Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Publikační činnost

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

 

Monografie

-Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské  politice v letech 1906–1914. Praha 1996, 373 stran.

-Čína a Spojené státy 1941–1945. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia LIII,  Praha 1974, 156 stran.

-Japonská válka 1931–1945. Praha 1997, 553 stran.

-Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884–1885. Acta  Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica,  Monographia CXXIX, Praha 1991, 135 stran.

-Schwierige Partner. Deutschland und Österreich-Ungarn in der europäischen Politik der Jahre 1906–1914. Hamburg 1999,  435 stran.

 

Odborné studie

-Aehrenthal – das Profil eines österreichischen Staatsmanns und Diplomaten alter Schule. Prague Papers on the History of International Relations 2007, s. 179–194.

-Alois Lexa Graf Aehrenthal – ein Mann der die Habsburgermonarchie retten konnte? (Vídeň, konference 2007).

-Americká politika v Číně za druhé světové války. Acta  Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, 3–4,1970, s. 95–142.

-Americká pomoc Číně před vypuknutím války v Tichomoří, Dvacáté století 2010, č.1, s. 115–124.

-Angeblicher „Kriegsrat“ auf Konopischt, 12.–14. Juni 1914. Prague Papers on the History of International Relations 2008, s. 17–520.

-Das hamburgische Handelshaus Johann Cesar Godeffroy & Sohn und die Frage der deutschen Handelsinteressen in der  Südsee. Zeitschrift des Vereins für Hamburgische  Geschichte, Bd. 81/1995, s. 129–155.

-Der Anfang der deutschen Kolonialpolitik im Kontext der  Internationalen Beziehungen. Prague Papers on History of  International Relations 1997, s. 121–134. 

-Der Anfang des Zerfalls der europäischen Ordnung? Zur Situation nach den Balkankriegen. Prague Papers on the History of International Relations 2010, No. 2, s. 103–109.

-Der Höhepunkt des Streits Aehrenthal – Conrad im Herbst 1911. Prague  Papers on the History of International Relations 2009, s. 299–307.

-Der Kampf um die Schlüssel zu den Toren Ägyptens. Prague  Papers on History of International Relations 1999, s.  153–172.

-Der Untergang des alten Großmächtekonzerts – zur Außenpolitik Deutschlands und Österreich-Ungarns am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Prague  Papers on History of International Relations 2002, s. 75–89.      

-Deutschland und Russland im Kampf um die Konzessionen und Einflusssphären in China zu Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. Deutsch Russische Beziehungen. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.–25. November 2005, Praha 2007, S.133–142 (spolu s a. Skřivanem ml.)

-Die bosnische Krise 1908–1909 auf den Seiten der tschechischen Presse. Österreichische Osthefte, Jg. 39,  1997, s. 509–532.

-Die Entstehung des Balkanbundes und die internationale Stellung Österreich-Ungarns am Vorabend der Balkankriege. Prague  Papers on History of International Relations 2003, s. 123–132.

-Die Frage der Kompensationen für Serbien während der Bosnischen Annexionskrise 1908–1909. Öt Kontinent, 21 str., v tisku.

-Die internationale Reaktion auf die Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich-Ungarn im Jahre 1908. Prague Papers on the History of International Relations 2006, s. 121–162.

-Die Mittelmächte und die zweite Haager Friedenskonferenz. Prague Papers on the History of International Relations 2008, s. 169–179.

-Die Politik der Großmächte im Fernen Osten in den 90. Jahren  des 19. Jahrhunderts. Prague  Papers on History of International Relations 2000, s. 169–196.

-Die Politik Österreich-Ungarns und Deutschlands am Vorabend des Ersten Weltkrieges. (Vídeň, konference, březen 2004).

-Die Politik Österreich-Ungarns während des zweiten Balkankrieges. Prague  Papers on History of International Relations 2004, s. 125–138.

-Die Probleme des Fernen Ostens auf Pariser Friedenskonferenz. Prague  Papers on the History of International Relations 2009 (spolu s A. Skřivanem ml.), s. 529–534.

