Charakteristika oboru

Navazující magisterský studijní obor nahrazuje (společně s dvěma dalšími navazujícími magisterskými studijními obory: Historie – české dějiny v evropském kontextuHistorie – hospodářské a sociální dějiny) stávající jednotný jednooborový navazující magisterský studijní obor Historie, platnost jejíž akreditace skončila v roce 2012. Rozčlenění studijního oboru v navazujícím magisterském stupni studia na tři samostatné studijní obory reaguje jednak na důslednou aplikaci boloňského procesu v praxi a jednak na širokou škálu nabízených užších specializací v rámci obecných (světových), českých a hospodářských a sociálních dějin, jejichž zabudování do společného studijního plánu pod jednotným názvem Historie není již možné ani z technických, ani z formálních důvodů. Rozčlenění oboru historie v navazujícím magisterském studiu na tři samostatné větve odráží rovněž skutečnost existence tří samostatných historických fakultních pracovišť – Ústavu světových dějinÚstavu českých dějin a Ústavu hospodářských a sociálních dějin s vyhraněnými badatelskými profilacemi.

Navazující magisterský studijní obor Historie – obecné dějiny je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností k samostatné badatelské práci v oboru historie, a to primárně v rámci specializace na obecné dějiny. Studijní obor významně prohloubí studentovy znalosti obecných dějin od raného středověku do současnosti. Ve svém tématickém pojetí se soustřeďuje na výklad a interpretaci středověkých, novověkých, nejnovějších (ve všech třech případech především, avšak nikoli výhradně evropských), obecných a komparativních a iberoamerických dějin s přihlédnutím k obecnému vývojovému kontextu. Z metodologického a metodického hlediska je při studiu uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají současným výsledkům poznání i badatelskému profilu osobností, jež předmět vyučují, a které představují dnes takřka úplný rejstřík metodik užívaných v české historické vědě. Také z tohoto důvodu je ve studijním plánu kladen značný důraz – vedle konkrétní badatelské kvalifikovanosti, realizované prostřednictvím studijní specializace v jednotlivých seminářích a k nim se vážících dalších předmětů – na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů. Studijní plán je rozčleněn do 5 modulů, ze kterých si student vybere jeden.

Předpokladem pro studium navazujícího magisterského studijního Historie – obecné dějiny bude absolvování bakalářského studia zejména oboru historie či oboru příbuzného, a to především ve studijním programu Historické vědy. Uchazeč by měl prokázat schopnosti odpovídající základům vědecké práce, počínaje heuristickými dovednostmi a návyky a konče relevantními kritickými schopnostmi, jimž dnešní historické vědy poznávají historickou a sociální skutečnost. Sem patří zejména schopnost kriticky pracovat s prameny a sekundární literaturou a dalšími zdroji informací, samostatně rozpoznávat, formulovat a řešit badatelské problémy odpovídající bakalářskému studiu a nárokům navazujícího magisterského studia.

Cíle studijního oboru

Cílem studia je především prohloubit schopnosti vědecké práce studentů, včetně jejich relevantních aplikací v obecné kulturní sféře s důrazem na obecné dějiny. Nedílnou součástí studia je výchova k vědomí kulturní role historie ve společnosti prosycené minulostí jakožto součásti přítomnosti (historická kultura). Samozřejmým aspektem navazujícího magisterského studia historie je studentova příprava k možnému pokračování studia v doktorském studijním programu. Dosahování potřebných znalostí a dovedností je realizováno prostřednictvím společného oborového základu a specializovaného studia odpovídajícího zvolené diplomové (v případě jednooborového studia) či závěrečné seminární práce (v případě dvouoborového studia).

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Historie – obecné dějiny získal komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji především evropské a americké společnosti, prohloubené o studium v jednom z nabízených modulů (dějiny středověku [civilizace a kultura středověké Evropy], dějiny novověku [se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů], dějiny nejnovější doby [se zaměřením na dějiny Evropy], obecné a komparativní dějiny či dějiny Latinské Ameriky). Absolvent je vybaven potřebnými faktografickými, metodologickými a metodickými znalostmi a dovednostmi (včetně schopnosti elektronického získávání informací) k tomu, aby mohl samostatně a na základě historicky relevantních argumentů interpretovat historické dění, kriticky interpretovat historické prameny a literaturu a samostatně zpracovávat a řešit vědecké problémy. Tyto dovednosti a znalosti dále rozvíjí – směrem k tvůrčímu vědeckému bádání – stejnojmenný doktorský studijní program.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Historie – obecné dějiny je připraven k vykonávání všech profesí vyžadujících vysokoškolské vzdělání historického anebo příbuzného zaměření. Vedle vědeckých pracovišť, jakými jsou vědecké ústavy, archivy, muzea, se může uplatnit i v široké škále kulturních institucí (sdělovací prostředky, nakladatelství), dále v institucích státní správy, politického života.

Prezentace HOD 2018