Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Průběh přímacího řízení do bakalářského studijního oboru Historie - Evropská studia (HES)

a) Písemná zkouška

Konkrétní obsah písemné zkoušky:

  1. Evropské dějiny od raného středověku do současnosti (v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva)
  2. Kulturní dějiny (v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva)
  3. test obecných studijních předpokladů (např. pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové dovednosti)

Jedná se o písemný test. Uchazeč vybírá ze čtyř možností správnou odpověď na příslušnou otázku. Z nabízených variant je vždy správná pouze jediná odpověď (za každou správně zodpovězenou otázku je jeden bod). Zvolenou variantu vyplní uchazeč podle instrukcí do formuláře, který dostane k dispozici. Test je hodnocen maximálně padesáti body, zisk alespoň 25 bodů je nutným předpokladem pro postup do druhého kola, tj. k ústní části přijímací zkoušky.

b) Ústní zkouška

Konkrétní obsah ústní zkoušky:

  1. Rozprava vycházející ze seznamu prostudované odborné literatury
  2. Rozprava nad konkrétním tématem, zvoleným uchazečem
  3. Rozprava, jejímž cílem je zjistit hlubší zájem uchazeče o obor

Ve druhém kole tříčlenná komise pedagogů prověřuje úroveň znalostí, způsob verbálního vyjadřování a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. historie Evropy. Jedná se o ústní zkoušku – rozpravu na základě seznamu vlastní odborné a populárně vědní četby (knihy i časopisecké články a studie) uchazeče, který by měl prokázat jeho hlubší zájem o historii Evropy (například dějinné údobí, dílčí téma, osobnosti) s přihlédnutím k jeho případné účasti v SOČ či publikační činnosti. Předpokládá se, že uchazeč předloží vlastní písemné projevy (SOČ, seminární práce, publikační činnost – články, recenze ap.) a další materiály, které dokazují uchazečův zájem o obor.

Otázky kladené v pohovoru vycházejí z předloženého seznamu četby. Ten by měl obsahovat úplné bibliografické údaje: příjmení a jméno autora, název díla, místo a rok vydání, u časopiseckých studií název časopisu, ročník, rok vydání, (případně číslo) a stránky.
Příklady:

Durman, K., Kreml a dvojí krize roku 1956, in: Historický obzor 11, 2000, č. 1-2, s. 23-31.

Klápště, J., Historie vyšitá vítězi od Hastingsu, in: Dějiny a současnost 17, 1995, č. 6, s. 5-10.

Opatrný, J., Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha 2002.

Předkládaný seznam prostudované literatury je dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium historie Evropy. Seznam beletrie (historických románů) většinou není třeba předkládat. Pokud tak uchazeč přesto učiní, měl by ho rozhodně oddělit od ostatní četby. Do seznamu literatury dále není třeba uvádět díla týkající se antického a prehistorického období. Tyto disciplíny mají samostatné studijní programy a nejsou předmětem studia na oboru Historie – evropská studia. Komise proto k takto orientovanému zájmu nepřihlíží.
Ústní zkouška je hodnocena maximálně padesáti body.

Shrnutí

Nejvyšší možný počet dosažených bodů (z písemné a ústní části) je tedy 100. Pokud bude stanoven limit pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude o něm uchazeč informován. O přijetí rozhoduje celkové umístění podle počtu dosažených bodů na daném oboru nebo kombinaci.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014