-Die Reaktion der Großmächte auf den japanischen Angriff in China im Jahre 1937. Prague Papers on History of International Relations 2010, No. 1, s. 207–210.

-Die Übereinkunft Österreich-Ungarns mit der Türkei im Zusammenhang mit der Annexion Bosniens und der Herzegowina. Prague Papers on the History of International Relations, 2/2011, v tisku. ISSN 1803–7356.

-Die Welt vor dem Ersten Weltkrieg. Die Entwicklung im Süden Afrikas und der Burenkrieg.  Prague Papers on History of International Relations 2001, s. 85–100.

-Die Wirkung der preußischen Polenpolitik auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn nach dem Amtsantritt Aehrenthals im Jahre 1906. West Bohemian Historical Review 2011, v tisku.

-Evropská politika velmocí v 18. století. Společenské vědy ve  škole, r.1983/84, č. 5, s. 136–139; č. 6, s. 166–169.

-Jste jediný, kdo má státnický pohled… K nástupu Leopolda hraběte Berchtolda do úřadu ministra zahraničí habsburské monarchie, Sborník k 60. narozeninám prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1–2, Z pomocných věd historických XVI, Praha 2007, s. 805–810.

-Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů před I. světovou válkou.  Búrská válka 1899–1902. Historický obzor, I, 1990/91,  č.5/6, s.148–153.

-Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů před I. světovou válkou. Cesta ke vzniku rusko-francouzského spojenectví. Historický  obzor, IV, 1993, č.12, s. 275–279

-Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů před I. světovou válkou. Politika velmocí a boxerské povstání v Číně. Historický  obzor, IV, 1993, č.4 a 5, s. 74–77 resp. 106–111.

-K některým aspektům německé aktivity v mimoevropských  oblastech v devadesátých letech 19. století. In: Sborník k  problematice dějin imperialismu 17, Praha 1984, s. 89–97.

-Konrad Adenauer a vznik Spolkové republiky. Historický obzor, III, 1992, č. 5, s. 131–138.

-K otázce vývoje na válčišti Čína – Barma – Indie za druhé světové války. Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru R. Kvačkovi, Liberec 2007, s. 135–152.

-Leopold Graf Berchtold – einer der Urheber der Katastrophe? Mezinárodní kolokvium Die Wirkung der Eliten in der Diplomatie, Politik und Wirtschaft im 19.und 20. Jahrhundert, květen 2007, Prague Papers on the History  of  International Relations 2007, s. 429–433.

-Muž, který mohl zachránit monarchii? Alois Lexa hrabě Aehrenthal (1854–1912). Historický obzor, roč. 22/2011, č. 9/10, v tisku. ISSN 1210–6097.

-Nad propastí - zahraniční politika Rakousko-Uherska před I. světovou válkou. Sborník k 60. narozeninám prof. PhDr. Jana Kuklíka, Praha 2000, s. 173–184.

-Nástup Aloyse Lexy von Aehrenthal do úřadu ministra zahraničí Rakousko-Uherska v roce 1906. Sborník k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, Praha 2001, s. 105–115.

-Österreich-Ungarn, die Großmächte und die Frage der Reformen in Makedonien zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. Festschrift für Arnold Suppan zum 65. Geburtstag. Hg. von Marija Wakounig, Wolfgang Mueller, Michael Portmann. Wien, Berlin 2010, s. 517–532.

-Österreich-Ungarn und die Frage der Annexion Bosniens und der Herzegowina im Sommer 1908. Prague Papers on History of International Relations 2005, s. 83–109.

-Pád „králů Jižních moří“. K otázce zhroucení hamburského obchodního domu Johann Cesar Godeffroy & Sohn v roce 1879. Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, I. sv., Praha 2007,  s. 275–288. ISBN 978-80-7286-111-8

-Počátky německé koloniální aktivity ve Východní Africe.  Historický obzor, V, 1994, č.11, s.241–245, č. 12, str.  270–275.

