Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Publikační činnost

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

 

Výběrová bibliografie

1) Vědecké monografie:

1A) Vědecké monografie
 1. HORČIČKA, Václav: Lichtenštejnové v Československu, Praha: Agentura Pankrác 2014, 222 stran, ISBN 978-80-86781-22-8.
 2. HORČIČKA, Václav a MARXER, Roland: Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein 2013, 249 stran (Horčička s. 9-139), ISBN 978-3-906393-71-1.
 1. HORČIČKA, Václav: Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války, Praha: Karolinum 2007, 365 stran, ISBN 978-80-246-1357-8.
 1. HORČIČKA, Václav: Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917–1918, Praha: Karolinum 2005, 254 stran, ISBN 80-246-0897-9.

 

1B) Spoluautorství kolektivní monografie                                                                 
 1. ŽUPANIČ, Jan a Horčička, Václav a Králová, Hana. Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie, Praha: Agentura Pankrác, 2009, ISBN 978-80-86781-13-6. (kapitola "Rakousko-uherská diplomatická a konzulární služba před první světovou válkou", 50 % biografické části knihy "Významní příslušníci Rakousko-uherské zahraniční služby novošlechtického a měšťanského původu" - celkem 145 stran z 212). 
1c) KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH
 1. HORČIČKA, Václav. Podivné šlechtictví rytířů Píseckých z Kranichfeldu. In: Jan Županič, Michal Fiala, Pavel Koblasa (ed.), Šlechtický archiv c. k .ministerstva vnitra. Erbovní listiny, Praha 2014, p. 95-98, ISBN 978-80-86772-81-3.
 2. HORČIČKA, Václav. Die Konfiskation des Eigentums des Fürsten von Liechtenstin in der Tschechoslowakei. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.), Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhudert, Vaduz 2013, p. 81-91, ISBN 978-3-906393-67-4.
 3. HORČIČKA, Václav. Einige grundlegende Probleme des Wirkens der Familie Liechtenstein in den Böhmischen Ländern während des Zweiten Weltkrieges. In: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission (ed.), Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern, Vaduz 2012, p. 123-137, ISBN 978-3-906393-60-5.
 4. HORČIČKA, Václav, KOVÁŘ, Martin. Západní Evropa na cestě k integraci I. Počátky evropské spolupráce v prvních letech studené války (1945-1949).  In: František Stellner (ed.), Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, p. 79-101, ISBN 9788086277738.
 5. HORČIČKA, Václav, KOVÁŘ, Martin. Západní Evropa na cestě k integraci II. Vznik Evropského společenství uhlí a oceli (1950-1952). In: František Stellner (ed.), Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, p. 102-122, ISBN 9788086277738.
 6. HORČIČKA, Václav, KOVÁŘ, Martin. Západní Evropa na cestě k integraci III. Pokusy o vojenskou a politickou integraci západní Evropy v první polovině 50. let 20. století. In: František Stellner (ed.), Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, s. 123-139, ISBN 9788086277738. 
 7. HORČIČKA, Václav. Vyvlastnění majetku knížete Františka Josefa II. von und zu Liechtenstein v Československu v roce 1945 a jeho dopad na československo-lichtenštejnské vztahy v poválečném období. In: Jiří Brňovják, Waclaw Gojniczek, Aleš Zářický (eds.), Šlechtic v Horním Slezsku – Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) – Relacje międzi regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), in: Nobilitas in historia Moderna, tomus 5, Katowice—Ostrava 2011, p. 401-419, ISBN 978-83-932082-0-3. 

 

2. ODBORNÉ STUDIE V ZAHRANIČNÍCH A ČESKÝCH ČASOPISECH
 1. HORČIČKA, Václav. The Bilateral Relationship between Austria-Hungary and the United States from April to December 1917. Austrian History Yearbook, Volume 46/2015, p. 261-295, ISSN 0067-2378.
   
