Průběh přijímacího řízení

 

přijímací zkouška: jednokolová

popis přijímací zkoušky:

Ústní zkouška

  1. obecné dějiny (evropské i světové) (max. 40 bodů)
  2. specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 bodů)
  3. všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Seznam prostudované odborné literatury, případně seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Na seznamu literatury se doporučuje uvést alespoň deset titulů. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

Podmínky přijetí

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Poměr přijatých a přihlášených v předchozím akademickém roce: 30/41

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách oddělení přijímacího řízení FF UK.

S případnými dotazy se obracejte výhradně na příslušné garanty přijímacího řízení.

 

Garant přijímacího řízení oboru Historie – obecné dějiny (HOD):

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. | mikulas.pesta@ff.cuni.cz