Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

Publikační činnost 

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

 

Vědecké monografie 

Anglo-ruské vztahy ve 2.polovině 16.století, (Studie a texty 1 - 1990), Univerzita Karlova, Praha  1992 

 Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16.století, (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CLIV), Nakladatelství Karolinum, Praha 2002

Dějiny středověké Evropy, Nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2004, 364 s. (spoluautor Václav Drška)

 

Původní práce v odborných časopisech

Kulikovská bitva, in: Společenské vědy ve škole 36, 1979-80, č.7,    s.198-202 (pod jménem Vaigendová)

Boris Godunov a situace v ruském státě na přelomu 16. a 17. století, in: Společenské vědy ve škole 40, 1983-84, č.5,  s.143-148 (pod jménem Vaigendová)

První české historické kalendáře, in: Problémy dějin historiografie II, (AUC Philosophica et historica 5 - 1982, Studia historica XXVI), Univerzita Karlova, Praha 1986, s.25-37 (pod jménem Vaigendová - spoluautor Naděžda Štěpinová)

Výsadní obchodní společnosti na britských ostrovech v 15.- 19.století, in: Společenské vědy ve škole 43, 1986-87, č.7, s.204-208 (19 s. rkp.)

Alžběta I. a její vláda v Anglii, in: Společenské vědy ve škole 45, 1988-89, č.4, s.109-112 

Ruské impérium a Kateřina II. Veliká, in: Historický obzor 1, 1990-91, č.7-8, s.186-188, č. 9-10, s.200-204

Zrození křesťanství, I. Než přišel syn člověka, in: Historický obzor 3, 1992, č.2, s.34-38 

Zrození křesťanství, II. Ježíš, in: Historický obzor 3, 1992, č.3, s.73- 78 

Zrození křesťanství, III. Hlasatelé  evangelia,  in:  Historický obzor 4, 1993, č.10, s.222-225 

Historické kalendáře v českém humanistickém dějepisectví,  in: Historický obzor 3, 1992, č.10, s.286-291 (spoluautor Naděžda Štěpinová)

O svébytnosti Ruska,  in: Historický obzor 3, 1992, č.12, s.347-350 

A.V.Florovskij, historik - emigrant, in: Veber, V. a kol., Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918 - 1945 (sborník  studií - 1.), Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK v Praze, 1993, s.63-67

K problematice anglo-ruských vztahů ve 2.polovině 16.století, in: Slovanský přehled LXXIX, 1993, č.3-4, s.241-252,  (30 s. rkp.) (ISSN 0037-6922)

Počátky slovanských dějin I., in: Historický obzor 8, 1997, č.9-10,     s.200-207;   II., in: Historický obzor 8, 1997,  č.11-12, s.246-248; III., in: Historický obzor 9, 1998, s.101-104 

Moskevský stát Ivana III. a zápas o převahu ve střední Evropě, in: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 3-4, Studia historica XLII,  Praha 1995, s.79-94

Dvě cesty Nikolaa Poppela do Moskvy (Příspěvek k problematice navázání rusko-habsburských vztahů koncem 15.století),  in: Slovanský přehled LXXXIV, 1998, č.2, s.121-134

Anfänge der englisch-russischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts, in: Prague Papers on History of International Relations 2, 1998,  Part I, s.79-97

Vláda Ivana III. - mezní etapa vývoje ruského státu, in: Historický obzor 11, 2000, č.5-6, s.118-124

Der  Kampf um  die Hegemonie  in Mitteleuropa  und die "Moskovia" Iwans III., in: Prague Papers on History of International Relations 4,  2000, s.33-50

Mezi Moskvou a Suceavou (Příspěvek k dějinám  rusko-moldavských diplomatických vztahů na přelomu 15. a  16.století), in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 2, Studia Historica IL.), s.29-39

Russisch-Litauischer Krieg 1500 – 1503 im Lichte der diplomatischen Tätigkeit König Wladislaws von Böhmen und Ungarn, in: Prague Papers on History of International Relations 6,  2002, s.41-54

První moskevská mise císařského diplomata Siegmunda von Herberstein (1517), in: Staletí objevů, diplomacie a válek, (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1 - 2003, Studia Historica LV.), Praha 2005, s.375-385

Moskva v diplomacii českého a uherského krále Vladislava Jagiellonského v letech 1501-1516, in: Średniowiecze polskie i powszechne, Tom 3, (Prace naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach Nr. 2283), Katowice 2004, s. 263-286

O počátcích státu Rusů,  in: Historický obzor 18, 2007, č.11/12, s. 253-261 

Petrovice na Botiči - o nejstarších dějinách jedné středověké vsi, in: Inter laurum et olivam (Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI),  Praha 2007, s.691-695

