Drahomír Suchánek

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Post

 • Assistant Professor
 • Study Official of doctoral studies

Contact

 

Research Interests

 • general history of the Middle Ages,  history of medieval church, relations between secular and spiritual power, papal election, medieval papacy, Ottonian empire

Academic Posts

 • 2016 – present: Senior Lecturer, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Arts, University West Bohemia
 • 2010 – present: Senior Lecturer, Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University

Education

 • 2006–2010: Catholic Theological Faculty, Charles University, Postgraduate Programme in Catholic Theology, Department of Pastoral Theology and Law Sciences (attained degree: Doctor of Theology – Th.D.)
 • 2008: State Rigorous Exam, Catholic Theological Faculty, Charles University (attained degree: Licentiate of Theology – LTh)
 • 2002–2005: Faculty of Arts, Charles University, Postgraduate Programme in Middle Age History, Institute of World History (attained degree: Doctor of Philosophy – PhD)
 • 2000–2001: Universität Bayreuth, Germany, Socrates Exchange Program
 • 1997–2001: Faculty of Arts, Charles University, Graduate Programme in History (attained degree: Master – Mgr.)
 • 1990–1998: Catholic Theological Faculty, Charles University, Graduate Programme in Catholic Theology (attained degree: Master – Mgr.)

Fellowships

 • October 2011: Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
 • November 2009: Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
 • November 2003: Universität Wien, Austria
 • March 2003–April 2003: Universität Konstanz, Germany

International conferences and Invited Speaker Lectures

 • Suchánek, D., Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts, in: Thiddag. Intelektuál a říšský biskup: říšská církev a střední Evropa = Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof: Reichskirche und Mitteleuropa, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 3–4 October 2017
 • Suchánek, D., Recepce římského práva a jeho vliv na utváření gregoriánské reform (Reception of Roman Law and its influence on the formation of the Gregorian reform), in: Římské právo a křesťanství (Roman Law and Christianity), Faculty of Law, University West Bohemia, Pilsen, 26–27 May 2017
 • Suchánek, D., Mezi modernizací a konzervativismem – nelehký pontifikát papeže Pia IX. (Between modernization and conservatism – difficult pontificate of Pius IX), in: Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu (Modernization of the Church from the Abolition of the Jesuit Order to Second Vatican Council), Faculty of Arts, University of Ostrava, Plumlov, 19–20 May 2016
 • Suchánek., D. Papsttum im Mittelalter, Lehrstuhl für Mitellalters, Universität Passau, Germany, 24 November 2015.
 • Suchánek, D., Powstanie i rozwój Państwa Kościelnego w średniowieczu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland, 6 November 2014
 • Suchánek, D., Reforma říšských benediktinských klášterů v 11. století (The reform of the imperial Benedictine monasteries in the 11th century), in: “… ut sciat, ad quod ingreditur” 1101–2011, Westmoravian College Třebíč, 15–16 September 2011
 • Suchánek, D., Wahl Pius XII., in: “Unruhige” dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg, Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 14 May 2010
 • Suchánek, D., Kancléř Metternich a rakouské intervence do papežských voleb (Chancellor Metternich and Austrian intervention in the papal elections), in: Metternich a jeho doba (Metternich and his time), Faculty of Philosophy and Arts, University West Bohemia, Pilsen, 23–24 April 2009
 • Suchánek, D., Ludwig Wahrmund a církevní a právní dějiny (Ludwig Wahrmund and Church and Legal History), in: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii (Church of the 19th and 20th centuries in the Slovak and Czech historiography), Catholic University of Ružomberok, Slovakia, 22–23 April 2009
 • Suchánek, D., Ohlasy a vlivy bojů o investituru v českém prostředí (The Receptions and Influences of Investiture Controversy in Czech Background), in: Kościoł w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Gniezno, Poland, 21–24 September 2006
 • Suchánek, D. – Paleček, P., Transforming the National Health Care after WWII: Czechoslovak Case, in: Fifth European Social Science History Conference, Humbolt-Universität Berlin, Germany, 24–27 March 2004

Research Grants

 •  2012–2016: Co-researcher of the project PRVOUK P12 – History in an Interdisciplinary Perspective, Charles University
 • 2009–2011: Grant of The Czech Science Foundation GP401/09/P128 (project title: The right of exclusion and the possibilities to influence of papal elections)
 • 2005–2011: Co-researcher of the Research project MSM 21620827 The Czech lands in the middle of Europe in the past and today
 • 2004–2005: Cooperation on a research project The Czech Science Foundation 409/04/1401 (project title: Communist Czechoslovakia at the turn of the 1950s and 1960s. From consolidation to liberalization, 1958–1963, main solver: doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)
 • 2002–2003: Scholarship of the Hlávka foundation
 • 2001–2002: cooperation on a research project of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic RB 21/41/99 (project title: Czechoslovak exile 1948–1989, main solver doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)

