Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Publikační činnost

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

 

1. Vědecké monografie:

1. Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do  vzniku císařství. AUP, FP Studia historica 11, Ústí nad Labem 2011, 270 stran, ISBN978-80-7414-255-0

2. Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, Veduta České Budějovice 2011, 454 stran, ISBN 978-80-86829-65-4.

 

3. Původní práce v odborných časopisech:

1. Idea universalismu - osud Svaté říše římské?: Historický obzor 3 (1992), s. 338-347

2. Národní integrace středověké Francie I. Lidé a země  - skutečnost a ideál: Historický obzor 4 (1993) s. 146-152.

3. Národní integrace středověké Francie II. Král a poddaní  - tradice a mýtus: Historický obzor 4 (1993) s. 227-233.

4. Verdunské dělení a franská tradice: Historický obzor 7  (1996), s. 5-13

5. Poslední císař středověku: Historický obzor 7 (1996), s. 146-152

6. Die Teilungen des fränkischen Reiches und der Beginn des politischen Systems Westeuropas: Prague  Papers on History of International Relations 1 (1997), s.5-29.

7. Unitas imperiii und das Teilungsprinzip in der Zeit vor und nach der Kaisekrönung Karls des Großen: Prague  Papers on History of International Relations 2 (1998), Part I., s. 7-21.

8. Zum Charakter des Friedensplans des böhmischen Königs Georg von Podiebrad: Prague Papers on History of international Relations, Praha  3 (1999), s. 5-20.

9. 511: Erfolg oder Krise des fränkischen Königreiches?: Prague Papers on History of international Relations, 4 (2000), s. 5-14.

10. Divisio legitima. K stabilizaci „dílčích“ království franské říše ve druhé polovině 6. století. In: Średnjowjicze polskie i powszechne, 2, Katowice 2002 (Prace Naukove Uniwersytetu Ślaskiego v Katowicach), ISBN 83-226-1156-0. s. 15-50

11. Das fränkische bellum civile – Entstehung der Reichstriade: Prague Papers on History of international Relations, 6 (2002), s. 5-40

12. Collatio episcoporum – Krieg mit Chlodwig oder den Franken?, in: Prague Papers on the History of International Relations 11 (2007), s. 9-20.

13. La Bourgogne entre la politique dynastique des Francs et Byzance. Quelques remarques à propos de l’influence du regum Burgundiae sur la création de l’État mérovingien: Prague Papers on the History of International Relations 12 (2008), s. 9-16

14. Le Baptême de Clovis:imitatio imperii? La stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises au tournant de l’Antiquité et du Moyen Âge: Prague Papers on History of international Relations, 13 (2009), s. 9-28

15. Imitatio imperii et imperium christianum dans la stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises à la charnière des Ve et VIe siècles: ÖT KONTINENS, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, ELTE, BUDAPEST, 2011, s. 11-24

16. La Bourgogne et la diplomatie des Luxembourgluxembourgeoise  à la fin du règne de Charles IV: Prague Papers on History of international Relations 14 (2010), s. 11-19

 

4. Různé závažné práce:

a. příspěvky do sborníků:

1. Král a „odboj“ ve franské říši. In: Pocta prof. Dr. Janu Kuklíkovi k 60. narozeninám, Praha: Karolinum 2000. ISBN 80-246-0141-9. s. 27-44

2. Les rois faitnéants – reges qui potestatem non habent? K některým aspektům „krize“ pozdně meroveovského království. In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae, Phil. et Hist. 1 – 2003. Studia Historica LV, Praha: Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0833-2. s. 165-178

3. Karlova závěť a Česká koruna.  možnostem diachronní komparace. In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník prací k 60. narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha: Casablanca 2006, ISBN 80-903756-1-8. s. 65-78

4. „Reges criniti?“ Význam královské moci  Meroveovců v představách franské kroniky Řehoře z Tours. In: Lesk panovnického majestátu ve středověku. Pocta PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, ed. Lenka Bobková a Mlada Holá, Paseka, Praha/Litomyšl: Paseka 2005, ISBN 80-7185-773-4. s. 309-318

5. Decretio Childeberti  a nástupnictví ve franské říši ve druhé polovině 6. století, in: Z pomocných věd historických XVI. Inter laurum et olivam AUC – Philosophica et Historica 1-2. 2002, Praha: Karolinum 2007, s. 797-804

6. Autoritativní jednání středověkých vládců (příspěvek k problému legitimity výkonu vlády) In: Totalitartismus 3, Plzeň: Západočeská univerzita 2007, ISBN 978-80-87025-15-4. s. 20-31 (spoluautor)

7. Regum Burgundionum a franská říše. K zániku burgundského království a jeho začlenění říše Meroveovců In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám, prof. JanaKuklíka, edd. Jiří Hasil, Milan Hrdlička, Praha: Karolinum 2011, ISBN 978-80-246-1925-5, s. 211-218 (v tisku)

b. Encyklopedie, slovníky, příručky a překlady:

1. Encyklopedie osobností Evropy, Praha: Nakladatelský dům OP 1993. ISBN 80-85841-00-2 (spoluautor)

2. Jean-Baptiste Duroselle, Evropa a Evropané, Praha: Fortuna Print 2002, ISBN 80-7321-022-3.  s. 81-135 (překlad)

c. texty monografické povahy:

1. Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha: Epocha 1996, ISBN 80-903129-0-5. 87 s.

