Jan Zelenka

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.

Funkce

 • člen semináře středověkých dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • dějiny staršího středověku
 • lenní vztahy a problematika personálních vazeb
 • kulturní a sociální dějiny

Zaměstnání

 • 2006 – dosud Historický ústava AV ČR, v. v. i., vědecký pracovník
 • 2020 – dosud Ústav světových dějin FF UK, odborný asistent

Vzdělání

 • 2006–2013 doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Historické vědy
 • 2000–2006 magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Historické vědy

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2004–2005 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • 2006 Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Jan Zelenka, Vom Benefizial- zum Lehnswesen. Eine vergleichende Analyse sächsischer und böhmischer Quellen des 10. – 14. Jahrhunderts, Lit Verlag, Berlin 2019, ISBN: 3643142811, 978-3643142818.
 • Jan Zelenka, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu, Nakladatelství Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha 2015, ISBN 978-80-7286-264-1.
 • Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kol., Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha: Historický ústav – Nakladatelství lidové noviny 2019 ISBN 978-80-7286-333-4.
 • Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Historický ústav, 2014. ISBN 978-80-7422-276-4; ISBN 978-80-7286-230-6.
 • Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády přemyslovců. Praha: Historický ústav, 2011, ISBN: 9788072861828.

Studie

 • Jan Zelenka, Dítě a dětství v koronerových svitcích. Příspěvek ke každodennímu životu středověkých dětí ve měst a na venkově, ČČH 114/3 (2016), s. 587- 613.
 • Jan Zelenka, Vlastnictví a svoboda. In: Historiografické a historické problémy středověku. Dvořáčková-Malá, D, Zelenka, J., Šimůnek, R. (edd.), Praha: Historický ústav, 2016, s. 82-90.
 • Jan Zelenka, Žena a léno. Podoby lenního institutu v diplomatických pramenech, In: Ženy a děti ve dvorské společnosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 2015, s. 109-117.
 • Jan Zelenka, Přemyslovský dvůr ve světle pramenů a historiografie. In: Curia regis, curia reginalis; dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej – stan badań i postulaty badawcze. Czwojdrak, B., Januszak-Sieradzka, A. (edd.), Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2014, s. 37-56.

 

 

 

 • Dana Dvořáčká-Malá, Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters, Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.
 • Jan Zelenka, Přemyslovci a Piastovci – rivalové, přibuzní, spojenci? Obraz přemyslovsko-piastovského soužití v narativních pramenech do roku 1278, in: Historia u Piastów, Piastowie w historii, Bogusław Czechowicz (ed.), Brzeg 2009, s. 65-76.
 • Jan Zelenka, Vazal nebo přítel? Význam rituálu homagia ve vztahu mezi českým knížetem Soběslavem I. a císařem Lotharem III., In: „Medievista a prameny – teorie a praxe“. Sborník z druhého polsko-českého fóra doktorandů konaného v Hnězdně 26. – 28. 9. 2007, Poznań 2009, s. 61-71.
 • Jan Zelenka, Sic sapiens imperator coniurationem rebellium repressit. Fridrich Barbarossa a české knížectví v optice procesu s vévodou Jindřichem Lvem, MHB 11, Praha 2007, s. 39-77.
 • Jan Zelenka, Vývoj přemyslovského dvora do 12. století, in: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura středověké společnosti, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 11-38.
 • Jan Zelenka, Kosmas, Mnich sázavský, Jarloch a 70. léta 12. století, In: Michal Mašek, Petr Sommer, Josef Žemlička a kolektiv, Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu, Praha 2009, s. 50-68.
 • Jan Zelenka, „… huius sedis a dextris sit imperatoris“. Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku, In: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční den na středověkých dvorech, Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, s. 56-70.
Úvod > Ústav > Vyučující > Jan Zelenka