Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Publikační činnost

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

 

Výběrová bibliografie

1) Vědecké monografie:

1A) Vědecké monografie
 1. HORČIČKA, Václav: Lichtenštejnové v Československu, Praha: Agentura Pankrác 2014, 222 stran, ISBN 978-80-86781-22-8.
 2. HORČIČKA, Václav a MARXER, Roland: Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein 2013, 249 stran (Horčička s. 9-139), ISBN 978-3-906393-71-1.
 1. HORČIČKA, Václav: Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války, Praha: Karolinum 2007, 365 stran, ISBN 978-80-246-1357-8.
 1. HORČIČKA, Václav: Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917–1918, Praha: Karolinum 2005, 254 stran, ISBN 80-246-0897-9.

 

1B) Spoluautorství kolektivní monografie                                                                 
 1. ŽUPANIČ, Jan a Horčička, Václav a Králová, Hana. Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie, Praha: Agentura Pankrác, 2009, ISBN 978-80-86781-13-6. (kapitola "Rakousko-uherská diplomatická a konzulární služba před první světovou válkou", 50 % biografické části knihy "Významní příslušníci Rakousko-uherské zahraniční služby novošlechtického a měšťanského původu" - celkem 145 stran z 212). 
1c) KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH
 1. HORČIČKA, Václav. Podivné šlechtictví rytířů Píseckých z Kranichfeldu. In: Jan Županič, Michal Fiala, Pavel Koblasa (ed.), Šlechtický archiv c. k .ministerstva vnitra. Erbovní listiny, Praha 2014, p. 95-98, ISBN 978-80-86772-81-3.
 2. HORČIČKA, Václav. Die Konfiskation des Eigentums des Fürsten von Liechtenstin in der Tschechoslowakei. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.), Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhudert, Vaduz 2013, p. 81-91, ISBN 978-3-906393-67-4.
 3. HORČIČKA, Václav. Einige grundlegende Probleme des Wirkens der Familie Liechtenstein in den Böhmischen Ländern während des Zweiten Weltkrieges. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.), Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern, Vaduz 2012, p. 123-137, ISBN 978-3-906393-60-5.
 4. HORČIČKA, Václav, KOVÁŘ, Martin. Západní Evropa na cestě k integraci I. Počátky evropské spolupráce v prvních letech studené války (1945-1949).  In: František Stellner (ed.), Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, p. 79-101, ISBN 9788086277738.
 5. HORČIČKA, Václav, KOVÁŘ, Martin. Západní Evropa na cestě k integraci II. Vznik Evropského společenství uhlí a oceli (1950-1952). In: František Stellner (ed.), Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, p. 102-122, ISBN 9788086277738.
 6. HORČIČKA, Václav, KOVÁŘ, Martin. Západní Evropa na cestě k integraci III. Pokusy o vojenskou a politickou integraci západní Evropy v první polovině 50. let 20. století. In: František Stellner (ed.), Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, s. 123-139, ISBN 9788086277738. 
 7. HORČIČKA, Václav. Vyvlastnění majetku knížete Františka Josefa II. von und zu Liechtenstein v Československu v roce 1945 a jeho dopad na československo-lichtenštejnské vztahy v poválečném období. In: Jiří Brňovják, Waclaw Gojniczek, Aleš Zářický (eds.), Šlechtic v Horním Slezsku – Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) – Relacje międzi regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), in: Nobilitas in historia Moderna, tomus 5, Katowice—Ostrava 2011, p. 401-419, ISBN 978-83-932082-0-3. 

 

2. ODBORNÉ STUDIE V ZAHRANIČNÍCH A ČESKÝCH ČASOPISECH
 1. HORČIČKA, Václav. The Bilateral Relationship between Austria-Hungary and the United States from April to December 1917. Austrian History Yearbook, Volume 46/2015, p. 261-295, ISSN 0067-2378.
   
