Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Doporučená literatura k přijímacímu řízení na bakalářský obor Historie - Evropská studia (HES)

Binková, S., Čas zámořských objevů, Praha 2008

Drška, V., Zikmund Lucemburský: liška na trůně, Praha 1996

Drška, V. – Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004

Durman, K., Popely ještě žhavé I-II, Praha 2004 a 2009

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998

Ferguson, N., Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha 2007

Fiala, P. – Pitrová, M., Evropská unie, Brno 2003

Figes, O., Natašin tanec. Kulturní historie Ruska, Praha 2004

Gaddis, J. L., Studená válka, Praha 2006

Haffner, S., Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933, Praha 2002

Horčička, V., Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918, Praha 2005

Horčička, V., Vztahy Rakouska-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války, Praha 2007

Judd, D., Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1996

Klusáková, L., Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003

Klusáková, L. – Teulières, L., Frontiers and identities: cities in regions and nation, Pisa 2008

Kovář, M.., Anglie posledních Stuartovců, 1658-1714, Praha 1998

Kovář, M. – Horčička, V., Dějiny evropské integrace I-II, Praha 2005-2006

Kovář, M., Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001

Kovář, M. – Tumis, S., Zrození velmoci. Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové velmoci (1603-1746), Praha 2007

Křivský, P. – Skřivan, A., Moře, objevy, staletí, Praha 1980

Křivský, P. – Skřivan, A., Do nitra kontinentů, Praha 1987

Křivský, P. – Skřivan, A., Století odchází, Praha 2005

Kubiš, K., The Times o dění v Polsku v letech 1944-1948, Praha 1984

Kvaček, R., Historie jednoho roku, Praha 1976

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1966

Le Goff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999

Luňák, P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997

MacKenney, R., Evropa šestnáctého století, Praha 2001

Mundy, J. H., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008

Mackenney, R., Evropa šestnáctého století, Praha 2001

Munck, T., Evropa sedmnáctého století, Praha 2002

Moravcová, D. a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994

Nálevka, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I-II, Praha 2000

Opatrný, J., Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000

Opatrný, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

Pelikán, J., Jugoslávie a Pražské jaro, Praha 2009

Pelikán, J., Dějiny Srbska, Praha 2005

Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku : příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15.a 16. století, Praha 2002

Seibt, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000

Schultz, U., Ludvík XIV. a jeho doba: vládce z Versailles, Praha, Plzeň 2008

Suchánek, D., Vláda žen: autorita a postavení panovnic na počátku vrcholného středověku, in: Historický obzor, roč. 18, č. 1/2, 2007, s. 19-30

Skřivan, A., Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

Skřivan, A., Císařská politika, Praha 1996

Soukup, J. – Tumis, S., Cambridgeští špioni v čase studií: příspěvek k výzkumu britského appeasementu ve třicátých letech 20. století, in: Svoboda, M. (ed.), Svět historie-historikův svět: sborník profesoru Robertu Kvačkovi, s. 113-134, Liberec 2007

Stellner, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

Stellner, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

Stellner, F., Poslední německý císař: z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

Tindall, G. B. - Shi, D. E., Dějiny Spojených států amerických, Praha 1996

Valkoun, J., Dobytí Súdánu v letech 1896-1898, in: Historický obzor, roč. 18, 11/12, 2007, s. 242-252

Vojtěchovský, O., Aktivizace jugoslávských informbyrovců v Československu v důsledku krize roku 1968, in: Vlček, R. – Hladký, L. (eds), Miroslavu Šestákovi a Miroslavu Tejchmanovi k sedmdesátinám, s. 149-165, Praha 2007

Županič, J., Nová šlechta rakouského císařství, Praha 2006

Županič, J., Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války, Praha 2006

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014