Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Publikační činnost

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

 

Vědecké monografie

Inventář pozůstalosti Adolfa Procházky. Životopis. Dokumenty (Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989, sv. 11). Brno: Stilus Press, 2008. 162s. ISBN 978-80-87122-02-0.

Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého století (ediční řada Fontes, sv. 4). Praha: FF UK, 2011. 342s. ISBN 978-80-7308-338-0.

Dějiny Lichtenštejnska. (spoluautoři Horčička, Václav / Županič, Jan). Praha: NLN, 2011. 232s. ISBN 978-80-7422-111-8.

Ius exclusivae: Právo exklusivity při papežských volbách. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012. 270s. ISBN 978-80-86493-32-9.

Církevní dějiny I: Antika a středověk. (spoluautor Drška, Václav). Praha: Grada, 2013. 432s. ISBN 978-80-247-3719-5.

 

Disertační práce:

Vrchol otonsko-sálského systému říšské církve (Vztahy imperia a sacerdotia na přelomu prvního a druhého tisíciletí), 289 s. rukopisu (2006, FF UK).

Právo exklusivity při papežských volbách, 198 s. rukopisu (2010, KTF UK).

 

Rigorózní práce

Papežské konkláve roku 1903, 139 s. rukopisu (2008, KTF UK).

 

Diplomní práce

Pruský kulturkampf jako evropský fenomén 19. století, 179 s. rukopisu (2001, FF UK).

 

Populárněvědecké knihy

Rytíři (populárně-odborná publikace řady Co – Jak – Proč, spoluautor Wolfgang Tarnowski. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-479-1.

 

Kapitoly v kolektivních monografiích

Benediktini ve středověku. Matějek Marek a kol., Třebíč: Amaprint-Kerndl, 2011. ISBN 978-80-87385-10-4. (kapitola 2. 3: Reforma říšských benediktinských klášterů v 11. století, s. 86-103).

Jan Šrámek a jeho doba. Marek Pavel a kol., Brno: CDK, 2011. ISBN 978-80-7325-252-6. (kapitola 4.9: Adolf Procházka, s. 256-267).

Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart. Matějek Marek und Bachhofer Heidemarie (Hrsg.). St. Pölten: Diözesanarchiv, 2012. ISBN 978-3-901863-41-7. (Kapitel 2.3: Die Reform der benediktinischen Reichsklöster im 11 Jahrhundert, S. 92-111).

 

Původní práce v odborných časopisech a sbornících

Bismarckův „kulturní boj“ – kořeny, příčiny, souvislosti. In: Historický obzor 11 (2000), č. 11-12, s. 248-258. ISSN 1210-6097.

Modus vivendi – diplomatická jednání mezi ČSR a Vatikánem. In: Revue církevního práva 2002, č. 3, s. 205-224. ISSN 1211-1635.

Katolická církev a „kulturní boj“. In: Teologie a společnost 2003, č. 2, s. 3-8. ISSN 1214-0740.
Lázeňství ve službách komunistické strany (The Health Resort in The Communist Party Service). In: Zborník prác 6. medzinárodného sympózia k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Košice 24. – 26. 6. 2003, Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, 4 s. (CD-ROM). ISBN 80-223-1848-5.

Vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí. Příspěvek k dějinám znárodňování ve zdravotnictví, in: Dějiny věd a techniky 2004, č. 4, s. 201-218. ISSN 03004414.

Pruský kulturní boj - zápas o podobu Německého císařství. In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, F. Stellner/M. Kovář (edd.), Praha: Karolinum 2005, s. 423-434. ISBN 80-246-0833-2 (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1 (2003). Studia historica LV. ISSN 0567-8293).

Historie Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (1945-2000), in: Sborník. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 2005, s. 27-46.

Zdravotnické vize ministra Adolfa Procházky. In: České zdravotnictví. Vize a skutečnost, E. Křížová/H. Mášová/P. Svobodný (edd.), Praha: Karolinum, 2005, s. 99-109. ISBN 80-246-0944-4.

Boj českých lékařů o zachování svého stavovského charakteru – ÚJČL a ROH 1945-1948. In: Historia – medicina -  cultura, Sborník k dějinám medicíny, K. Černý/ P. Svobodný. Praha: Karolinum, 2005, s. 153-168. ISBN 80-246-1099-X.