Main Publications

 Monographs

 • Suchánek, D. – Drška, V., Církevní dějiny I: Antika a středověk [Church history: Antiquity and Middle Ages].  Praha: Grada, 2013. 432 pages. ISBN 978-80-247-3719-5.
 • Suchánek, D. Ius exclusivae: právo exklusivity při papežských volbách [Ius exclusivae: The Right of Exclusion in the Papal Election]. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012. 270 pages. ISBN 978-80-86493-32-9.
 • Horčička, V. – Suchánek, D. – Županič, J. Dějiny Lichtenštejnska [History of Liechtenstein]. Praha: NLN, 2011. 232 pages. ISBN 978-80-7422-111-8.
 • Suchánek, D. Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí [Imperium et sacerdotium: the imperial church at the turn of the 11th and 12 centuries]. Praha: Fontes, Faculty of Arts, Charles University, 2011, 342 pages. ISBN 978-80-7308-338-0.
 • Suchánek, D. Inventář pozůstalosti Adolfa Procházky. Životopis. Dokumenty [The Inventory of Adolf Procházka. Biography. Documents]. Brno: Stilus Press, 2008. 162 pages. ISBN 978-80-87122-02-0.

Chapters in monographs

 • Suchánek, D. Církev doby Václava IV. – světla a stíny české církve na přelomu 14. a 15. století, in: Kuthan, J. – Šenovský, J. a kolektiv autorů. Václav IV.: římský a český král a počátky husitské revoluce. Praha: NLN, 2019, s. 175-187. ISBN 978-80-7422-722-6.
 • Suchánek, D., Gerbert z Aurillacu (kolem 950–1003): „papež čaroděj“ a idea obnovy římského impéria, in: Bárta, M. – Kovář, M. a kolektiv autorů. Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia, 2017, s. 147–165. ISBN 978-80-200-2716-0.
 • Suchánek, D., „Nostrum, nostrum est Romanum Imperium…“ Vztahy císařství a papežství v období vlády saské dynastie, in: Kovář, M. – Drška, V. (eds.). Kapitoly z obecných dějin: Panu profesorovi s láskou… Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 21–40. ISBN 978-80-7308-521-6.
 • Suchánek, D., Die Reform der benediktinischen Reichsklöster im 11 Jahrhundert, in: Matějek, M. – Bachhofer, H. (eds.). Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart. St. Pölten: Diözesanarchiv, 2012, s. 92–111. ISBN 978-3-901863-41-7.
 • Suchánek, D., Adolf Procházka, in: Marek, P. a kolektiv (eds.). Jan Šrámek a jeho doba. Brno: CDK, 2011, s. 256–267. ISBN 978-80-7325-252-6.

Studies in peer-reviewed journals

 • Suchánek, D. Dekret In nomine Domini a role kardinálů při papežské volbě. Revue církevního práva, roč. 26, č. 80–3, 2020, s. 55–71. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, D. Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts, in: Drška, V. – Izdný, J. – Suchánek, D. (eds.). Thiddag: Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, č. 1, 2019), s. 77-86. ISSN 0567-8293 / ISSN 2464-7055.
 • Suchánek, D. Řehole na rozcestí: církevně-historické perspektiv existence řeholního života ve 20. století. KUDĚJ – Časopis pro kulturní dějiny, roč. 19, č. 1, 2018, s. 1–12. ISSN 1211-8109.
 • Drška, V. – Suchánek, D. Tridentský koncil a jeho reformní opatření. Revue církevního práva, č. 68–3, 2017, s. 55–74. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, D. The End of the Right of Exclusion. The Twentieth Century/Dvacáté století, Vol. 5, No. 2, 2013, pp. 127–137. ISSN 1803-750X.
 • Suchánek, D. Historical and Legal Milestones of Medieval Papal Elections. West Bohemian Historical Review, Vol. 2, No. 1, 2012, pp. 27–40. ISSN 1804-5480.
 • Suchánek, D. Mariano Rampolla del Tindaro – der exkludierte Papst. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, č. 2, 2013, s. 83–97. ISSN 1802-0364.
 • Suchánek, D. Papal elections and the Influence of Secular Authority. From the Beginning of Papal Elections to the End of the 9th Century. Prague Papers on History of International Relations, Vol. 2, No. 2, 2010, pp. 11–20. ISSN 1803-7356.
 • Suchánek, D. Počátky exilové politiky Československé strany lidové. Adolf Procházka, Adolf Klimek a boj o Šrámkovo nástupnictví (1948–1953). Soudobé dějiny, roč. 14, č. 4, 2007, s. 651–681. ISSN 1210-7050.
Úvod > Institute > People > Drahomír Suchánek