V Nakladatelství Karolinum vyšel Úvod do studia historie. Napsal ho František Stellner a kolektiv.

Kniha předkládá vhled do vybraných problémů reflektujících současný stav především české a euroatlantické historiografie 21. století. Je určena zájemcům o historii a všem, kteří se chtějí naučit psát odborný text. Seznámí se v ní s celou škálou teoretických a metodologických možností, jak uchopit určité historické téma, dostane se jim základního poučení, jak se cestou dalšího studia detailněji připravit na psaní seminárních, kvalifikačních a odborných prací. Kniha zprostředkovává vstupní orientační informace o nesmírně komplikovaných tématech, jako je definice historie, filozofie dějin, úkol či užitečnost historie, vztah historie k jiným vědním oborům, vývoj dějin, periodizace historie, územní a tematické členění historie, spleť mnoha podoborů, mezioborová spolupráce a dynamicky se vyvíjející teorie, metodologie a metody. Kniha se mimo jiné věnuje biografické, komparativní, geografické, ikonografické, strukturální, narativní metodě, metodám kvantitativního a kvalitativního výzkumu, sociologickým metodám, metodám historické antropologie, kulturních, hospodářských, sociálních dějin, stejně jako paměťovým studiím, mikrohistorii, diskurzivní analýze, genderové analýze, historickému materialismu a postmoderně. Detailně se zabývá historickou metodou a strukturou odborného textu. Přináší také konkrétní návody na postup historického výzkumu, jak formulovat badatelský problém, jak pracovat s prameny a dalšími zdroji, databázemi, elektronickými informačními zdroji, citačními manažery, jak zpracovat bibliografickou rešerši, poznámkový aparát, anotaci, výpisky, nebo jak prezentovat. Stranou zájmu nezůstala ani témata jako etika vědecké práce, nakladatelská činnost, popularizace a populární kultura, komunikace ve vědě, výzkum a studium v zahraničí.

Úvod > Nástěnka > V Nakladatelství Karolinum vyšel Úvod do studia historie. Napsal ho František Stellner a kolektiv.