Das Legitimitätsproblem vor dem Hintergrund der Deposition Johannes’ XII. In: Prague Papers on History of International Relations 2006. Praha: FF UK/Wien: Universität Wien, s. 5-28. ISBN 80-7308-161-X.

Počátky exilové politiky Československé strany lidové. Adolf Procházka, Adolf Klimek a boj o Šrámkovo nástupnictví (1948-1953). In: Soudobé dějiny 14 (2007), č. 4, s. 651-681. ISSN 1210-7050.

Vláda žen. Autorita a postavení panovnic na počátku vrcholného středověku. In: Historický obzor 18 (2007), č. 1-2, s. 19-30. ISSN 1210-6097.

Církevní politika říšského císaře Jindřicha II. (1002-1025), in: Materialy z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku, J. Dobosz/J. Kujawiński/M. Matla-Kozlowska (edd.), Poznań: institut Historii UAM, 2007, s. 67-80. ISBN 978-83-89407-22-1.

Autoritativní jednání středověkých vládců (příspěvek k problému legitimity výkonu vlády) (spoluautor Václav Drška). In: Totalitarismus III: Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru. Ivo T. Budil, Tereza Zíková (edd.), Praha: Dryada, 2007, s. 20-31. ISBN 978-80-87025-15-4.

Role duchovních osob při řešení konfliktů ve středověku a smiřující rituály. In: Rituál smíření: konflikt a jeho řešení ve středověku. Martin Nodl, Martin Wihoda (edd.). Brno: Matice moravská, 2008, s. 273-289. ISBN: 978-80-86488-48-6.

Ius exclusivae a zásahy státní moci do papežských voleb. In: Totalitarismus IV: Interdisciplinární pohled. Ivo T. Budil, Tereza Zíková (edd.), Praha: Dryada, 2008, s. 49-57. ISBN 978-80-87025-20-8.

The Emperor Maximilian I and the Possibility of Personal Connection of Empire and Papacy In: Prague Papers on History of International Relations 2008. Praha: FF UK/Wien: Universität Wien, s. 57-72. ISBN 972-80-7308-254-3.

Ohlasy a vlivy bojů o investituru v českém prostředí. Biskup Jaromír a problém biskupské a panovnické legitimity na konci 11. století. In: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Józef Dobosza (ed.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009, s. 169-179. ISBN 978-83-7177-557-4.

Lázeňství v prvním období socialistické výstavby zdravotnictví (1945-1960). Příspěvek k procesu vyvlastňování a znárodňování ve zdravotnictví. In: Práce z dějin vědy 21 (2009). Antonín Kostlán, Markéta Devátá (edd.), Praha: ÚSD AV ČR, s. 475-517. ISBN 80-7285-050-1, ISSN 1213-1199.

Kancléř Metternich a rakouské zásahy do papežských voleb. In: Metternich a jeho doba, Ivo T. Budil/Miroslav Šedivý (edd.), Plzeň: FF ZČU, 2009, s. 17-24. ISBN 978-80-7043-860-2.

The Papal Conclave in 1903 and the Problem of Austrian Exclusivity. In: Prague Papers on History of International Relations 2009. Praha: FF UK/Wien: Universität Wien, s.  267-287. ISSN 1803-7356.

Ludwig Wahrmund a církevní a právní dějiny. In: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Pavol Mačala/Pavel Marek/Jiří Hanuš (edd.), Brno: CDK, 2010, s. 440-451. ISBN 978-80-7325-218-2.

Die Wahl Pius XII. In: Prague Papers on History of International Relations 2010, č. 1. Praha: FF UK/Wien: Universität Wien, s.  213-218. ISSN 1803-7356.

Papal elections and the Influence of Secular Authority. Part I – From the Beginning of Papal Elections to the End of the 9th Century, In: Prague Papers on History of International Relations 2010, č. 2. Praha: FF UK/Wien: Universität Wien, s. 11-20. ISSN 1803-7356.

Papal Designation. In: West Bohemian Historical Review 1 (2011), č. 2, s. 13-25. ISSN 1804-5480.

The Designation of the Pope. In: International Journal of Business and Social Research 2 (2012), č. 3, s. 153-161. ISSN 2164-2540.

Historické a právní základy středověkých papežských voleb. In: Revue církevního práva 53 (2012), č. 3, s. 205-224. ISSN 1211-1635.