-Počátky německé koloniální aktivity v Jihozápadní Africe. Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Roberta Kvačka, Praha 1997, 41 str. rkp.

-Portugalská epopej (Zámořské objevy Portugalců v 15.  století). Historický obzor, VII, 1996, č. 5/6, s. 98–107.

-Prosazování koloniální ideje v Německu v 19. století. Střední  Evropa, roč. 10, č. 36, s. 38–50; č. 37, s. 32–39.

-Výstavba železniční sítě v Číně do světové hospodářské krize.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3,  Praha 1974, Studia Historica XII, s. 7–44.

-Zahraniční politika Rakousko-Uherska v předvečer první světové války. Historický obzor, roč. 21, 2010, č. 7/8, s. 168–178.

-Zu den Anfängen der Beziehungen zwischen Bundesrepublik  Deutschland und Volksrepublik China. In: Deutschland und  Europa nach dem 2. Weltkrieg. Entwicklungen,  Verflechtungen, Konflikte, Hrsg. Heiner Timmermann,  Saarbrücken 1990, s. 475–488.

-Zur Entstehung der Allianz zwischen Frankreich und Rußland  1888-1894. Prague Papers on History of International  Relations 1998, s. 285–297.

-Zur Wirkung der Kolonialidee in Deutschland vor 1871. Prague Papers on the History of International Relations, 1/2011, v tisku. Příspěvek na mezinárodním kolokviu Europa und Übersee im 19. Jahrhundert, 1815– 1914. Praha 27. května 2011. ISSN 1803–7356.

-Die Wirkung der preußischen Polenpolitik auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn nach dem Amtsantritt Aehrenthals im Jahre 1906. West Bohemian Historical Review, 1/2011, v tisku. ISSN 1804–5480.

 

Populárně-vědecké publikace

-Cestou samurajů (Japonská politika v letech 1931–1942).  Praha 1984, 2005, 284 stran.

-Do nitra kontinentů (Dějiny geografických objevů II). spolu s  P. Křivským), Praha 1988, 255 stran.

-Moře, objevy, staletí (Dějiny geografických objevů I). spolu s  P. Křivským), Praha 1980, 302 strany.

-Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech  1870–1918. (spolu s P. Křivským), Praha 1977, 295  stran (A. S. autorem části Německo, s.13–141).

-Pád Nipponu (Japonská politika v letech 1942–1945). Praha  1990, 2006, 263 stran.

-Století odchází. Světla a stíny „belle époque“. (spolu s P.  Křivským), Praha 1982, 2004, 335 stran.

-Věk nadějí a bouří. Dějiny, kultura a život Evropy v letech  1815–1914. (spolu s R. Kvačkem a P. Křivským), připraveno pro tisk, 550 stran rkp.

-Věk starý a nový. Dějiny, kultura a život Evropy v 17. a 18.  století. (spolu s R. Kvačkem a P. Křivským), Praha 1985,  435 stran.

 

Články

-Británie na sklonku viktoriánské éry. Historický obzor, III,  1992, č. 7/8, s.194–201.

-Cesta ke kapitulaci Japonska. Historický obzor, I, 1990/91,  č.1, s. 8–13.

-Francouzi v Novém světě v XVI. století. Historický obzor,  VIII, 1997, š. 11/12, s. 242–246.

-Japonská agrese v Číně. Společenské vědy ve škole, r.1973/74,  č.10, s.293–298.

-Objevení Nového světa. Historický obzor, III, 1992, č.10,  s. 274–280.

-Počátek války v Tichomoří. Společenské vědy ve škole,  r.1989/90, č.1, s.23–27.

-Sarajevo, 28. červen 1914. Historický obzor, V, 1994, č.7/8,  s. 146–150,

-Vídeňský kongres 1814–1815. Společenské vědy ve škole,  r.1972/73, č.2, s.41-46.

-Vystupte na horu Niitaka... (K 50. výročí přepadení Pearl  Harboru). Historický obzor, II, č.3/4, s.35–38.