 

5. Učební texty:

1. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha: ISE 1994. ISBN 80-8524-15-79. 217 s.(spoluautor)

2. Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha: ISE 1995.  ISBN 80-85241-87-0. 205 s.(spoluautor)

3. Dějiny středověké Evropy, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2004, ISBN 80-86493-11-3. 364 s. (spoluautor)

4. Dějepis 7, Praha: Scientia, Praha 2007, ISBN 80-7183-271-5, 179 s. (spoluautor)

 

6. Přednášky „invited speaker“:

Die Burgundentradition und das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.-15. Jh.

(Universität Wien)

Problém historické paměti: Burgundsko a nomen Burgundiae ve středověku

(Katolicka univerzita Lublin)

Franská společnost a její elity (500-800)

(Katolická univerzita Lublin)

 

9. Habilitační práce:

Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice: Veduta 2011, ISBN 978-80-86829-65-4, 410 s. (v tisku)

 

10. Disertační a rigorózní práce

Divisiones regni Francorum. Jejich podíl na formování politické tradice meroveovské šlechty, Praha 2001, 224 s.

 

11. Abstrakta se sjezdů a sympozií:

Fidelis memoria. Od upamiętnienia do źródła historycznego Jugowice, 13-15 kwietnia 2011 (Univerzita Wroclav): „Nomen Burgundiae jako místo paměti“

 

12. Seznam absolvovaných stáží:

1993/94:

Universität Mannheim

XI.-I., 3 měsíce (stipendium DAAD)

2004:

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

11.10.-17.10., 7 dní

Freie Universität Berlin

26.01-08.02., 14 dní

Universität Wien

22.03.-28.03., 7 dní

2005

Universität Konstanz

28.8.-11.9. 2005

2006

Universität Bayreuth

03.07.-07.07., 7 dní

Freie Universität Berlin

13.2-26.2., 14 dní

Universität Konstanz

22.8.-10.9., 20 dní

2007

Freie Universität Berlin

12.03.-24.03, 14 dní

2008

Freie Universität Berlin

04.02-20.2., 14 dní

2009

Freie Universität Berlin

09.02.-22.02., 14 dní

2010

Freie Universität Berlin

01.2.-14.02., 14 dní

Uvedený přehled zachycuje pouze pobyty, k nimž jsem byl schopen vyhledat přesné záznamy o délce jejich trvání a datech jejich uskutečnění. Mimo to jsem od roku 1991 pravidelně absolvoval studijní pobyty v knihovnách a archivech univerzit v Pasově, Saarbrückenu (Universität des Saarlandes), Hamburku, Berlíně (Freie Universität, Humboldt-Universität zu Berlin). Celkem se jedná o asi 30 pobytů v délce trvání 2-3 týdny.

 

13. Účast na řešení grantů:

Central-European Connection of Diplomatic Relations between George of Poděbrady with Emperor  Frederick III

Research Support Scheme Central European University 1996-1999

řešitel projektu

 

VZ MSM 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin.

2001-2004

spoluřešitel

 

VZ MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes.

2005-dosud

spoluřešitel 

 

 

14. Ostatní publikace:

1. Vznik „národních monarchií“ v západní Evropě: Historický obzor 1 (1990/91), s. 99-124, 154-157.

2. Na cestě k nové Evropě I. Germáni - dědicové odkazu či  nositelé nového poslání?: Historický obzor 2 (1991) s. 8-12.

3. Na cestě k nové Evropě II. Frankové: Historický obzor 2 (1991), s. 52-57.

4. Anglo-francouzský konflikt a evropská politika ve 12.  století I-III: Královské expanze: boj o Normandii, Historický obzor 5 (1994), s. 54-57. Anjouovské imperium nebo dvě království?: Historický obzor 5 (1994), s. 77-80. Bitva u Bouvines - mezník evropských dějin: Historický obzor 5 (1994) s. 98-101

5. Konec nezkrotné Akvitánky: Eleonora Akvitánská a Jindřich II. Plantagenet. In: Tajemství slavných I, Praha: Akropolis 1999, ISBN 978-80-7304-112-0. s. 44-53

6. Svár franských královen: Fredegunda a Brunhilda. In: Tajemství slavných II, Praha: Akropolis 2009, ISBN 978-80-7304-113-7, s. 31-44

7. Hrabě-intelektuál: Tomáš Akvinský. In: Tajemství slavných II, Praha: Akropolis 2009, ISBN 978-80-7304-113-7. s. 45-54

8. Tvůrce oslnivého triumfu: Bonifác VIII. In: Tajemství slavných II, Praha: Akropolis 2009, ISBN 978-80-7304-113-7. s. 55-68

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014