Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Doktorské studium (Ph.D.)

Úvodní informace | Historie/Obecné dějiny | Zápis předmětů do SIS | Individuální studijní plán (ISP) | Oborová rada | Povinnosti doktorandů | Informace ke zkoušce z cizího jazyka | Informace ke zkoušce z filozofie | Předseda oborové rady | Studijní referent doktorského studia | Státní doktorská zkouška SDZK | Disertační práce | Aktuální rozpisy komisí k SDZK | Aktuální rozpisy komisí k dílčím doktorským atestacím | Aktuální rozpisy komisí k obhajobě disertačních prací

Úvodní informace

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově v Praze probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK v Praze a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy v Praze, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí.

 

Historie/Obecné dějiny

Doktorský studijní obor Historie/Obecné dějiny (XODE), studijní program Historické vědy, je akreditovaný v prezenční a kombinované formě do 31. července 2017. Standardní doba studia je 3 roky, maximální doba studia 8 let. Prezenční forma studia je možná pouze tři roky; po uplynutí této lhůty se musí po splnění podmínek (úspěšné složení SDZK nebo úspěšná obhajoba disertační práce) zažádat o převedení do kombinované formy studia. Mimopražským studentům prezenční formy studia nabízí univerzita ubytování na koleji.

 

Zápis předmětů do SIS

Pro studenty doktorského studia je povinný elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému (SIS). Údaje ze SIS (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) slouží vedle protokolů o splnění/nesplnění atestace a zápisu ve výkazu o studiu jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Data týkající se udělených atestací jsou používána nejen pro evidenci plnění studijních povinností, ale také pro přesnou evidenci počtu a druhu atestací udělených vyučujícími. Elektronický zápis se řídí harmonogramem akademického roku.

 

Individuální studijní plán (ISP)

Studium se řídí individuálním studijním plánem, který dle platného studijního plánu akreditace vypracují doktorandi v součinnosti se svým školitem, s nímž řeší veškeré vědecko-pedagogické záležitosti a se kterým je student v pravidelném kontaktu. V případě, že některou z povinností nemůže ze závažných důvodů splnit, může děkanovi podat žádost o přesunutí předepsané povinnosti do dalšího roku studia. K žádosti se vyjadřuje školitel a oborová rada. Přesunutí atestace do dalšího roku studia však není možné ve 3. ročníku prezenčního studia! Administrativně-technické studijní záležitosti, nespadající do kompetence Oddělení vědy FF UK v Praze, jako zápis atestací do SIS, protokoly o splnění/nesplnění atestací a zadávání disertačních prací má v kompetenci studijního referenta doktorského studia za ÚSD PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. Do dvou měsíců od zahájení studia je nezbytné v součinnosti se školitelem provést zadání disertační práce do SIS.

 

Oborová rada

Na doktorské studium oboru Historie/Obecné dějiny dohlíží příslušná Oborová rada, jejímž předsedou je prof. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. Oborová rada posuzuje vědecko-pedagogické a další aktivity doktorandů a rozhoduje o udělení/neudělení atestací doktorského studia. 

 

Povinnosti doktorandů

Na základě rozhodnutí ředitele Ústavu světových dějin jsou všichni doktorandi studijního oboru Historie/Obecné dějiny povinni kromě povinností, jež stanovil školitel a které vyplývají z individuálního studijního plánu:

  1. Vyplnit po návratu ze zahraničního pobytu formulář pro hlášení zahraničního pobytu doktorandů Ústavu světových dějin, který slouží k evidenci zahraničních aktivit doktorandů, protože v něm uvedené údaje jsou potřebné při kontrole splněných studijních povinností doktorandů v září, a zaslat na e-mailovou adresu studijního referenta doktorského studia.
  2. Při každoročním hodnocení doktorského studia v září zaslat seznam svých vědeckých aktivit, který je přílohou hodnocení, na e-mailovou adresu studijního referenta doktorského studia a svého školitele.
  3. Veškeré své publikační aktivity zadávat průběžně do OBD. V případě dotazů se dopopručuje nejdříve důkladně pročíst manuál pro OBD, případně se obrátit na koordinátora zadávání výstupů vyučujících a studentů Ústavu světových dějin PhDr. Jana Kouru, Ph.D.
  4. V případě potřeby vypomoci při akcích, pořádaných Ústavem světových dějin.

Informace ke zkoušce z cizího jazyka | Informace ke zkoušce z filozofie

 

Důležité kontakty

Předseda oborové rady:

prof. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. | vaclav.horcicka@ff.cuni.cz

 

Studijní referent doktorské studia:

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. | drahomir.suchanek@ff.cuni.cz

 

Koordinátor zadávání výstupů do OBD a systémová správa OBD za ÚSD:

PhDr. Jan Koura, Ph.D. | jan.koura@ff.cuni.cz

 

Koordinátor zadávání studentských kvalifikačních prací za ÚSD:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 

Státní doktorská zkouška (SDZK)

Po splnění studijního plánu lze přistoupit k SDZK. Konání státní závěrečné zkoušky probíhá dle čl. 10 IV. Úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK. Na SDZK je nutné se předem přihlásit prostřednictvím přihlášky, doručené na Oddělení vědy.

 

Disertační práce

Disertační práci se musí odevzdat nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia (8 let), tj. do 31. března konkrétního kalendářního roku k rukám příslušné referentky na Oddělení vědy FF UK v Praze (Romana Jensenová, hl. budova č. dv. 4/ přízemí). Práce se odevzdává dle předepsaných náležitostí prostřednictvím SIS.

Pokyny k odevzdání disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Manuál pro studenty - vkládání závěrečných prací

Další podrobnosti a nezbytné termíny se dozvíte na tradiční úvodní informační schůzce s nově přijatými studenty v prvním týdnu v říjnu.

 

Aktuální rozpisy komisí

Aktuální rozpisy komisí k SDZK

Aktuální rozpisy komisí k obhajobě disertačních prací


Poznámka:

  1. Administrativní záležitosti doktorského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce, změny formy studia a změny individuálních plánů řeší příslušná referentka Oddělení vědy FF UK v Praze.
  2. Všechny žádosti, spadající do kompetence Oddělení vědy FF UK v Praze, se podávají výhradně písemně prostřednictvím podatelny, nikoli do rukou školitele či jiným způsobem.
  3. Administrativně-technické studijní záležitosti jako vystavovování protokolů ke splněným atestacím, zápis výsledků atestací do SIS, konzultace k obsahovým záležitostem atestací, přihlašování na SDZK a dílčí zkoušky spadají do kompetence studijního referenta pro doktorské studium Historie/Obecné dějiny PhDr. ThLic. Drahomíra Suchánka, Ph.D., Th.D., se řeší e-mailem nebo během jeho konzultací.

 

Další předpisy:

Opatření děkana č. 17/2013 - Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

Opatření děkana č. 15/2012 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Pravidla a metodickými pokyny pro zpracování a odevzdání závěrečných prací

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014