Průběh přijímacího řízení

Vstupní požadavky doktorského studijního programu Historie/obecné dějiny

Uchazeč musí být absolventem magisterského studia. Musí být schopen samostatně a kriticky zkoumat minulost, mít komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti, musí umět pracovat s vydanými i nevydanými prameny, aplikovat kritický přístup k odborné literatuře, být schopen provádět základní výzkum i teoretická zobecnění a uplatnit tvořivé myšlení při hodnocení historických faktů a procesů.

Základním požadavkem jsou uchazečovy výrazné předpoklady pro vědeckou práci, vlastní odborná vyhraněnost a dobrá orientace v odborné literatuře. Výhodou je publikační činnost. Při přijímacím pohovoru uchazeč seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným vývojem, s obory předchozího studia, s odbornou praxí a publikační činností v oboru.

Při přijímací zkoušce je požadováno předložení projektu budoucí doktorské disertační práce. Projekt disertační práce obsahuje určení tématu v rovině časové, místní a problémové, uvedení důležitosti a užitečnosti zvoleného tématu, předpokládaný rozsah, směr, postup a časový plán výzkumu. Dále zde bude uvedeno, zda uchazeč

v zamýšlené disertační práci zpracuje zcela nové poznatky a problémy, nebo půjde o nové řešení tak či onak zpracovaných problémů a úseků. O projektu se vede odborný rozhovor, v němž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru, ale i znalosti vztahující se k připravovanému tématu disertační práce.

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Průběh přijímacího řízení