TEMA

TEMA+ European Territories: Heritage and Development/ TEMA+ Territoires Européens: Patrimoine et Développement

Erasmus Mundus Joint Master Degree/Magisterský obor Erasmus Mundus

https://mastertema.eu/

TEMA+ European Territories – Heritage and Development je dvouletý (120 ECTS) dvojjazyčně (anglicky a francouzsky) vyučovaný, společně vedený magisterský obor, jehož nejlepší uchazeči se stávají držiteli prestižního stipendia Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD).

TEMA+ představuje studijní program zaměřený na problematiku kulturního dědictví a s ním související vývoj společnosti. Jedná se o unikátní program, který operuje na rozhraní vícero humanitních vědních disciplín jako je historie, archeologie, sociologie, etnologie, antropologie, muzeologie, urbánní studia a architektura. TEMA+  je orientován na výzkum i praxi. Více informací o studijním plánu a celkovém tematickém zaměření oboru naleznete na tomto odkazu.

Obor je koordinován univerzitou Eötvös Loránd v Budapešti (ELTE) a mobilita studentů je rozdělena mezi tuto univerzitu a další čtyři partnerské univerzity – École des Hautes en Sciences Sociales v Paříži (EHESS), Università degli Studi di Catania (UNICT), Univerzitu Karlovu (CUNI), a Université Laval v Québecu (UL). Konsorcium univerzit TEMA+ uděluje studentům dvojí či vícečetný diplom, přičemž je obor akreditován na národní úrovni v každé ze zemí, kde univerzity sídlí.

Absolventi programu TEMA+ získají potřebnou kvalifikaci, která jim umožní se uplatnit v profesích související s evropským kulturním dědictvím, dále v místní, regionální, národní a teritoriální administrativě, v oblasti urbánního plánování a ve výzkumných institucích zabývajících se kulturním dědictvím a identitou.

Podmínky & požadavky k přijímacímu řízení

  • Ukončené bakalářské studium nejpozději do září 2019 včetně
  • Výborné znalosti angličtiny (C1) + francouzštiny (nejméně B2 a více) nebo naopak
  • Projekt diplomní práce v souladu s tematickým zaměřením TEMA+

Student se k přijímacímu řízení přihlašuje odevzdáním kompletních podkladů dle seznamu na webových stránkách programu, elektronicky skrze online rozhraní, a také zasláním originálů na adresu sekretariátu v Budapešti.

Termín pro podání přihlášek pro studenty, kteří chtějí získat stipendium Erasmus Mundus:

23. února 2020.

Termín pro podání přihlášek pro studenty s jiným stipendiem či vlastními finančními zdroji

21. červen 2020.

Výběr studentů poté probíhá ve spolupráci všech univerzit konsorcia. Přijímací řízení je nezávislé na přijímacích předpisech Filozofické fakulty UK.

Rozhodnutí o přijetí závisí na pořadí přihlášených studentů, kteří splnili podmínky. Hodnocení studentů probíhá na základě kompletní přihlášky a skypového či telefonického interview (max 50 b.)

Kritéria hodnocení přihlášek:

  • Projekt budoucí diplomní práce – výzkumu
  • CV, výsledky dosavadního studia + motivace
  • Jazyky: Angličtina (min. B2) + Francouzština(min. B2), další jazyky výhodou
  • Doporučující dopisy

 

Školné, stipendia & samoplátci

Výše školného se liší dle země původu studenta.

3000 EUR ročně (tzv.Programme countries)

6000 EUR ročně (tzv. Partner countries)

Více informací o školném naleznete na webových stránkách programu.

Držitelé Erasmus Mundus stipendia (EMJMD) získají finanční prostředky, které pokryjí veškeré výdaje na studium po celou dobu jeho trvání (2 roky), zahrnující platbu školného, instalačních a cestovních výdajů, zdravotního pojištění a měsíčního stipendia pokrývající běžné výdaje.

Student, který nezíská Erasmus Mundus stipendium, či se přihlásí v termínech určených pro samoplátce (do 16. června 2019), může studium TEMA+ programu financovat za pomoci jiných finančních podpor a stipendií. Stručný přehled dalších možností financování naleznete zde.

 

Další informace &Kontakty

https://mastertema.eu/

 

Facebook

Twitter

Youtube

Sekretariát na ELTE, Budapešť

secretary@mastertema.eu (Ms. Lilla Zámbó)

TEMA+ tým na FF UK:

marie.hankova@ff.cuni.cz (administrativní koordinátorka)

martina.reiterova@ff.cuni.cz (administrativní a PR asistentka)

jaroslav.ira@ff.cuni.cz (vyučující)

luda.klusakova@ff.cuni.cz (vědecká koordinátorka)