Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled
(celkem max.: 50 bodů)

Správné znění dle odborných požadavků je následující: „Celá přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, skládá zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

2. kolo – ústní část
1) české dějiny (max. 20 bodů)
2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů)
3) všeobecný kulturně–politický přehled (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o program (vše se předkládá k nahlédnutí). Případné seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.