Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Publikační činnost

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

 

1. Vědecké monografie:

1. Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do  vzniku císařství. AUP, FP Studia historica 11, Ústí nad Labem 2011, 270 stran, ISBN978-80-7414-255-0

2. Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, Veduta České Budějovice 2011, 454 stran, ISBN 978-80-86829-65-4.

 

3. Původní práce v odborných časopisech:

1. Idea universalismu - osud Svaté říše římské?: Historický obzor 3 (1992), s. 338-347

2. Národní integrace středověké Francie I. Lidé a země  - skutečnost a ideál: Historický obzor 4 (1993) s. 146-152.

3. Národní integrace středověké Francie II. Král a poddaní  - tradice a mýtus: Historický obzor 4 (1993) s. 227-233.

4. Verdunské dělení a franská tradice: Historický obzor 7  (1996), s. 5-13

5. Poslední císař středověku: Historický obzor 7 (1996), s. 146-152

6. Die Teilungen des fränkischen Reiches und der Beginn des politischen Systems Westeuropas: Prague  Papers on History of International Relations 1 (1997), s.5-29.

7. Unitas imperiii und das Teilungsprinzip in der Zeit vor und nach der Kaisekrönung Karls des Großen: Prague  Papers on History of International Relations 2 (1998), Part I., s. 7-21.

8. Zum Charakter des Friedensplans des böhmischen Königs Georg von Podiebrad: Prague Papers on History of international Relations, Praha  3 (1999), s. 5-20.

9. 511: Erfolg oder Krise des fränkischen Königreiches?: Prague Papers on History of international Relations, 4 (2000), s. 5-14.

10. Divisio legitima. K stabilizaci „dílčích“ království franské říše ve druhé polovině 6. století. In: Średnjowjicze polskie i powszechne, 2, Katowice 2002 (Prace Naukove Uniwersytetu Ślaskiego v Katowicach), ISBN 83-226-1156-0. s. 15-50

11. Das fränkische bellum civile – Entstehung der Reichstriade: Prague Papers on History of international Relations, 6 (2002), s. 5-40

12. Collatio episcoporum – Krieg mit Chlodwig oder den Franken?, in: Prague Papers on the History of International Relations 11 (2007), s. 9-20.

13. La Bourgogne entre la politique dynastique des Francs et Byzance. Quelques remarques à propos de l’influence du regum Burgundiae sur la création de l’État mérovingien: Prague Papers on the History of International Relations 12 (2008), s. 9-16

14. Le Baptême de Clovis:imitatio imperii? La stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises au tournant de l’Antiquité et du Moyen Âge: Prague Papers on History of international Relations, 13 (2009), s. 9-28

15. Imitatio imperii et imperium christianum dans la stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises à la charnière des Ve et VIe siècles: ÖT KONTINENS, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, ELTE, BUDAPEST, 2011, s. 11-24

16. La Bourgogne et la diplomatie des Luxembourgluxembourgeoise  à la fin du règne de Charles IV: Prague Papers on History of international Relations 14 (2010), s. 11-19

 

4. Různé závažné práce:

a. příspěvky do sborníků:

1. Král a „odboj“ ve franské říši. In: Pocta prof. Dr. Janu Kuklíkovi k 60. narozeninám, Praha: Karolinum 2000. ISBN 80-246-0141-9. s. 27-44

2. Les rois faitnéants – reges qui potestatem non habent? K některým aspektům „krize“ pozdně meroveovského království. In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae, Phil. et Hist. 1 – 2003. Studia Historica LV, Praha: Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0833-2. s. 165-178

3. Karlova závěť a Česká koruna.  možnostem diachronní komparace. In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník prací k 60. narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha: Casablanca 2006, ISBN 80-903756-1-8. s. 65-78

4. „Reges criniti?“ Význam královské moci  Meroveovců v představách franské kroniky Řehoře z Tours. In: Lesk panovnického majestátu ve středověku. Pocta PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, ed. Lenka Bobková a Mlada Holá, Paseka, Praha/Litomyšl: Paseka 2005, ISBN 80-7185-773-4. s. 309-318

5. Decretio Childeberti  a nástupnictví ve franské říši ve druhé polovině 6. století, in: Z pomocných věd historických XVI. Inter laurum et olivam AUC – Philosophica et Historica 1-2. 2002, Praha: Karolinum 2007, s. 797-804

6. Autoritativní jednání středověkých vládců (příspěvek k problému legitimity výkonu vlády) In: Totalitartismus 3, Plzeň: Západočeská univerzita 2007, ISBN 978-80-87025-15-4. s. 20-31 (spoluautor)

7. Regum Burgundionum a franská říše. K zániku burgundského království a jeho začlenění říše Meroveovců In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám, prof. JanaKuklíka, edd. Jiří Hasil, Milan Hrdlička, Praha: Karolinum 2011, ISBN 978-80-246-1925-5, s. 211-218 (v tisku)

b. Encyklopedie, slovníky, příručky a překlady:

1. Encyklopedie osobností Evropy, Praha: Nakladatelský dům OP 1993. ISBN 80-85841-00-2 (spoluautor)

2. Jean-Baptiste Duroselle, Evropa a Evropané, Praha: Fortuna Print 2002, ISBN 80-7321-022-3.  s. 81-135 (překlad)

c. texty monografické povahy:

1. Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha: Epocha 1996, ISBN 80-903129-0-5. 87 s.

