Výběrová řízení na stipendijní pobyty v rámci Erasmus+

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2020/21.Výběrové řízení proběhne v pátek 18. září 2020 v 10:30 v místnosti 302b. Tištěné přihlášky je možné odevzdat do středy 16. září 2020 na sekretariátu ÚSD či ÚČD.

  1. Tištěná přihláška obsahuje:

Základní údaje:

Jméno a příjmení:

Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři university v pořadí preference):

Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):

Studijní profil:

Studijní obor, specializace:

Ústav a seminář (u navaz. mgr.):

Ročník:

Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:

Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):

Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce). Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek, pramenů a metod zpracování, neměl by svým rozsahem přesáhnout jednu s. textu (počítačovou). Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na příslušné univerzitě.

  1. Elektronická přihláška

Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS+ V RÁMCI HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ

Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů historie a archivnictví na FF UK.

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce. Programu se může zúčastnit pouze student, splňující následující kvalifikační podmínky:

  • je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
  • je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.
  • podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může vyjet nejpozději v šestém roce studia.

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ

Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici studentům jiných oborů FF UK. Podmínkou je předchozí souhlas vlastního oborového koordinátora. Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují právo rozhodnout o možnosti tyto kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku.

Úvod > Erasmus > Výběrová řízení na stipendijní pobyty v rámci Erasmus+