Jan Zelenka

Contact

 

Main fields of study

 • history of the Early and High Middle Ages with a focus on the Central European area
 • feudal relationship and feudal society, the issue of interpersonal ties
 • courtly society, everyday life and the history of mentalities in medieval society

Employment in the completed field

 • Since 2006 Department of Medieval History, Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic
 • Since 2020 Institute of Global History, Faculty of Arts of Charles University

Education and academic qualification

 • 2000 – 2006  Faculty of Arts of Charles University in PragueMajor: Historical Sciences, Specialization: Earlier Czech History
 • 2006 – 2013 Faculty of Arts of Charles University in Prague, Doctoral study
 • 1 Sept. 2004 – 31 Mar. 2005  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Semester-long study of history
 • 1 – 31 March 2006 Otto-Friedrich- Universität Bamberg, Study stay

Selected list of publications

 Monographs

 •  Jan Zelenka, Vom Benefizial- zum Lehnswesen. Eine vergleichende Analyse sächsischer und böhmischer Quellen des 10. – 14. Jahrhunderts, Lit Verlag, Berlin 2019, ISBN: 3643142811, 978-3643142818.
 • Jan Zelenka, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu, Nakladatelství Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha 2015, ISBN 978-80-7286-264-1.
 • Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kol., Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha: Historický ústav – Nakladatelství lidové noviny 2019 ISBN 978-80-7286-333-4.
 • Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Historický ústav, 2014. ISBN 978-80-7422-276-4; ISBN 978-80-7286-230-6.
 • Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády přemyslovců. Praha: Historický ústav, 2011, ISBN: 9788072861828.

Selection of the recent journal articles and collective monographs chapters

 • Jan Zelenka, Dítě a dětství v koronerových svitcích. Příspěvek ke každodennímu životu středověkých dětí ve měst a na venkově, ČČH 114/3 (2016), s. 587- 613.
 • Jan Zelenka, Vlastnictví a svoboda. In: Historiografické a historické problémy středověku. Dvořáčková-Malá, D, Zelenka, J., Šimůnek, R. (edd.), Praha: Historický ústav, 2016, s. 82-90.
 • Jan Zelenka, Žena a léno. Podoby lenního institutu v diplomatických pramenech, In: Ženy a děti ve dvorské společnosti. Praha: Historický ústav AV ČR, 2015, s. 109-117.
 • Jan Zelenka, Přemyslovský dvůr ve světle pramenů a historiografie. In: Curia regis, curia reginalis; dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej – stan badań i postulaty badawcze. Czwojdrak, B., Januszak-Sieradzka, A. (edd.), Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2014, s. 37-56.
 • Dana Dvořáčká-Malá, Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters, Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.
 • Jan Zelenka, Přemyslovci a Piastovci – rivalové, přibuzní, spojenci? Obraz přemyslovsko-piastovského soužití v narativních pramenech do roku 1278, in: Historia u Piastów, Piastowie w historii, Bogusław Czechowicz (ed.), Brzeg 2009, s. 65-76.
 • Jan Zelenka, Vazal nebo přítel? Význam rituálu homagia ve vztahu mezi českým knížetem Soběslavem I. a císařem Lotharem III., In: „Medievista a prameny – teorie a praxe“. Sborník z druhého polsko-českého fóra doktorandů konaného v Hnězdně 26. – 28. 9. 2007, Poznań 2009, s. 61-71.
 • Jan Zelenka, Sic sapiens imperator coniurationem rebellium repressit. Fridrich Barbarossa a české knížectví v optice procesu s vévodou Jindřichem Lvem, MHB 11, Praha 2007, s. 39-77.
 • Jan Zelenka, Vývoj přemyslovského dvora do 12. století, in: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura středověké společnosti, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 11-38.
 • Jan Zelenka, Kosmas, Mnich sázavský, Jarloch a 70. léta 12. století, In: Michal Mašek, Petr Sommer, Josef Žemlička a kolektiv, Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu, Praha 2009, s. 50-68.
 • Jan Zelenka, „… huius sedis a dextris sit imperatoris“. Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku, In: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční den na středověkých dvorech, Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, s. 56-70.

 

Úvod > Institute > People > Jan Zelenka