova FF UK v Praze)
Nám. Jana Palacha 2
Praha 1, 116 38
Úvod > Věda a výzkum > Časopisy > Prague Papers