 2. HORČIČKA, Václav / ŽUPANIČ, Jan. Kollaboration oder Neutralität. Die Familie Liechtenstein in den tschechischen Ländern während des Zweiten Weltkriegs. Historisches Jahrbuch, Volume 134/2014, p. 372-418, ISSN 0018-2621. 
 3. HORČIČKA, Václav. Podivné šlechtictví rytířů Píseckých z Kranichfeldu aneb touha po šlechtických titulech. Historický obzor, roč. 25/2014, č. 5/6, p. 130-33, ISSN 1210-6097.
 4. HORČIČKA, Václav. Petr Prokš, Habsburkové a Velká válka 1914-1918. První světová válka a rozpad Rakousko-Uherska 1914-1918. Dzieje Najnowsze, Volume XLV/2013, No. 3, p. 185-87, ISSN 0419-8824.
 5. HORČIČKA, Václav. Victoria de Grazia: Das Unwiderstehliche Imperium. Amerikas Siegeszug im Europa des 20. Jahrhunderts. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, Vol. 11/2011 (vyšlo 2013), No. 1, p. 339-340, ISSN 1436-6371. 
 6. HORČIČKA, Václav. Austria-Hungary, Unrestricted Submarine Warfare, and the United States' Entrance into the First World War.The International History Review, Volume 34/2012, Issue 2, p. 245-269, ISSN 0707-5332.
 7. HORČIČKA, Václav. Czechoslovak–Liechtenstein relations in the shadow of the Communist coup in Czechoslovakia, February 1948. European Review of History: Revue europeenne d'histoire,Volume 19/2012 , Issue 4, p. 601-620, ISSN 1350-7486.
 8. HORČIČKA, Václav. Nástin problematiky působení rodu Lichtenštejnů v českých zemích v období druhé světové války. Časopis Matice moravské, roč. CXXI/2012, Supplementum 3, p. 107-119, ISSN 0323-052X.
 9. HORČIČKA, Václav. Hrabia Adam Tarnowski z Tarnowa jako austro-węngierski ambasador w Stanach Zjednoczonych Ameriki (1917). Dzieje Najnowsze, Vol. XLII/2011, No. 3, p. 43-59, ISSN 0419-8824.
 10. HORČIČKA, Václav. Státní památková péče a konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů po druhé světové válce.  Zprávy památkové péče, roč. 71/2011, č. 2, p. 121-125, ISSN 1210-5338.
 11. HORČIČKA, Václav. Die österreichisch-ungarische Diplomatie und die Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahre 1916, West Bohemian HistoricalReview, Vol. 1, 1/2011, p. 119-129, Universität Hamburg/Západočeská univerzita v Plzni, ISSN 1804-5480.
 12. HORČIČKA, Václav. Communities in Crisis. Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 2, 2/2010, s. 39-49, ISBN 1803-750X.
 13. HORČIČKA, Václav. Bašta aristokracie či hájemství nové šlechty?. Rakousko-uherská diplomatická a konzulární služba před první světovou válkou. Historický obzor, roč. 21 (2010), č. 3/4, s. 73-83, ISSN 1210-6097.
 14. HORČIČKA, Václav. Die Tschechoslowakei und die Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Fall Liechtenstein. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 58 Jahrgang (2010), Bd. 5, p. 413-431, ISSN 0044-2828.
3. Přednášky

2014 Wien Erste Bodenreform auf den Liechtensteinischen Gütern in der CSR.  Konf. Adel zwischen Nation – Nationalismus –Nationalsozialismus/Faschismus. Altösterreichischer und deutscher Adel im Vergleich (von ca. 1870–1938/1945)

Internationale Tagung vom 3. – 5. Dezember 2014/Alte Kapelle am Universitätscampus. Organizace: Universität Wien. Spolupořadatel a referent (s M. Wakounig a J. Županičem).

 

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. se věnuje obecným dějinám dvacátého století se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů. Je autorem či spoluautorem čtyř vědeckých monografií  a několika desítek článků v renomovaných zahraničních i domácích odborných časopisech (např. Austrian History Yearbook, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Diplomacy and Statecraft, Österreichische Osthefte, The International History Review, Historisches Jahrbuch, Historický obzor či Dvacáté století). Specializuje se na rakousko-uherskou zahraniční politiku v období první světové války a na dějiny československo-lichtenštejnských vztahů.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014