Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Průběh přímacího řízení do bakalářského studijního oboru Historie (HS)

HISTORIE
forma a typ studia:
prezenční bakalářské

kombinovatelnost:

jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi
dvouoborovými obory bakalářského studia s výjimkou oboru Historie – Evropská studia

požadavky studia oboru:
Studium oboru historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích.

přijímací zkouška: dvoukolová


předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled

2. kolo – ústní část
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled

další požadavky:

seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 

Podrobnější informace k ústnímu kolu přijímacího řízení

V druhém kole tříčlenná komise pedagogů prověřuje úroveň znalostí, způsob verbálního vyjadřování a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. historie. Jedná se o ústní zkoušku na základě seznamu vlastní odborné a populárně vědní četby (knihy i časopisecké články a studie) uchazeče, který by měl prokázat jeho hlubší zájem o historii (např. dějinné údobí, dílčí téma, osobnosti) s přihlédnutím k jeho případné účasti v SOČ či publikační činnosti. Předpokládá se, že uchazeč předloží vlastní písemné projevy (SOČ, seminární práce, publikační činnost - články, recenze ap.) a další materiály, které dokazují uchazečův zájem o obor.

Otázky kladené v pohovoru vycházejí převážně z předloženého seznamu četby. Ten by měl obsahovat úplné bibliografické údaje: příjmení a jméno autora, název díla, místo a rok vydání, u časopiseckých studií název časopisu, ročník, rok vydání, (případně číslo) a stránky. Příklad:

DURMAN, Karel, Kreml a dvojí krize roku 1956, in: Historický obzor 11, 2000, č. 1-2, s. 23-31.

KLÁPŠTĚ, Jan, Historie vyšitá vítězi od Hastingsu, in: Dějiny a současnost 17, 1995, č. 6, s. 5-10.

OPATRNÝ, Josef, Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha 2002.

TAPIÉ, Victor-Lucien, Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, Praha 1997.

Předkládaný seznam prostudované literatury je dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium historie. Seznam beletrie (historických románů) většinou není třeba předkládat. Pokud tak uchazeč přesto učiní, měl by ho rozhodně oddělit od ostatní četby. Do seznamu literatury dále není třeba uvádět díla týkající se antického a prehistorického období. Tyto disciplíny mají samostatné studijní programy a nejsou předmětem studia na oboru historie. Komise proto k takto orientovanému zájmu nepřihlíží.

Ústní zkouška je hodnocena maximálně padesáti body. Nejvyšší možný počet dosažených bodů je tedy 100. Pokud bude stanoven limit pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude o něm uchazeč informován. O přijetí rozhoduje celkové umístění podle počtu dosažených bodů na daném oboru nebo kombinaci.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014