Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Publikační činnost

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.


Monografie

1) SOUKUP, Jaromír, Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011, ISBN 978-80-7308-365-6.

 

Kapitoly v monografiích:

1) SOUKUP, Jaromír, “Hacia el Oeste”: la República checa en su camino hacia la Unión Europea, in: José Manuel Serrano (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín, Siglo del Hombre, 2013, ISBN: 978-958-8783-19-2, s. 47-66.

2) SOUKUP, Jaromír, Una relación desigual. Relaciones checo-soviéticas en la época de la Guerra Fría, in: José Manuel Serrano (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín, Siglo del Hombre, 2013, ISBN: 978-958-8783-19-2, s. 91-106.

3) SOUKUP, Jaromír – TUMIS, Stanislav, Der Traum vom „neuen Jerusalem“ – Beveridges Bericht und Pläne über den Nachkriegswiederaufbau Großbritanniens, in: STELLNER, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, s. 83-97, ISBN 978-3-631-63701-2.

4) SOUKUP, Jaromír, „Klidné časy na Rýně?“ Život britských vojáků v Kolínské zóně v letech 1918-1926, in: ČECHUROVÁ, Jana – ANDRŠ Pavel – VELEK, Luboš a kol., Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Nakladatelství Lidové noviny a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012, s. 314-322, IBSN 978-80-7422-172-9 (NLN), IBSN 978-80-7308-419-6 (FF UK).

5) KOVÁŘ, Martin – SOUKUP, Jaromír, The „Czechoslovak Year“ of 1938 - Myths and Reality. Contribution to the Analysis and Interpretation of the Politics of Appeasement, the Munich Crisis and its Consequences, in: Stellner, František a kol., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Praha 2010, s. 169-177, ISBN 978-80-245-1672-1.

 

Původní odborné práce:

1) KOVÁŘ, Martin – SOUKUP, Jaromír, How to Kill Heydrich. Some Remarks to the Czechoslovak Contribution to the Defeat of Nazi Germany in the World War II on the Big Screen, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 2, č. 2, 2010, s. 107-123, ISSN 1803-750X.

2) SOUKUP, Jaromír – TUMIS, Stanislav, K některým aspektům současných trendů zkoumání britského sociálního státu, in: Stellner, František – Soběhart, Radek, Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, Praha 2009, s. 81-84, ISBN 978-80-245-1630-1.

3) SOUKUP, Jaromír, The Smeets Case. A Contribution to the Analysis of the Separatist Movement in the British Zone of Occupation in Rhineland and Problems in British-French Relations (1919-1923), in: The Twentieth Century – Dvacáté století, ročník 1, 2009, číslo 2, s. 69-77, ISSN 1803-750X.

4) SOUKUP, Jaromír, Synové svobody: bojovníci za svobodu nebo předchůdce moderních „teroristů“?, in: Kovář, Martin (ed.), Velká Británie a svět v 18.-20. století. Soubor vědeckých statí, MUP, Praha 2008, s. 101-116, ISBN 978-80-86855-41-7.

5) SOUKUP, Jaromír, The Entente Powers and the Rhineland Question in the Armistice Period and during the Paris Peace Conference of 1919, in: Prague Papers on the History of International Relations 10, Prague and Vienna 2007, s. 227-240, ISBN 978-80-7308-208-6.

6) SOUKUP, Jaromír, Attitude of British Political Elites towards France and Germany during the Ruhr Crisis, in: Prague Papers on the History of International Relations 10, Prague and Vienna 2007, s. 495-499, ISBN 978-80-7308-208-6.

7) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Sir Oswald Mosley a neúspěšný projekt britského fašistického státu ve třicátých letech 20. století, in: Budil, Ivo T., Zíková, Tereza (ed.), Totalitarismus 3. Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru, Plzeň 2007, s. 53-62, ISBN 978-80-87025-15-4.

8) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939-1951, in: Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta Oeconomica Pragensia. Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, roč. 15, č. 7, 2007, s. 257-271, ISSN 0572-3043.

9) SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav: Cambridgeští špioni v čase studií. Příspěvek k výzkumu britského appeasementu ve třicátých letech 20. století, in: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 113-134, ISBN 978-80-7372-214-2.

10) SOUKUP, Jaromír, Idea sociálního státu a cesta k jeho vzniku ve Velké Británii v letech 1939-1945, in: Kovář, Martin, Soukup, Jaromír, Tumis, Stanislav, Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-60. letech 20. století. Příspěvek k politickým, sociálním a hospodářským dějinám Velké Británie po roce 1945, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 3, 2006, s. 227-244, ISBN 978-80-7308-163-6.

