Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Publikační činnost

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.


Monografie

1) SOUKUP, Jaromír, Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011, ISBN 978-80-7308-365-6.

 

Kapitoly v monografiích:

1) SOUKUP, Jaromír, “Hacia el Oeste”: la República checa en su camino hacia la Unión Europea, in: José Manuel Serrano (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín, Siglo del Hombre, 2013, ISBN: 978-958-8783-19-2, s. 47-66.

2) SOUKUP, Jaromír, Una relación desigual. Relaciones checo-soviéticas en la época de la Guerra Fría, in: José Manuel Serrano (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín, Siglo del Hombre, 2013, ISBN: 978-958-8783-19-2, s. 91-106.

3) SOUKUP, Jaromír – TUMIS, Stanislav, Der Traum vom „neuen Jerusalem“ – Beveridges Bericht und Pläne über den Nachkriegswiederaufbau Großbritanniens, in: STELLNER, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, s. 83-97, ISBN 978-3-631-63701-2.

4) SOUKUP, Jaromír, „Klidné časy na Rýně?“ Život britských vojáků v Kolínské zóně v letech 1918-1926, in: ČECHUROVÁ, Jana – ANDRŠ Pavel – VELEK, Luboš a kol., Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Nakladatelství Lidové noviny a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012, s. 314-322, IBSN 978-80-7422-172-9 (NLN), IBSN 978-80-7308-419-6 (FF UK).

5) KOVÁŘ, Martin – SOUKUP, Jaromír, The „Czechoslovak Year“ of 1938 - Myths and Reality. Contribution to the Analysis and Interpretation of the Politics of Appeasement, the Munich Crisis and its Consequences, in: Stellner, František a kol., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Praha 2010, s. 169-177, ISBN 978-80-245-1672-1.

 

Původní odborné práce:

1) KOVÁŘ, Martin – SOUKUP, Jaromír, How to Kill Heydrich. Some Remarks to the Czechoslovak Contribution to the Defeat of Nazi Germany in the World War II on the Big Screen, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 2, č. 2, 2010, s. 107-123, ISSN 1803-750X.

2) SOUKUP, Jaromír – TUMIS, Stanislav, K některým aspektům současných trendů zkoumání britského sociálního státu, in: Stellner, František – Soběhart, Radek, Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, Praha 2009, s. 81-84, ISBN 978-80-245-1630-1.

3) SOUKUP, Jaromír, The Smeets Case. A Contribution to the Analysis of the Separatist Movement in the British Zone of Occupation in Rhineland and Problems in British-French Relations (1919-1923), in: The Twentieth Century – Dvacáté století, ročník 1, 2009, číslo 2, s. 69-77, ISSN 1803-750X.

4) SOUKUP, Jaromír, Synové svobody: bojovníci za svobodu nebo předchůdce moderních „teroristů“?, in: Kovář, Martin (ed.), Velká Británie a svět v 18.-20. století. Soubor vědeckých statí, MUP, Praha 2008, s. 101-116, ISBN 978-80-86855-41-7.

5) SOUKUP, Jaromír, The Entente Powers and the Rhineland Question in the Armistice Period and during the Paris Peace Conference of 1919, in: Prague Papers on the History of International Relations 10, Prague and Vienna 2007, s. 227-240, ISBN 978-80-7308-208-6.

6) SOUKUP, Jaromír, Attitude of British Political Elites towards France and Germany during the Ruhr Crisis, in: Prague Papers on the History of International Relations 10, Prague and Vienna 2007, s. 495-499, ISBN 978-80-7308-208-6.

7) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Sir Oswald Mosley a neúspěšný projekt britského fašistického státu ve třicátých letech 20. století, in: Budil, Ivo T., Zíková, Tereza (ed.), Totalitarismus 3. Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru, Plzeň 2007, s. 53-62, ISBN 978-80-87025-15-4.

8) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939-1951, in: Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta Oeconomica Pragensia. Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, roč. 15, č. 7, 2007, s. 257-271, ISSN 0572-3043.

9) SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav: Cambridgeští špioni v čase studií. Příspěvek k výzkumu britského appeasementu ve třicátých letech 20. století, in: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 113-134, ISBN 978-80-7372-214-2.

10) SOUKUP, Jaromír, Idea sociálního státu a cesta k jeho vzniku ve Velké Británii v letech 1939-1945, in: Kovář, Martin, Soukup, Jaromír, Tumis, Stanislav, Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-60. letech 20. století. Příspěvek k politickým, sociálním a hospodářským dějinám Velké Británie po roce 1945, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 3, 2006, s. 227-244, ISBN 978-80-7308-163-6.