 Opričnina Ivana Hrozného jako předobraz autoritářského režimu na Rusi 16. století, in: Toalitarismus 4, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, 2008, s.58-65   

 Dobrodružná plavba lodi Edward Bonaventure na severovýchod roku 1553 (Příspěvek ke znovuobjevení severní mořské cesty Angličany), in: Jan Štemberk - Miroslava Manová a kol.: Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. Historie a cestovní ruch, perspektivní a podnětné spojení, Praha VŠO, 2008, s.243-254  

Were the Varangians really the founders of the Russian state?, in: Prague Papers on History of International Relations 2008, Praha 2008, s.17-28

The Golden Horde and the Eastern „Choice“ of Aleksandr Nevski, in: Prague Papers on History of International Relations 2009, Praha 2009, s.29-55

 Alexandr Něvský - hledání reality, I. Neporazitelný vojevůdce, in: Historický obzor 21, 2010, č.7/8, s.154-162

Alexandr Něvský - hledání reality, II. Léta těžkých rozhodnutí, Historický obzor 21, 2010, č.11/12, s. 251-260

Die ersten russisch-habsburgischen Abkommen und ihre Auswirkung auf den Machtkampf in Mitteleuropa an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Prague Papers on History of International Relations 2010/2,  s. 21-35

 

Encyklopedie a příručky

 Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti,  Nakladatelský dům OP,  Praha 1993 (kolektiv autorů)

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918,  1. vydání, Rovina,  Prachatice 1992 (kolektiv autorů)

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, 2. vydání,  Libri, Praha 1993 (kolektiv autorů)

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, 3. opravené a doplněné vydání, Libri, Praha 1996 (kolektiv autorů)

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, multimediální encyklopedie, Libri, Praha 1997 (kolektiv autorů)

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, 4. opravené a doplněné vydání,  Libri,  Praha 1999 (kolektiv autorů)

Kdo byl kdo -  proslulí návštěvníci,  Libri,  Praha 2001 (kolektiv autorů)

 

Učební texty

Polsko v raném středověku, in: Kolektiv autorů, Úvod do problematiky raného feudalismu II.,  Filozofická fakulta  Univerzity Karlovy, Praha 1985, (skriptum) (pod jménem Vaigendová)

Nástin vývoje evropských zemí v období rozvinutého feudalismu, Filozofická fakulta  Univerzity Karlovy, Praha 1988, (skriptum)

Polské humanistické dějepisectví, in: Kolektiv autorů, Počátky dějepisectví východní a jihovýchodní Evropy, Filozofická fakulta  Univerzity Karlovy, Praha 1990, (skriptum), s.75-83

Dějiny středověku  a raného novověku, I. Zrození středověké Evropy, učebnice dějepisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1.vydání, Práce, SPL, Praha 1995 (spoluautor Naděžda Štěpinová)

Dějiny středověku  a raného novověku, I. Zrození středověké Evropy, učebnice dějepisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, 2.vydání, Albra, Úvaly 2005 (spoluautor Naděžda Štěpinová)

Dějiny středověku  a raného novověku, II. Vrcholný a pozdní středověk, učebnice dějepisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1.vydání, Práce, SPL, Praha 1996  (spoluautoři Pavel Augusta, František Honzák, Naděžda Kubů)

Dějiny středověku  a raného novověku, II. Vrcholný a pozdní středověk, učebnice dějepisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, 2.vydání, Práce, Albra, Úvaly 2008 (spoluautoři Pavel Augusta, František Honzák, Naděžda Kubů)

Dějiny středověku, učebnice dějepisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, Práce, Albra, Úvaly 2011 (spoluautor Naděžda Štěpinová)

 

Populární články

Bitva na Kulikovském poli, in: Rudé právo – Haló sobota, 27.9.1980  (pod jménem Vaigendová

Počátky anglo-ruských obchodních vztahů, in: Praha-Moskva  XXXIII, 1988, č.2, s.33-35

O přestavbě v historické vědě, Praha – Moskva XXXIII, 1988, č.5, s.21-22

Kateřina II. a Velká francouzská revoluce, in: Praha-Moskva XXXIV, 1989, č.4, s.10-13

Poselství v sutanách. Historie církevních řádů v Čechách a na Moravě, in: Demokrat 13.2.1991, s.14

 Z dějin obce Petrovic, in: Bartoň, J. - Picková, D. - Končel, J., Petrovice v dějinách. Sborník k historii městské části Praha - Petrovice Místní úřad v Praze - Petrovicích, 1994, s.149-163

Obnovení farnosti u kostela sv.Jakuba, in: Petrovický zpravodaj V, 1996, č.1, s.13-14 

Arcibiskup Miloslav Vlk posvětil obnovení farnosti v Petrovicích, in: Hlasatel, Zpravodaj občanů Prahy 15, II, 1996, č.2, s.4 

Kostel sv.Jakuba Staršího, in: Petrovický zpravodaj V, 1996, č. 2, příloha, 4 s.