 

5. Učební texty:

1. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha: ISE 1994. ISBN 80-8524-15-79. 217 s.(spoluautor)

2. Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha: ISE 1995.  ISBN 80-85241-87-0. 205 s.(spoluautor)

3. Dějiny středověké Evropy, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2004, ISBN 80-86493-11-3. 364 s. (spoluautor)

4. Dějepis 7, Praha: Scientia, Praha 2007, ISBN 80-7183-271-5, 179 s. (spoluautor)

 

6. Přednášky „invited speaker“:

Die Burgundentradition und das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.-15. Jh.

(Universität Wien)

Problém historické paměti: Burgundsko a nomen Burgundiae ve středověku

(Katolicka univerzita Lublin)

Franská společnost a její elity (500-800)

(Katolická univerzita Lublin)

 

9. Habilitační práce:

Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice: Veduta 2011, ISBN 978-80-86829-65-4, 410 s. (v tisku)

 

10. Disertační a rigorózní práce

Divisiones regni Francorum. Jejich podíl na formování politické tradice meroveovské šlechty, Praha 2001, 224 s.

 

11. Abstrakta se sjezdů a sympozií:

Fidelis memoria. Od upamiętnienia do źródła historycznego Jugowice, 13-15 kwietnia 2011 (Univerzita Wroclav): „Nomen Burgundiae jako místo paměti“

 

12. Seznam absolvovaných stáží:

1993/94:

Universität Mannheim

XI.-I., 3 měsíce (stipendium DAAD)

2004:

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

11.10.-17.10., 7 dní

Freie Universität Berlin

26.01-08.02., 14 dní

Universität Wien

22.03.-28.03., 7 dní

2005

Universität Konstanz

28.8.-11.9. 2005

2006

Universität Bayreuth

03.07.-07.07., 7 dní

Freie Universität Berlin

13.2-26.2., 14 dní

Universität Konstanz

22.8.-10.9., 20 dní

2007

Freie Universität Berlin

12.03.-24.03, 14 dní

2008

Freie Universität Berlin

04.02-20.2., 14 dní

2009

Freie Universität Berlin

09.02.-22.02., 14 dní

2010

Freie Universität Berlin

01.2.-14.02., 14 dní

Uvedený přehled zachycuje pouze pobyty, k nimž jsem byl schopen vyhledat přesné záznamy o délce jejich trvání a datech jejich uskutečnění. Mimo to jsem od roku 1991 pravidelně absolvoval studijní pobyty v knihovnách a archivech univerzit v Pasově, Saarbrückenu (Universität des Saarlandes), Hamburku, Berlíně (Freie Universität, Humboldt-Universität zu Berlin). Celkem se jedná o asi 30 pobytů v délce trvání 2-3 týdny.

 

13. Účast na řešení grantů:

Central-European Connection of Diplomatic Relations between George of Poděbrady with Emperor  Frederick III

Research Support Scheme Central European University 1996-1999

řešitel projektu

 

VZ MSM 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin.

2001-2004

spoluřešitel

 

VZ MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes.

2005-dosud

spoluřešitel 

 

 

14. Ostatní publikace:

1. Vznik „národních monarchií“ v západní Evropě: Historický obzor 1 (1990/91), s. 99-124, 154-157.

2. Na cestě k nové Evropě I. Germáni - dědicové odkazu či  nositelé nového poslání?: Historický obzor 2 (1991) s. 8-12.

3. Na cestě k nové Evropě II. Frankové: Historický obzor 2 (1991), s. 52-57.

4. Anglo-francouzský konflikt a evropská politika ve 12.  století I-III: Královské expanze: boj o Normandii, Historický obzor 5 (1994), s. 54-57. Anjouovské imperium nebo dvě království?: Historický obzor 5 (1994), s. 77-80. Bitva u Bouvines - mezník evropských dějin: Historický obzor 5 (1994) s. 98-101

5. Konec nezkrotné Akvitánky: Eleonora Akvitánská a Jindřich II. Plantagenet. In: Tajemství slavných I, Praha: Akropolis 1999, ISBN 978-80-7304-112-0. s. 44-53

6. Svár franských královen: Fredegunda a Brunhilda. In: Tajemství slavných II, Praha: Akropolis 2009, ISBN 978-80-7304-113-7, s. 31-44

7. Hrabě-intelektuál: Tomáš Akvinský. In: Tajemství slavných II, Praha: Akropolis 2009, ISBN 978-80-7304-113-7. s. 45-54

8. Tvůrce oslnivého triumfu: Bonifác VIII. In: Tajemství slavných II, Praha: Akropolis 2009, ISBN 978-80-7304-113-7. s. 55-68

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014