-Za krásami naší vlasti. Podblanicko. Historický obzor, III, 1992,  č.2, s. 60–64.

-Zrození nového Japonska. Společenské vědy ve škole,  r.1972/73, č.2, s.41–46.

 

Práce encyklopedické povahy

-Encyklopedie osobností dějin Evropy. (část Německo), Praha  1993.

-Lexikon světových dějin 1492–1914, Praha 2002


Učebnice, skripta, učební texty

-Dějiny novověku III. Praha 1973 (hlava II B, kap.3 a 4).

-Dějiny novověku IV. Praha 1973 (hlava II, kap.3).

- Evropa v období pozdního středověku. Praha 1983 (kapitola  „Objevné plavby a počátky evropské kolonizace v zámoří“,  s. 26-39).

-Evropská politika 1648–1914. Praha 1999, 276 stran.

-Historická geografie II. Praha 1982 (spoluautor).

-Obecné dějiny II. Dějiny novověku. Praha 1989 (spoluautor).

-Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648 (spolu s V.  Drškou a F. Stellnerem), 205 stran, Praha 1995.

-Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648–1914 (spolu s V.  Drškou a F. Stellnerem), 217 stran, Praha 1994.

-Zahraniční politika Německa před první světovou válkou.  Vybrané dokumenty (spolu s D. Jančíkem), Praha 1985, 123  stran.

-Vybrané kapitoly z dějin mezinárodních vztahů na Dálném  východě 1800–1945, učební text, 355 stran rkp., překlad  z titulů P. H. Clyde, The Far East. A History of the  Impact of the West on Eastern Asia, New York 1949  a H. F. MacNair - D. Lach, Modern Far Eastern International  Relations, New York 1950, na počátku 70. let z  politických důvodů znemožněna publikace.

 

Překlady

-Becker, Winfried, Nové koncepce v mezinárodních vztazích Spolkové  republiky Německa. Západní vazba, evropská orientace,  znovusjednocení. Historický obzor, VII, 1196, č.9/10, s.  215–220.

-Connaughton, Richard, Vycházející slunce a skolený medvěd. Rusko-japonská válka 1904–1905. Praha 2004, 387 str.

-Freely, John, Tajemství paláců. Soukromý život sultánů v Istanbulu. Praha 2004, 327 str.

-Guinessova encyklopedie (spolupřekladatel části 7. „Historie  světa“), Bratislava 1992.

-Hansen, Reimer, Philipp Melanchton - reformátor, humanista, učitel  Německa. Historický obzor, VIII, 1997, s. č. 11/12, s.  257–261.

-Herzig, Arno, K dějinám politického antisemitismu v Německu (1918–1933). Historický obzor, IV, 1993, č.1, s.13–17.

-Herzig, Arno,  Historiografie a Šoa, Historický obzor, V, 1994,  č.3, s. 57–60

-Hudemann, Rainer, K vývoji ve francouzské okupační zóně v Německu  Historický obzor, VII, 1996, č. 3/4, s. 63–65.

-Lavreckij, J. R., Salvador Allende. (spolu s H. Skřivanovou),  Praha 1977, 261 stran.

-Michajlov, M., Sokolov, O., Od drakkaru ke křižníku (spolu s  H. Skřivanovou), Praha 1982, 271 stran.

-Peter Neville, Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008,  (jeden z týmu překladatelů).

-Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století, 944 stran, Praha 2007, (jeden z týmu překladatelů).

-Oxfordský slovník světových dějin, Praha 2005, 679 stran (jeden z týmu překladatelů).

-Rodinná encyklopedie světových dějin. Praha 2000, 725 stran (jeden z týmu překladatelů).

-Suppan, Arnold, Národní stát a národní menšina na konci 20.  století. Historický obzor, V, 1994, s. 131–133.

-Vestermanis, Margers, Holocaust v Lotyšsku. K „postkomunistickému“  zpracování tématu ve východní Evropě. Historický obzor,  VII, 1996, č. 3/4, s. 66–73.

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014