Call for papers: medievistická konference Místa setkávání: prostor a jeho narativy

Interdisciplinární konference Místa setkávání: prostor a jeho narativy organizovaná doktorandy z Ústavu světových dějin, semináře středověku, k problematice a vnímání míst setkávání v narativu středověkých dějin. Značná rozsáhlost a mnohovstevnatost pojmu místa setkávání zabezpečí účastníkům široké pole badání a množství příležitostí k aplikaci interdisciplinárního přístupu. Prostor pro výzkum se proto otevírá nejen pro historiky, ale i pro široké spektrum badatelů z oblasti humanitních
a společenskovědních oborů (sociologie, antropologie, práva, literárně-vědních oborů nebo filozofi atd). Pestrost metodologických přístupů, které se mohou vztahovat k vnímání míst setkávání, ať už v rovině společenských vrstev (panovnický dvůr, církev, měšťanstvo atd.), konkrétních prostorů (doma v kruhu rodiny, anebo v rámci
uzavřených skupin, jako byly cechy, nebo ve velkých různorodých skupinách na výročních trzích, popravách atd.), tak také v rovině spirituálního, nebo politicko-vojenského přesvědčení účastníků setkávání (poutě, vojenská tažení atd.), nabízejí bádání jak z hlediska politických, církevních či hospodářských dějin, tak z pohledu vědeckého bádání v oblasti reality každodennosti a jejího vnímání.

Konference si klade za cíl především nastolení následujících otázek:

Která místa lze vnímat jako místa setkávání v narativu středověkých a raně novověkých dějin? Jak se proměňovalo jejich vnímání, a co bylo příčinou těchto změn? Jaký měla místa setkávání vliv na změny ve společnosti (např. v kontextu veřejných poprav, soudů, shromažďování okolo potulných kazatelů atd.)? Je v případě setkávání možné pozorovat kontinuitu, nebo se místa měnila v závislosti na společenských změnách? Jaký vliv měla shromáždění na veřejný prostor, měnil se jejich status? Formovala jednotlivá místa setkávání názory, víru a světonázor aktérů? Pokud ano, jakým způsobem? Jaký vliv na ně měli společenští aktéři a jak na ně nahlíželi? Hrálo
v prožívání těchto míst zásadnější roli společenské postavení, pohlaví nebo věk? Jak byla místa setkávání zobrazována a vnímána později?

Časové omezení:

Středověk až raný novověk

Vítány budou především příspěvky z oblastí vnímání míst setkávání v čase a prostoru na konkrétních případech a jejich narativy, jejich proměna v čase, pohled
společnosti na ně a kulturní odlišnosti, jejich společenský význam a církevní rámec, interdisciplinární pohledy v kontextu historického bádání, vyobrazení a představy míst
setkávání v umění a kultuře, prožitek míst setkávání, interpretační roviny a proměny, rituály a místa paměti, koncepty a interpretace.

Délka příspěvků:

20 minut, následná diskuze 15 minut

Určeno pro:

Studenty doktorského studia a vědecké pracovníky.

Termín odevzdání příspěvku:

Do 28. února 2021 (téma a krátká anotace v rozmezí 900–1800 znaků včetně mezer)

Kontakt:

mista.setkavani@ff.cuni.cz

Termín a místo konání:

27.května 2021,budova Filozofické fakulty UK, Náměstí Jana Palacha, místnost č. 200

V případě nemožnosti prezenčního konání konference, bude uskutečněna ve stejném termínu v online prostředí MS Teams.

Verze v PDF

Úvod > Konference a workshopy > Call for papers: medievistická konference Místa setkávání: prostor a jeho narativy