Historical and Legal Milestones of Medieval Papal Elections. West Bohemian Historical Review 2 (2012), č. 1, s. 27-40. ISSN 1804-5480.

Mariano Rampolla del Tindaro – der exkludierte Papst. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2013, č. 2, s. 83-97. ISSN 1802-0364.

The End of the Right of Exclusion. The Twentieth CenturyDvacáté století 5 (2013), č. 2, s. 127-137. ISSN 1803-750X.

 

Vědecká činnost

 

Účast na grantových projektech

2009-2011       řešitel výzkumného projektu Grantové agentury ČR č. GP401/09/P128 Právo exklusivity a možnosti ovlivnění papežských voleb

2007-2009       spoluřešitel výzkumného projektu Grantové agentury UK č. 110107 Kněz, teolog a uměnovědec Zdeněk Bonaventura Bouše OFM v kontextu církve, společnosti a teologie 20. století

2004-2005      spolupráce na výzkumném projektu Grantové agentury České republiky č. 409/04/1401 Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let. Od utužování režimu k liberalizaci 1958–1963 (hl. řešitel: doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)

2001-2002      spolupráce na výzkumném projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR RB 21/41/99 Československý exil 1948-1989 (hl. řešitel doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)

 

Členství v odborných spolcích a redakčních radách

od 2007          člen redakční rady časopisu Historický obzor

od 2008          člen Evropské společnosti pro katolickou teologii

od 2013          člen Společnosti pro církevní právo

 

Účast na konferencích a sympóziích

 

název:             (Polo)zapomenuté osobnosti v dějinách

místo:              Plzeň, Západočeská Univerzita

termín:            18. května 2012

příspěvek:       Mariano Rampolla del Tindaro - Der exkludierte Papst

 

název:             „... ut sciat, ad quod ingreditur“ 1101 – 2011

místo:              Třebíč, Západomoravská vysoká škola

termín:            15.-16. září 2011

příspěvek:       Reforma říšských benediktinských klášterů v 11. století

 

název:             „600. výročí bitvy u Grunwaldu

místo:              Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

termín:            25. listopadu 2010

příspěvek:       Schlacht bei Grunwald im Kontext der europäischen Diplomatie

 

název:             „Unruhige“ dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg

místo:              Prag, Karlsuniversität (Institut für Weltgeschichte)

termín:            14. května 2010

příspěvek:       Wahl Pius XII.

 

název:             Metternich a jeho doba

místo:              Plzeň, Západočeská Univerzita

termín:            23.-24. dubna 2009

příspěvek:       Kancléř Metternich a rakouské intervence do papežských voleb

 

název:             Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

místo:              Ružomberok (Slovensko), Katolická Univerzita

termín:            22.-23. dubna 2009

příspěvek:       Ludwig Wahrmund a církevní a právní dějiny

 

název:              Totalitarismus IV. Interdisciplinární pohled

místo:              Plzeň, Katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské Univerzity

termín:             23. květen 2008

příspěvek:       Autoritativní jednání středověkých vládců (příspěvek k problému legitimity                     výkonu vlády) 

 

název:         Pracovní zasedání Evropské společnosti pro katolickou teologii

místo:         Olomouc, Katolická teologická fakulta Univerzity Palackého

termín:       28. říjen 2008

příspěvek:  Úkoly a cíle církevních dějin v rámci ESKT – česká sekce

 

název:        Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku

místo:         Brno, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity

termín:       31. květen - 1. červen 2007

příspěvek:  Role duchovních osob při řešení konfliktů ve středověku

 

název:        Totalitarismus III. Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru

místo:         Plzeň, Katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské Univerzity

termín:       11. květen 2007

příspěvek:  Autoritativní jednání středověkých vládců (příspěvek k problému legitimity                     výkonu vlády) 

 

název:         Kościoł w monarchiach Przemyślidów i Piastów

místo:         Hnězdno (Polsko)

termín:        21.-24. září 2006

příspěvek:   Ohlasy a vlivy bojů o investituru v českém prostředí

 

název:         Fifth European Social Science History Conference

místo:         Berlin, Humbolt-Universität, SRN

termín:        24.-27. březen 2004

příspěvek:   Transforming the National Health Care after WWII: Czechoslovak Case

web odkaz:                        http://www2.iisg.nl/esshc/programme9606.asp?selyear=6&day=1

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014