Unikátní projekty Lubomíra Vejražky a Jiřího Hladíka. Indické děti u moravských  bratří, in: Petrovický zpravodaj VIII, 1999,  č.1, s.10-11

Petrovický  zámeček -  historie téměř  detektivní, in: Petrovický zpravodaj IX, 2000,  č.3, s.2-3 (spoluautor Jaroslav Picka)

Městská část Praha - Petrovice, in: Pražské radnice, Praha, MILPO, 2002, s.158-159

Historické výročí: Petrovický památník obětem první světové války – němý svědek lidských osudů, in: Petrovický zpravodaj XI, 2002,  č.4, s.15-16  

Pět historických zastavení v Petrovicích, Zastavení první: Kostel sv. Jakuba Staršího, in: Hlasatel, časopis městské části Praha 15, březen 2003, s.4-5  

Pět historických zastavení v Petrovicích, Zastavení druhé: Petrovický zámeček, in: Hlasatel, časopis městské části Praha 15, duben 2003, s.4, květen 2003, s.5

Pět historických zastavení v PetrovicíchZastavení třetí: Škola, in: Hlasatel, časopis městské části Praha 15, červen 2003, s.5, září 2003, s.6-7

Pět historických zastavení v Petrovicích, Zastavení čtvrté: Radnice, in: Hlasatel, časopis městské části Praha 15, říjen 2003, s.6-7

Pět historických zastavení v Petrovicích, Zastavení páté: Pomník padlým, in: Hlasatel, časopis městské části Praha 15, listopad 2003, s.6, prosinec 2003, s.5

 

Recenze a zprávy:

40 let činnosti katedry dějin jižních a západních Slovanů na Moskevské univerzitě, in: Slovanský přehled 1980/4, s.336-338

Limonov, Ju.A., Kulturnyje svjazi Rossii s jevropejskimi stranami v XV-XVII vekach, in: Slovanský přehled 1979/6

Choroškevič, A.L., Russkoje gosudarstvo v sistěme meždunarodnych otnošenij, in: Slovanský přehled 1983/1

Šarkova, I.S. Rossija i Italija: torgovyje otnošenija XV – pervoj četverti XVIII v., in: ČSČH XXX, 1982/6

Kaufmann, H., Maurové a Evropa. Cesty arabské vědy a kultury. In: Společenské vědy ve škole 39, 1982-83, č.3

Machovec, M., Ježíš pro moderního člověka, in: Historický obzor 3, 1992, č.4, s.126-127

Levickij, Ja.A., Gorod i feodalizm v Anglii, in: ČČH 88, 1990, s.594

Schilfert, G., Die Englische Revolution 1640-1649, in: ČČH 88, 1990, s.605-606

Sach, M.,  Hochmeister und Großfürst. Die Beziehungen zwischen dem deutschen Orden in Preussen und dem Moskauer Staat um die Wende zur Neuzeit, (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 62), Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2002, in: Slovanský přehled LXXXVIII, 1/2003, s.147-149

Heather, P.,  Gótové, Praha 2002, in: Historický obzor 15, 2004, č.9/10, s.238

Weiers, M,.  Geschichte der Mongolen, (Kohlhammer Urban - Taschenbücher Bd. 576), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2004, in: Jahrbuch für Europäische überseegeschichte 8 (2008), Wiesbaden 2008, s. 350-353  

Druhý život „největšího Rusa“ Alexandra Něvského - Schenk, F.B., Aleksandr Nevskij. Heiliger – Fürst – Nationalheld. Eine Erinnerungsfigur im russischen kulturellen Gedächtnis (1263-2000), (Beiträge zur Geschichte Osteuropas 36), Böhlau Verlag, Köln - Weimar- Wien, 2004, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství 2-3 (2008/2009), s.580-586

Selart, A., Livland und die Rus´im 13. Jahrhundert, (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte 21), Boehlau Verlag, Koeln - Weimar – Wien 2007, in: Slovanský přehled XCVI, 1-2/2010, s. 169-173

Guillebert de Lannoy, Cesty a poselstva, ed. Svátek Jaroslav, Nejedlý Martin, Marin Olivier, Soukup Pavel, CMS Skriptorium, Praha 2009, in: Slovanský přehled 96, 3-4/2010, s.428-431

Stellner, František, Rusko a střední Evropa v 18.století, I.díl, Setoutbooks, Praha 2009, in: Slovanský přehled 97, 1-2/2011

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014