11) SOUKUP, Jaromír: Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765-1766), in: Historický obzor, ročník 17, číslo 7-8, červenec – srpen 2006, s. 160-172, ISSN 1210-6097.

12) SOUKUP, Jaromír: Počátky okupace Porýní. Britská okupační zóna v Kolíně nad Rýnem a jeho okolí v letech 1918-1919. (Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů po první světové válce a k příčinám politiky appeasementu), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 2, 2005, s. 113-144, ISBN 80-7308-132-6.

 
 

Skripta a příručky:

01) KOVÁŘ, Martin a kolektiv, „Jak na EU?“ aneb Příručka o Evropské unii pro pedagogy na středních školách, Praha 2006 (spoluautor)

02) STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha 2006, ISBN 80-245-1141-X. (spoluautor)

Překlady:

01) SOUKUP, Jaromír: Peter Neville, Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, nakladatelství Víkend, Praha 2008, 296 stran (člen překladatelského kolektivu), ISBN 978-80-86891-98-9.

02) SOUKUP, Jaromír: Nigel Thomas, Krunoslav Mikulan, Válka v Jugoslávii. Bosna, Kosovo a Makedonie 1992-2001, Praha: Grada 2008, (společně se S. Tumisem a J. Rákosníkem), ISBN978-80-247-2375-4.

03) SOUKUP, Jaromír: Ros Horton, Sally Simmons, Ženy, které změnily svět, Praha: Víkend 2007, (člen překladatelského kolektivu), ISBN 978-80-86891-73-6.

04) SOUKUP, Jaromír: W. B. Marsh a Bruce Carrick, 365 velkých příběhů z dějin, Praha: Víkend 2006, (člen překladatelského kolektivu), ISBN 80-86891-46-1

 

Populárně vědecké práce:

01) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Britský štát blahobytu. K dejinám Veľkej Británie v rokoch 1945-1951, in: História. Revue o dejinách spoločnosti, ročník 8, číslo 1, január-február 2008, s. 17-21, ISSN 977-1335-83100-3)

02) SOUKUP, Jaromír: Oběť viktoriánské morálky? Soudní proces s Oscarem Wildem (1895), in: Divadelní noviny, č. 13, 2006, s. 10.

03) SOUKUP, Jaromír, Swingující Londýn. Jak se město nad Temží bavilo v polovině šedesátých let, in: Dějiny a současnost, ročník 32, 2010, číslo 2, s. 38-40, ISSN 0418-5129.

 

Přednáška typu „invited speaker“:

01) SOUKUP, Jaromír, Relaciones checoslovaco-soviéticas entre los años 1945y 1989, in: Relaciones internacionales, seguridad y defensa en la era post guerra fría, 30. května-1. června 2012, Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie (11 stran rkp.)

02) SOUKUP, Jaromír, Hanzelka and Zikmund in the documentary: the tool of the communist propaganda?, in: II semana hispano-checa de cine, 14. dubna 2011, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante (12 stran rkp.)

 

Vystoupení na konferencích, sympóziích a kolokviích:

01) SOUKUP, Jaromír, Europa en el Siglo XX: Contexto histórico, v rámci projektu Docente Internacional en el Aula de Clase, Faculdad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá (Kolumbie), 5.-6. června 2012.

02) SOUKUP, Jaromír, Londýn očima Otakara Odložilíka. Český pohled na život v britské metropoli mezi dvěma světovými válkami, in: Konference „Anglie jaká je...“ Obraz ostrovního státu nejen z kontinentální perspektivy v 19. a ve 20. století, 25. 3. 2011, Katedra anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (9 stran rkp.)

03) SOUKUP, Jaromír, „Afrika snů a skutečnosti“Černý kontinent v dokumentárním filmu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, in: Mezinárodní sympózium Film a dějiny – Dějiny ve filmu, 29. 4. 2010, Ústav světových dějin, Středisko iberoamerických studií, Ústav slavistických a východoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, (10 stran rkp.)

04) SOUKUP, Jaromír, Changing Attitudes between the British Occupation Army in the Cologne Zone and the Germans in 1918-1926, in: Mezinárodní kolokvium The World after the Great War, 22. května 2009, Ústav světových dějin Filozofické fakulty v Praze, (11 stran rkp.).

05) SOUKUP, Jaromír, Synové svobody: bojovníci za svobodu nebo předchůdce moderních „teroristů“?, in: Konference Velká Británie a svět v 18.-20. století, 18. prosince 2008, Metropolitní univerzita Praha a Ústav světových dějin Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, (10 stran rkp.).

06) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír: The „Czechoslovak Year“ of 1938. The Myths and Reality, in: Mezinárodní konference Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968 – Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848-1918-1938-1948-1968, Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; Praha – Kongresové centrum ČNB – 20.-21. listopadu 2008, (15 stran rkp.).

07) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, The Edwardian Appeasement – Myth or Reality?, in: Mezinárodní kolokvium Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 16. květen 2008 (9 stran rkp.).

08) SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav, Současné trendy zkoumání britského sociálního státu, in: Konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, 9. listopadu 2007; (7 stran rkp.).

09) SOUKUP, Jaromír: Realita versus fikce. Velké indické povstání na stránkách anglické krásné literatury, in: Mezinárodní vědecké sympozium „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily, Historický ústav AV ČR a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 29. 5. – 1. 6. 2007 (11 stran rkp.).

10) SOUKUP, Jaromír: British Political Elites’ Attitude towards France and Germany during the Ruhr Crisis, in: Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 18. 5. 2007.

11) KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, Sir Oswald Mosley a neúspěšný projekt britského fašistického státu ve třicátých letech 20. století, in: Interdisciplinární sympozium „Totalitarismus III – Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru“, Katedra antropologie FF ZČU Plzeň, 11. 5. 2007 (15 stran rkp.).

12) SOUKUP, Jaromír: Idea sociálního státu ve Velké Británii a cesta k  jeho vzniku za druhé světové války, in: Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století, kolokvium, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, 13. 11. 2006 (10 stran rkp.).

13) SOUKUP, Jaromír: Tři britské pohledy na počátky okupace Porýní. K hledání příčin britské politiky appeasementu ve dvacátých letech 20. století, in: Druhé kolokvium k dějinám Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1. března 2006 (nevydaný příspěvek, 10 stran rkp.).

14) SOUKUP, Jaromír: Velká Británie a její impérium po Sedmileté válce (případ Kanady), in: První kolokvium k dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 3. března 2005 (nevydaný příspěvek, 7 stran rkp.).

 

Recenze a zprávy:

01) SOUKUP, Jaromír: Dinesh D’Souza, Ronald Reagan. Jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem, Brno 2004, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 1, 2004, s. 401-403, ISBN 80-7308-094-X.

02) SOUKUP, Jaromír: R. J. Q. Adams, Bonar Law, London 1999, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 2, 2005, s. 377-379, ISBN 80-7308-132-6.

03) SOUKUP, Jaromír: Ian Kershaw, Making Friends with Hitler, Lord Londonderry and Britain’s Road to War, London 2004, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 2, 2005, s. 379-380, ISBN 80-7308-132-6.

04) SOUKUP, Jaromír: David Kynaston, Austerity Britain 1945-51, London 2007, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 3, 2006, s. 373-374, ISBN 978-80-7308-163-6.

05) SOUKUP, Jaromír, KODET, Roman: Aleš Skřivan, Pád Nipponu, Praha 2006, in: Prague Papers on the History of International Relations 10, Prague and Vienna 2007, s. 519-520, ISBN 978-80-7308-208-6.

06) SOUKUP, Jaromír: Christine C. Nicholls, Red Strangers. The White Tribe of Kenya, London 2005, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 1, č. 1, 2009, s. 203-205, ISSN 1803-750X

07) SOUKUP, Jaromír, A View of the Second World War from South America, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, ročník 1, 2009, číslo 2, s. 177-178, ISSN 1803-750X.

08) SOUKUP, Jaromír, Britské „černobílé“ desetiletí. David Kynaston, Family Britain 1951-57, London – Berlin – New York 2009, s. 231-232, ISSN 1803-750X.

 

 

Studijní a přednáškové pobyty v zahraničí

2011

01) Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante (VZ)

02) The National Archives, London – Kew (VZ)

 

2010

01) Universität Wien (MV)

02) Universität Bayreuth (MV)

03) Universität Passau (MV)

04) The National Archives, London – Kew; LSE Archives – London (VZ)

 

2009

01) Universität Wien (MV)

02) Corporación Universitaria Remington, Medellín (VZ)

03) Universität Passau (MV)

04) Cambridge University*

05) Freie Universität, Berlin*

06) The National Archives, London – Kew; British Library, London (VZ)

 

2008

01) Universität Wien (MV)

02) Universität Bayreuth (MV)

03) Universität Passau (MV)

04) The National Archives, London – Kew; British Library, London (VZ)

 

2007

01) Universität Wien (MV)

02) The National Archives, London – Kew; British Library, London (VZ)

03) Universität Passau (MV)

 

2006

01) Freie Universität, Berlin (MV)

02) The National Archives, London – Kew; British Library, London (VZ)

03) The National Archives, London – Kew; British Library, London (SV)

04) Universität Bayreuth (MV)

 

2005

01) British Library, London (VZ)

 

* Pobyty realizované prostřednictvím NF VŠE

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014