 2. HORČIČKA, Václav / ŽUPANIČ, Jan. Kollaboration oder Neutralität. Die Familie Liechtenstein in den tschechischen Ländern während des Zweiten Weltkriegs. Historisches Jahrbuch, Volume 134/2014, p. 372-418, ISSN 0018-2621. 
 3. HORČIČKA, Václav. Podivné šlechtictví rytířů Píseckých z Kranichfeldu aneb touha po šlechtických titulech. Historický obzor, roč. 25/2014, č. 5/6, p. 130-33, ISSN 1210-6097.
 4. HORČIČKA, Václav. Petr Prokš, Habsburkové a Velká válka 1914-1918. První světová válka a rozpad Rakousko-Uherska 1914-1918. Dzieje Najnowsze, Volume XLV/2013, No. 3, p. 185-87, ISSN 0419-8824.
 5. HORČIČKA, Václav. Victoria de Grazia: Das Unwiderstehliche Imperium. Amerikas Siegeszug im Europa des 20. Jahrhunderts. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, Vol. 11/2011 (vyšlo 2013), No. 1, p. 339-340, ISSN 1436-6371. 
 6. HORČIČKA, Václav. Austria-Hungary, Unrestricted Submarine Warfare, and the United States' Entrance into the First World War.The International History Review, Volume 34/2012, Issue 2, p. 245-269, ISSN 0707-5332.
 7. HORČIČKA, Václav. Czechoslovak–Liechtenstein relations in the shadow of the Communist coup in Czechoslovakia, February 1948. European Review of History: Revue europeenne d'histoire,Volume 19/2012 , Issue 4, p. 601-620, ISSN 1350-7486.
 8. HORČIČKA, Václav. Nástin problematiky působení rodu Lichtenštejnů v českých zemích v období druhé světové války. Časopis Matice moravské, roč. CXXI/2012, Supplementum 3, p. 107-119, ISSN 0323-052X.
 9. HORČIČKA, Václav. Hrabia Adam Tarnowski z Tarnowa jako austro-węngierski ambasador w Stanach Zjednoczonych Ameriki (1917). Dzieje Najnowsze, Vol. XLII/2011, No. 3, p. 43-59, ISSN 0419-8824.
 10. HORČIČKA, Václav. Státní památková péče a konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů po druhé světové válce.  Zprávy památkové péče, roč. 71/2011, č. 2, p. 121-125, ISSN 1210-5338.
 11. HORČIČKA, Václav. Die österreichisch-ungarische Diplomatie und die Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahre 1916, West Bohemian HistoricalReview, Vol. 1, 1/2011, p. 119-129, Universität Hamburg/Západočeská univerzita v Plzni, ISSN 1804-5480.
 12. HORČIČKA, Václav. Communities in Crisis. Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 2, 2/2010, s. 39-49, ISBN 1803-750X.
 13. HORČIČKA, Václav. Bašta aristokracie či hájemství nové šlechty?. Rakousko-uherská diplomatická a konzulární služba před první světovou válkou. Historický obzor, roč. 21 (2010), č. 3/4, s. 73-83, ISSN 1210-6097.
 14. HORČIČKA, Václav. Die Tschechoslowakei und die Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Fall Liechtenstein. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 58 Jahrgang (2010), Bd. 5, p. 413-431, ISSN 0044-2828.
3. Přednášky

2014 Wien Erste Bodenreform auf den Liechtensteinischen Gütern in der CSR.  Konf. Adel zwischen Nation – Nationalismus –Nationalsozialismus/Faschismus. Altösterreichischer und deutscher Adel im Vergleich (von ca. 1870–1938/1945)

Internationale Tagung vom 3. – 5. Dezember 2014/Alte Kapelle am Universitätscampus. Organizace: Universität Wien. Spolupořadatel a referent (s M. Wakounig a J. Županičem).

 

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. se věnuje obecným dějinám dvacátého století se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů. Je autorem či spoluautorem čtyř vědeckých monografií  a několika desítek článků v renomovaných zahraničních i domácích odborných časopisech (např. Austrian History Yearbook, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Diplomacy and Statecraft, Österreichische Osthefte, The International History Review, Historisches Jahrbuch, Historický obzor či Dvacáté století). Specializuje se na rakousko-uherskou zahraniční politiku v období první světové války a na dějiny československo-lichtenštejnských vztahů.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014