Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 / Job offer from 24 April 2019

English see below

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent 
Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na dějiny novověku západní a jižní Evropy v 16. – 19. století 
Úvazek: 0,5

Popis pozice:

 • výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia
 • výzkum v oboru uchazečovy specializace
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce
 • organizační a administrativní práce spojené s výkonem pracovní činnosti
 • vedení studentských prací a projektů

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru historie
 • znalost minimálně dvou světových jazyků (angličtiny a dále francouzštiny a/nebo španělštiny, němčiny a italštiny)
 • schopnost učit minimálně v jednom světovém jazyce (anglický, francouzský či německý jazyk)
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky:  31. května 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz
  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.Job title: Assistant Professor
Field and specialization: General and World Modern History (History of 16th-19th Century) with specialization on the history of Western and Southern Europe
Part-time position (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. level courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • PhD in history
 • adequate teaching experience
 • excellent knowledge of minimally two world languages (English and/or French, Spanish, Italian, German)
 • ability to teach in at least one world language (English, French, or German)
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: October 1, 2019
Application deadline: May 31, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.
Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 / Job offer from 24 April 2019