11) SOUKUP, Jaromír: Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765-1766), in: Historický obzor, ročník 17, číslo 7-8, červenec – srpen 2006, s. 160-172, ISSN 1210-6097.

12) SOUKUP, Jaromír: Počátky okupace Porýní. Britská okupační zóna v Kolíně nad Rýnem a jeho okolí v letech 1918-1919. (Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů po první světové válce a k příčinám politiky appeasementu), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 2, 2005, s. 113-144, ISBN 80-7308-132-6.

 
 

Skripta a příručky:

01) KOVÁŘ, Martin a kolektiv, „Jak na EU?“ aneb Příručka o Evropské unii pro pedagogy na středních školách, Praha 2006 (spoluautor)

02) STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha 2006, ISBN 80-245-1141-X. (spoluautor)

Překlady:

01) SOUKUP, Jaromír: Peter Neville, Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, nakladatelství Víkend, Praha 2008, 296 stran (člen překladatelského kolektivu), ISBN 978-80-86891-98-9.

02) SOUKUP, Jaromír: Nigel Thomas, Krunoslav Mikulan, Válka v Jugoslávii. Bosna, Kosovo a Makedonie 1992-2001, Praha: Grada 2008, (společně se S. Tumisem a J. Rákosníkem), ISBN978-80-247-2375-4.

03) SOUKUP, Jaromír: Ros Horton, Sally Simmons, Ženy, které změnily svět, Praha: Víkend 2007, (člen překladatelského kolektivu), ISBN 978-80-86891-73-6.

04) SOUKUP, Jaromír: W. B. Marsh a Bruce Carrick, 365 velkých příběhů z dějin, Praha: Víkend 2006, (člen překladatelského kolektivu), ISBN 80-86891-46-1

 

Populárně vědecké práce:

01) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Britský štát blahobytu. K dejinám Veľkej Británie v rokoch 1945-1951, in: História. Revue o dejinách spoločnosti, ročník 8, číslo 1, január-február 2008, s. 17-21, ISSN 977-1335-83100-3)

02) SOUKUP, Jaromír: Oběť viktoriánské morálky? Soudní proces s Oscarem Wildem (1895), in: Divadelní noviny, č. 13, 2006, s. 10.

03) SOUKUP, Jaromír, Swingující Londýn. Jak se město nad Temží bavilo v polovině šedesátých let, in: Dějiny a současnost, ročník 32, 2010, číslo 2, s. 38-40, ISSN 0418-5129.

 

Přednáška typu „invited speaker“:

01) SOUKUP, Jaromír, Relaciones checoslovaco-soviéticas entre los años 1945y 1989, in: Relaciones internacionales, seguridad y defensa en la era post guerra fría, 30. května-1. června 2012, Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie (11 stran rkp.)

02) SOUKUP, Jaromír, Hanzelka and Zikmund in the documentary: the tool of the communist propaganda?, in: II semana hispano-checa de cine, 14. dubna 2011, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante (12 stran rkp.)

 

Vystoupení na konferencích, sympóziích a kolokviích:

01) SOUKUP, Jaromír, Europa en el Siglo XX: Contexto histórico, v rámci projektu Docente Internacional en el Aula de Clase, Faculdad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá (Kolumbie), 5.-6. června 2012.

02) SOUKUP, Jaromír, Londýn očima Otakara Odložilíka. Český pohled na život v britské metropoli mezi dvěma světovými válkami, in: Konference „Anglie jaká je...“ Obraz ostrovního státu nejen z kontinentální perspektivy v 19. a ve 20. století, 25. 3. 2011, Katedra anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (9 stran rkp.)

03) SOUKUP, Jaromír, „Afrika snů a skutečnosti“Černý kontinent v dokumentárním filmu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, in: Mezinárodní sympózium Film a dějiny – Dějiny ve filmu, 29. 4. 2010, Ústav světových dějin, Středisko iberoamerických studií, Ústav slavistických a východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, (10 stran rkp.)

04) SOUKUP, Jaromír, Changing Attitudes between the British Occupation Army in the Cologne Zone and the Germans in 1918-1926, in: Mezinárodní kolokvium The World after the Great War, 22. května 2009, Ústav světových dějin Filozofické fakulty v Praze, (11 stran rkp.).

05) SOUKUP, Jaromír, Synové svobody: bojovníci za svobodu nebo předchůdce moderních „teroristů“?, in: Konference Velká Británie a svět v 18.-20. století, 18. prosince 2008, Metropolitní univerzita Praha a Ústav světových dějin Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, (10 stran rkp.).

06) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír: The „Czechoslovak Year“ of 1938. The Myths and Reality, in: Mezinárodní konference Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968 – Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848-1918-1938-1948-1968, Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; Praha – Kongresové centrum ČNB – 20.-21. listopadu 2008, (15 stran rkp.).

07) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, The Edwardian Appeasement – Myth or Reality?, in: Mezinárodní kolokvium Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 16. květen 2008 (9 stran rkp.).

08) SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav, Současné trendy zkoumání britského sociálního státu, in: Konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, 9. listopadu 2007; (7 stran rkp.).

09) SOUKUP, Jaromír: Realita versus fikce. Velké indické povstání na stránkách anglické krásné literatury, in: Mezinárodní vědecké sympozium „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily, Historický ústav AV ČR a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 29. 5. – 1. 6. 2007 (11 stran rkp.).

10) SOUKUP, Jaromír: British Political Elites’ Attitude towards France and Germany during the Ruhr Crisis, in: Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 18. 5. 2007.

11) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Sir Oswald Mosley a neúspěšný projekt britského fašistického státu ve třicátých letech 20. století, in: Interdisciplinární sympozium „Totalitarismus III – Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru“, Katedra antropologie FF ZČU Plzeň, 11. 5. 2007 (15 stran rkp.).

12) SOUKUP, Jaromír: Idea sociálního státu ve Velké Británii a cesta k  jeho vzniku za druhé světové války, in: Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století, kolokvium, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, 13. 11. 2006 (10 stran rkp.).

13) SOUKUP, Jaromír: Tři britské pohledy na počátky okupace Porýní. K hledání příčin britské politiky appeasementu ve dvacátých letech 20. století, in: Druhé kolokvium k dějinám Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1. března 2006 (nevydaný příspěvek, 10 stran rkp.).

14) SOUKUP, Jaromír: Velká Británie a její impérium po Sedmileté válce (případ Kanady), in: První kolokvium k dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 3. března 2005 (nevydaný příspěvek, 7 stran rkp.).

 

Recenze a zprávy:

01) SOUKUP, Jaromír: Dinesh D’Souza, Ronald Reagan. Jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem, Brno 2004, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 1, 2004, s. 401-403, ISBN 80-7308-094-X.

02) SOUKUP, Jaromír: R. J. Q. Adams, Bonar Law, London 1999, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 2, 2005, s. 377-379, ISBN 80-7308-132-6.

03) SOUKUP, Jaromír: Ian Kershaw, Making Friends with Hitler, Lord Londonderry and Britain’s Road to War, London 2004, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 2, 2005, s. 379-380, ISBN 80-7308-132-6.

04) SOUKUP, Jaromír: David Kynaston, Austerity Britain 1945-51, London 2007, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 3, 2006, s. 373-374, ISBN 978-80-7308-163-6.

05) SOUKUP, Jaromír, KODET, Roman: Aleš Skřivan, Pád Nipponu, Praha 2006, in: Prague Papers on the History of International Relations 10, Prague and Vienna 2007, s. 519-520, ISBN 978-80-7308-208-6.

06) SOUKUP, Jaromír: Christine C. Nicholls, Red Strangers. The White Tribe of Kenya, London 2005, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 1, č. 1, 2009, s. 203-205, ISSN 1803-750X

07) SOUKUP, Jaromír, A View of the Second World War from South America, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, ročník 1, 2009, číslo 2, s. 177-178, ISSN 1803-750X.

08) SOUKUP, Jaromír, Britské „černobílé“ desetiletí. David Kynaston, Family Britain 1951-57, London – Berlin – New York 2009, s. 231-232, ISSN 1803-750X.

 

 

Studijní a přednáškové pobyty v zahraničí

2011

01) Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante (VZ)

02) The National Archives, London – Kew (VZ)

 

2010

01) Universität Wien (MV)

02) Universität Bayreuth (MV)

03) Universität Passau (MV)

04) The National Archives, London – Kew; LSE Archives – London (VZ)

 

2009

01) Universität Wien (MV)

02) Corporación Universitaria Remington, Medellín (VZ)

03) Universität Passau (MV)

04) Cambridge University*

05) Freie Universität, Berlin*

06) The National Archives, London – Kew; British Library, London (VZ)

 

2008

01) Universität Wien (MV)

02) Universität Bayreuth (MV)

03) Universität Passau (MV)

04) The National Archives, London – Kew; British Library, London (VZ)

 

2007

01) Universität Wien (MV)

02) The National Archives, London – Kew; British Library, London (VZ)

03) Universität Passau (MV)

 

2006

01) Freie Universität, Berlin (MV)

02) The National Archives, London – Kew; British Library, London (VZ)

03) The National Archives, London – Kew; British Library, London (SV)

04) Universität Bayreuth (MV)

 

2005

01) British Library, London (VZ)

 

* Pobyty realizované prostřednictvím NF VŠE

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014